0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA » Referat Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Leśnictwa » Gospodarka odpadami


 

 

Obowiązki wytwórcy odpadów

 

   Każdy wytwarzający odpady jest obowiązany do postępowania w sposób, który nie jest sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.: Dz.U. z 2008 r. Nr25, poz.150 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2012 r., poz.21).

Wynika z nich, że prowadzenie działalności powodującej powstawanie odpadów wymaga unormowania faktu ich wytwarzania od strony prawnej.

   Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli będzie wytwarzał powyżej 1Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne (art.180a ustawy Prawo ochrony środowiska);

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację, w drodze decyzji, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

   Wniosek powinien zawierać informacje określone w przepisach o ochronie środowiska (art.184 ustawy Prawo ochrony środowiska).

     

  Obowiązki gospodarującego odpadami (zbieranie, przetwarzanie i transport)

 

    Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie odpadów) wymagane jest niemal zawsze, jeżeli zamierzone czynności mieszczą się w pojęciu odzysku lub unieszkodliwiania. Zezwolenie może przy tym dotyczyć odzysku lub unieszkodliwiania albo prowadzenie obu tych działań łącznie. Zezwolenie dotyczy również odpadów komunalnych.

   Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane w drodze decyzji, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

   Wniosek powinien zawierać informacje określone w art.42 ust.1 oraz ust.4 ustawy o odpadach.

 

    Zezwolenie na zbieranie odpadów musi uzyskać każdy, kto zamierza prowadzić taką działalność.

   Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane w drodze decyzji, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

   Wniosek powinien zawierać informacje określone w art.42 ust.2 oraz ust.4 ustawy o odpadach.

 

   Zezwolenie na transport odpadów, do czasu utworzenia rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, wydawane będą na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t.: Dz.U. z 2010 r. Nr185, poz.1243 z późn. zm.)

     

  Właściwy organ odmówi wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, przetwarzanie lub transport  odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

1)       mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska;

2)       jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;

3)       jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

 

  Zwolnionych z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów określa art.45 ustawy o odpadach.

 

   Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na zbieranie odpadów lub transportujących odpady, do czasu utworzenia rejestru podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, prowadzi starosta – art.33 ust.5 ustawy o odpadach.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ireneusz Barański [Sekretarz] dnia 18 wrzesień 2013
Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 10:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Skonieczka dnia 26 listopad 2013 godz. 12:55
Liczba odsłon:
  14046 od 23 kwiecień 2004 godz. 10:30  (średnio 2.91 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl