0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » PORADNIE I OŚRODKI » POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w ŁĘCZYCY


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

Dyrektor

Elżbieta Wencel

tel. (0-24) 721-28-37

 

 

     Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Łęczycy , działa na podstawie art. 71 , ust 1

 i pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz.U. z 1996r. NR 67 , poz. 329 z późn. zm.i w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r.

 

     Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych : 3  psychologów , 3 pedagogów i 2 logopedów oraz 3 pracowników administracji i obsługi .

Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej , w tym pomocy logopedycznej , pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu , rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży .

 

Terenem działania naszej placówki jest Powiat Łęczycki obejmujący :

·         miasto Łęczyca ,

·         gminy : Łęczyca , Piątek , Witonia , Góra Św. Małgorzaty , Świnice Warckie , Daszyna .

Organem prowadzącym  jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy .

Organem sprawdzającym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi .

 

STATUT PORADNI  jako podstawowy dokument poradni określa :

·         cele i zadania placówki ,

·         sposób ich wykonania ,

·         organizację , współpracę i współdziałanie z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo , pomoc dzieciom i młodzieży oraz  rodzicom i nauczycielom ,

·         organy poradni - ich prawa i obowiązki ,

·         zasady współdziałania i kompetencje organów poradni ,

·         organizację pracy poradni ,

·         zakres zadań pracowników pedagogicznych  i innych pracowników ,

·         rodzaj prowadzonej dokumentacji .

 

Do zadań poradni należy w szczególności :

·         wspomaganie wszechstronnego rozwoju  dzieci i młodzieży , efektywności uczenia się , nabywania i rozwijania  umiejętności negocjacyjnego  rozwiązywania konfliktów  i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej ,

·         wczesna interwencja  i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku życia ,

·         profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży z grup ryzyka , udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka ,

·         terapia zaburzeń rozwojowych  i zachowań dysfunkcyjnych ,

·         wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny ,

·         pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru  kierunku kształcenia , zawodu i planowania kariery zawodowej ,

·         prowadzenie edukacji prozdrowotnej uczniów , rodziców i nauczycieli ,

·         pomoc rodzicom i nauczycielom  w diagnozowaniu i rozwijaniu  możliwości oraz mocnych  stron uczniów ,

·         udzielanie pomocy i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami .

 

Zadania te realizowanie są na terenie poradni oraz w środowisku dzieci i młodzieży , w tym w środowisku rodzinnym , w szczególności przez :

·         diagnozę

·         terapię

·         konsultację,

·         psychoedukację

·         doradztwo,

·         mediacje,

·         interwencję w środowisku ucznia ,

·         działalność profilaktyczną i informacyjną .

 

Realizowane są we współpracy z rodzicami , nauczycielami i innymi pracownikami : przedszkoli , szkół

i placówek , z poradniami  specjalistycznymi i podmiotami działającymi na rzecz  rodziny , dzieci

 i młodzieży .

 

 

 

INSTYTUCJE  współpracujące  z naszą  placówką świadczące pomoc dzieciom i młodzieży / na naszym terenie / :

·         Sąd Rejonowy w Łęczycy ,

·         Powiatowa Komenda Policji ,

·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,

·         Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ,

·         Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi ,

·         Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie ,

·         Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej ,

·         Urząd Miasta , Starostwo Powiatowe , Urzędy Gmin Powiatu Łęczyckiego , Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych ,

·         Miejski i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej ,

·         Powiatowy Urząd Pracy .

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w poradni jest organizowana  w formie :

·         zajęć specjalistycznych : oddziaływań o charakterze terapeutycznym  / praca indywidualna i grupowa / ,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne , logopedyczne ,         

·         zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów ,

·         porad , konsultacji i warsztatów dla młodzieży , rodziców i nauczycieli .

 

W poradni organizowane są i działają  na zasadach  określonych w rozporządzeniu MEN NR 114 z dn. 12.02.2001r. , zespoły orzekające o :

·         potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi , wymagającymi stosowania specjalnej  organizacji nauki i metod pracy , w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno  wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ,

·         potrzebie indywidualnego  nauczania dzieci i młodzieży , których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły .

 

Szczegółowe  informacje dotyczące orzecznictwa uregulowane są w/w rozporządzeniem i zamieszczone w statucie naszej placówki .

 

      Wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujący w poradni tworzą RADĘ PEDAGOGICZNĄ , której działalność / obowiązki , prawa i kompetencje / zawarta jest w REGULAMINIE RADY PEDAGOGICZNEJ .

           

  Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 10:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Centur dnia 4 maj 2004 godz. 11:07
Liczba odsłon:
  15176 od 23 kwiecień 2004 godz. 10:58  (średnio 3.06 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl