0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA » Referat Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Leśnictwa


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Referat Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Leśnictwa

Siedziba: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Pl. T. Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

 

tel. (24) 388 72 09, 388 72 10, 388 72 39

fax. (24) 721 32 17

 

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Leśnictwa należy, m.in.:

 

W zakresie ochrony środowiska:

1)       wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

2)       wydawanie pozwoleń zintegrowanych,

3)       wydawanie decyzji nakładających na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego,

4)       przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

5)       w sytuacji uzasadnionej koniecznością ochrony środowiska wydawanie decyzji określających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,

6)       wydawanie decyzji sprzeciwiających się rozpoczęciu eksploatacji instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia,

7)       tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

8)       nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeżeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,

9)       prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które podlegają udostępnieniu,

10)   orzekanie, dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska o wstrzymaniu działalności pogarszającej stan środowiska z zachowaniem warunków określonych w ustawie,

11)   wydawanie decyzji w sprawie nałożenia na prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

12)   wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia na zainteresowanego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń,

13)   prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym,

14)   sporządzanie ewidencji zanieczyszczeń zawierajęcej informację o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,

15)   sporządzanie sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

16)   przygotowywanie projektów planów przychodów i rozchodów z ww. dochodów budżetu,

17)   rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydanymi pozwoleniami.

 

W zakresie gospodarki odpadami:

1)       wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne,

2)       wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,

3)       wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów (odzysk odpadów, unieszkodliwianie odpadów),

4)       wydawanie zezwoleń na transport odpadów - do czasu utworzenia rejestru przez marszałka województwa,

5)       wydawanie decyzji w sprawie sprzeciwu wobec rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów, jeżeli ze złożonej informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami wynikać będzie, że sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami będzie niezgodny z przepisami ustawy o odpadach,

6)       wydawanie decyzji w sprawie wstrzymania działalności powodującej wytwarzanie odpadów w sytuacji, kiedy wytwórca odpadów narusza przepisy ustawy o odpadach lub działa w sposób niezgodny z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

7)       prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów – do czasu utworzenia rejestru przez marszałka województwa,

8)       wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia na zainteresowanego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń.

9)       przygotowywanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów.

 

W zakresie ochrony przyrody:

1)       prowadzenie rejestru zwierząt, należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

2)       prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, nakładanie kar administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwoleń, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminną,

3)       inicjowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,

4)       podejmowanie działań w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową.

 

W zakresie gospodarki leśnej:

1)       sprawowanie nadzoru i doradztwa w zakresie gospodarki leśnej na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa,

2)       cechowanie drewna pozyskanego na ww. gruntach,

3)       prowadzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do prywatnych właścicieli lasów, niewykonujących obowiązków nałożonych na nich decyzją,

4)       zlecenie wykonania uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów należących do osób fizycznych, wspólnot gruntowych, spółdzielni, pozostałych osób prawnych (kościół, związki wyznaniowe, organizacje społeczne),

5)       nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

6)       wykonanie decyzji o przebudowie drzewostanu, gdy las nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarczych ujętych w dokumentacji urządzania lasu,

7)       wydawanie decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu Państwa, przeznaczonej na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

8)       nadzór nad uprawami leśnymi założonymi w ramach ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania, wypłacanie ekwiwalentów, ocena udatności, przekwalifikowanie gruntu na leśny,

9)       nadzór nad uprawami leśnymi założonymi w ramach działania Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, ocena udatności, przekwalifikowanie gruntu na leśny,

10)   prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntu do zalesienia,

11)   przyznawanie środków finansowych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, powstałych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi, zagrażającymi trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach,

12)   występowanie do wojewody z wnioskiem o uznanie lasu jako lasu ochronnego,

13)   realizacja zawartych porozumień z nadleśnictwami,

14)   sporządzanie sprawozdawczości GUS.

 

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 09:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Skonieczka dnia 26 listopad 2013 godz. 12:56
Liczba odsłon:
  9432 od 23 kwiecień 2004 godz. 09:23  (średnio 2.28 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl