0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA » Referat Rolnictwa, Łowiectwa, Rybactwa Śródlądowego, Gospodarki Wodnej i Geologii » Gospogarka wodna, wodno-ściekowa oraz gospodarka rybacka


 

Gospodarka wodna, gospodarka wodno-ściekowa i rybactwo śródlądowe


Obowiązująca ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. z późniejszymi zmianami reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.
 

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczególne korzystanie z wód;
2) regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
3) wykonanie urządzeń wodnych;
4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;
5) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
6) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
8) odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;
9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
10) rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;
11) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;
12) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
13) piętrzenie wody podziemnej

 

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

1) wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;
2) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
3) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;
4) przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
5) wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
6) odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;
7) roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
8) wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości
nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

 

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe w szczególności:

  1. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych
  2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  3. przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych
  4. piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych 1.ód powierzchniowych
  5. korzystanie z wód do celów energetycznych
  6. korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu
  7. wydobywanie z wód kamienia, żwiru oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
  8. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych

 

Zgodnie art. 9, ust 1, pkt 19 przytoczonej powyżej ustawy Prawo wodne, poprzez urządzenia wodne - rozumie się przez to urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:

a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,
b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

Przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące urządzeń wodnych (art. 9  ust 2 pkt 1ppkt. a) posiadają również zastosowanie do urządzeń melioracji wodnych nie zaliczonych do urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodno-prawne wydawane jest na wniosek zainteresowanego do którego dołącza operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz opis zamierzonej działalności w języku nietechnicznym (art. 131 ustawy Prawo wodne).

Właściciel gruntu ma prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego z zastrzeżeniem, że nie stanowi zwykłego korzystania z wód:

1) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
2) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;
3) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
4) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

 .

 

    Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Piotr Lewandowski [informatyk] dnia 7 marzec 2016
Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 10:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Lewandowski dnia 7 marzec 2016 godz. 13:43
Liczba odsłon:
  10447 od 23 kwiecień 2004 godz. 10:28  (średnio 2.42 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl