0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA » Referat Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody i Leśnictwa » Ochrona powietrza


 

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

 

Podstawa prawna:

art.181 ust.1 pkt1, art.201 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jt.: Dz.U. z 2013 r. poz.1232).

 

   Pozwolenie zintegrowane wydaje w drodze decyzji starosta, z zastrzeżeniem właściwości marszałka w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

   Pozwolenie zintegrowane wymagane jest dla instalacji, których funkcjonowanie może spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki, a w szczególności nie mogą przekraczać granicznych wielkości emisyjnych – dodatkowe standardy emisyjne.

   Instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmowane są jednym pozwoleniem.

Pozwolenie wydawane jest na czas nie dłuższy niż 10 lat.

   Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego winien spełniać warunki art.184 ust.2 - 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jt.: Dz.U. z 2013 r. poz.1232).

 

   Wysokość opłat rejestracyjnych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

   Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t.: Dz.U. z 2012 r. poz.1282) cz. III p.40 (duże przedsiębiorstwa - 2011,00 zł; mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa - 506,00 zł)

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

  Termin załatwienia sprawy – w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

 

POZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

 

Podstawa prawna:

art. 180, art.181 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (jt.: Dz.U. z 2013 r. poz.1232).

 

   Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydaje w drodze decyzji starosta, z zastrzeżeniem właściwości marszałka w odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

   Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację, na czas oznaczony - nie dłuższy niż 10 lat.
Wymagane jest w przypadku eksploatacji instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, z wyjątkiem instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

 

   Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza winien spełniać warunki art.184 ust.2 - 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.

   Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t.: Dz.U. z 2012 r. poz.1282) cz. III p.40 (duże przedsiębiorstwa - 2011,00 zł; mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa - 506,00 zł).

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) wymagana jest opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy - w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

 

  

ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

 

Podstawa prawna:

art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (jt.: Dz.U. z 2013 r. poz.1232).

 

   Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu staroście (nie dotyczy to zwykłego korzystania ze środowiska, jak również eksploatacji instalacji, stanowiącej przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe). W przypadku, gdy instalacja służy do zwykłego korzystania ze środowiska, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest wójt, burmistrz (prezydent).

   Zgłoszenia instalacji należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, gdy organ przyjmujący zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu.
Wykaz instalacji wymagających zgłoszenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

   Opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji zgodna z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t.: Dz.U. z 2012 r. poz.1282) cz. I p.13 (120,00 zł).

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

   Termin załatwienia sprawy – 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 10:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Skonieczka dnia 19 grudzień 2013 godz. 08:29
Liczba odsłon:
  8134 od 23 kwiecień 2004 godz. 10:29  (średnio 2.11 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl