0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE » KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ŁĘCZYCY » zadania i kompetencje Komendanta Powiatowego PSP


Zadania i kompetencje Komendanta Powiatowego PSP

1. Komendant powiatowy wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu, a w szczególności:

 • jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży pożarnej,
 • w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
 • przynajmniej raz w roku składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu,
 • wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości PSP,
 • informuje niezwłocznie komendanta wojewódzkiego PSP, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu,
 • współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu,
 • przedkłada staroście do zatwierdzenia programy działania komendy powiatowej,
 • przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,
 • zajmuje stanowisko w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • uzgadnia plany operacyjno-ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych,
 • przeprowadza kontrole na zlecenie starosty,
 • uzgadnia wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
 • w komendzie powiatowej wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, jest właściwy do mianowania strażaka na stanowisko służbowe,
 • na obszarze powiatu, jest właściwy do delegowania lub przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej PSP,
 • uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej.

2. Komendant powiatowy ustala regulamin organizacyjny komendy powiatowej PSP oraz wykonuje swoje zadania przy pomocy tej komendy stanowiącej jego aparat pomocniczy.

3. Ponadto, zadania komendanta powiatowego są następujące:

 • kierowanie komendą powiatową PSP,
 • organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 • organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu przez swoje stanowisko kierowania,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 • współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego ZOSP RP.


Informacja opublikowana przez:
  dnia 31 marzec 2005 godz. 09:07
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  K.P.P.S.P. dnia 21 lipiec 2008 godz. 14:01
Liczba odsłon:
  9607 od 31 marzec 2005 godz. 09:07  (średnio 2.37 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl