0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w ŁĘCZYCY


Zarząd Dróg Powiatowych

 

ul. Mickiewicza 12

99-100 Łęczyca

tel: (0-24) 721-27-41

fax: 243619055

e-mail:  zdp12@neostrada.pl

 

czynny : od poniedziałku do piątku

od 700-1500

Dyrektor Paweł Wołoszyn

 

 

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

 

Jednostka organizacyjna Powiatu Łęczyckiego finansowana z budżetu Powiatu Łęczyckiego, działająca na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Zarząd Dróg Powiatowych jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych na obszarze swego działaniazarządza drogamipowiatowymi i gruntami znajdującymi się w granicach pasa drogowego.

 

Do zakresu działania Zarządu Dróg Powiatowych należy

w szczególności:

 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
  z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłaty kar pieniężnych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych
  i zabezpieczających,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

 

Majątek, którym dysponują to środki transportu i sprzęt niezbędny do letniego i zimowego utrzymania sieci dróg powiatowych

 

Tryb działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej odbywa się w oparciu o regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowychi uchwały Rady Powiatu Łęczyckiego

 

Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych.

Zarządzenia i okólniki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Na wniosek oraz z urzędu wg procedury przewidzianej w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i w Ustawie o drogach publicznych.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady

udostępniania danych w nich zawartych.

 

ewidencja:

 • spraw pracowniczych (kadry)
 • skarg i wniosków
 • środków trwałych
 • dróg i drogowych obiektów mostowych
 • decyzji administracyjnych

 

Przetargi i zapytania ofertowe

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Angelina Kuleczka dnia 8 grudzień 2017
Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 09:11
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Angelina Kuleczka dnia 8 grudzień 2017 godz. 14:38
Liczba odsłon:
  24489 od 23 kwiecień 2004 godz. 09:11  (średnio 5.16 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl