0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » PORADNIE I OŚRODKI » SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w STEMPLEWIE » Ogłoszenie o naborze


Nabór na wolne stanowisko pracy:

Referent do spraw administracji i kadr

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

im. Juliana Tuwima w Stemplewie

 

          

 

Dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

referent ds. administracji i kadr

 

 

 

1. Adres jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. J. Tuwima

Stemplew 35

99-140 Świnice Warckie

Tel./fax 0-63 288-11-06, 063 288-11-07

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent do spraw administracji i kadr

 

3. Wymiar czasu pracy:

 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

 

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta do spraw administracji

  i kadr

- wykształcenie co najmniej średnie

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

1. Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw kadrowych i płac

2. Biegła znajomość komputera (Word, Excel, Internet)

3. Znajomość programów kadrowo – płacowych (pożądana znajomość programów

    kadrowo-  płacowych firmy Vulcan)

4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu Prawa Pracy, Karty Nauczyciela, Systemu

   Oświaty, Rozporządzeń MEN, ochrony danych osobowych, ubezpieczeń społecznych

   i podatku dochodowego od osób fizycznych

5. Podstawowa wiedza dotycząca sporządzania SIO

6. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy, gotowość

   do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

7. Samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji

 

 

 

6. Wskazanie zakresu zadań:

A) prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

1. Sporządzanie dokumentów związanych z przyjmowaniem do pracy, jej przebiegiem

    i zakończeniem,

2. Prowadzenie akt osobowych pracowników

3. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzanie dokumentacji z tym związanej: kart

    urlopowych, planów urlopów, wypłat ekwiwalentów za urlop

4. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (listy obecności, karty pracy, rejestr zwolnień

    lekarskich),

5. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej: zgłoszenia i wyrejestrowania

    z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i  zleceniobiorców, raportów dla

    pracowników,

6. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,

7. Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o  renty

     i emerytury do organu rentownego,

8. Przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych wynikających z przepisów

    prawa, świadczeń pracowniczych

9. Aktualizowanie Systemu Informacji Oświatowej

10.Prowadzenie okresowej sprawozdawczości dla potrzeb GUS, organu nadzorującego

     i prowadzącego szkołę.

 

B) Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

1. Sporządzenie list płac wynagrodzeń pracowniczych,

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniem pracowników,

3. Sporządzenie odpowiednich deklaracji podatkowych,

4. Przygotowanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów- zlecenie, umów

    o dzieło,

5. Sporządzenie i wysyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych,

    deklaracji, raportów do ZUS,

6. Współpraca z organami zatrudnienia.

 

7. Wymagane dokumenty:

-  CV z aktualnym zdjęciem wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- list motywacyjny dotyczący przyjęcia do pracy,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska,

- dokumenty potwierdzające odpowiednie doświadczenie zawodowe,

- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Tuwima w Stemplewie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 18.12.2007 r. z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. administracji i kadr”

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do tut. sekretariatu.

 

 Informacja opublikowana przez:
  SOSW w Stemplewie dnia 3 grudzień 2007 godz. 09:37
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  SOSW w Stemplewie dnia 3 grudzień 2007 godz. 09:37
Liczba odsłon:
  7772 od 3 grudzień 2007 godz. 09:37  (średnio 2.29 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl