0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE » POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ŁĘCZYCY » Uprawnienia i obowiązki PINB


Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, zgodnie z zapisem art. 83 ust.1 ustawy - Prawo budowlane - należą :

 1. Jako organu pierwszej instancji zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust.2, art.41 ust.4, art.44 ust.1, art.48 – 51, art.54, art.55, art.57 ust.4, 7 i 8, art.59, art.59a, art.59c ust.1, art.59d ust.1, art.59g ust.1, art.62 ust.1 pkt 3 i ust.3, art.65, art.66, art.67 ust.1 i 3, art.68, art.69, art.70 ust.2, art.71a, art.74, art.75 ust.1 pkt 3 lit. a, art.76, art.78 oraz art.97 ust.1 ustawy - Prawo budowlane.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sieradzu nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:

 • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz wszelkich zmianach tych osób

 • wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami

 • nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót

 • wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa

 • wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów

 • nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych

 • nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy

 • nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

 • wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości

 • wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia

 • wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem

 • sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia

 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialno-ści zawodowej w budownictwie.Informacja opublikowana przez:
  Marcin Lewandowski dnia 26 wrzesień 2015 godz. 14:09
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Lewandowski dnia 26 wrzesień 2015 godz. 14:09
Liczba odsłon:
  3169 od 26 wrzesień 2015 godz. 14:09  (średnio 2 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl