0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » GEODEZJA » Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej


Tel. (024) 388 72 06

      (024) 388 72 32

 

 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego, kartograficznego w tym ewidencji gruntów
  i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 • koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci
  i uzbrojenia terenu,
 • zakładanie osnów szczegółowych,
 • zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
 • prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
 • wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów
  i budynków, na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
 • wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów
  z operatu ewidencyjnego,
 • zapewnienie gminom nieodpłatnego i bezpośredniego dostępu do baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 • sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 • przedkładanie Radzie do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 • prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kar grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów Prawa Geodezyjnego
  i Kartograficznego,
 • ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie grodzkie,
 • ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 • koordynowanie robót geodezyjno - kartograficznych na terenie powiatu.


Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 1 kwiecień 2004 godz. 21:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Morawski dnia 1 kwiecień 2004 godz. 21:29
Liczba odsłon:
  12549 od 1 kwiecień 2004 godz. 21:28  (średnio 2.7 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl