0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


Obwieszczenia, ogłoszenia, petycje, informacje i komunikaty


  Znak sprawy: AB.6743.491.2017.KB

Informacja
o wycofaniu zgłoszenia

Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 22.12.2017 r. ITV MEDIA Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 6, 99-400 Łowicz, wycofała zgłoszenie dot. zamiaru budowy telekomunikacyjnej sieci kablowej wraz z przyłączami wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych w gminie Witonia, na działkach: 365/1, 225/1, 40, 225/2 – obręb Witonia, 39, 47, 84 – obręb Uwielinek Folwark, 9 – obręb Romatów, 16 – obręb Wargawka Stara, 49/2, 49/1 – obręb Gozdków, 130, 133/2, 9 – obręb Romartów, 119 – obręb Szamów, 27, 31, 34 – obręb Olesice, 39 – obręb Budki Kostusin, położonych w gminie Witonia.

   Łęczyca, dnia 28.12.2017r


Znak sprawy: AB.6743.486.2017.ISz

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 05.12.2017r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ENERGA - OPERATOR S.A., ODDZIAŁ w PŁOCKU ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia nN, przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia nN, budowy szafek kablowo-pomiarowych oraz demontażu linii napowietrznej niskiego napięcia nN dla zasilania budynku mieszkalnego nn działce nr ewid. 105/4 w Łęczycy ul. Lotnicza, na działkach nr ewid. 117/7, 101, 32/3, 32/5, 28/1, 24, 1419, 30, 1421/2, 1421/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/1 w Łęczycy.

   Łęczyca, dnia 28.12.2017r


Znak sprawy: AB.6743.491.2017.KB

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 15.12.2017r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ITV MEDIA Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 6, 99-400 Łowicz, o zamiarze budowy telekomunikacyjnej sieci kablowej wraz z przyłączami wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych w gminie Witonia, na działkach: 365/1, 225/1, 40, 225/2 – obręb Witonia, 39, 47, 84 – obręb Uwielinek Folwark, 9 – obręb Romatów, 16 – obręb Wargawka Stara, 49/2, 49/1 – obręb Gozdków, 130, 133/2, 9 – obręb Romartów, 119 – obręb Szamów, 27, 31, 34 – obręb Olesice, 39 – obręb Budki Kostusin, położonych w gminie Witonia.

   Łęczyca, dnia 22.12.2017r


 Zakończenie postępowania

W nawiązaniu do informacji z dnia 23.11.2017r. podaje się, że postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych zakończono podpisaniem umowy w dniu 06.12.2017r.

Łęczyca, dnia 15.12.2017r


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Starosta Łęczycki informuje,

że w dniu 2 stycznia 2018 roku  (wtorek)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Łęczyca, dnia 14.12.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.14.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ANIMEX FOODS K3 Sp. z o.o. ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na przebudowie rowu R-14a na odcinku 56 m i rowu R-14 na odcinku 25 m oraz wykonanie zbiornika (stawu) na działce nr 5/6 obręb PGR Koryta i na szczególne korzystanie z wód związane z odprowadzaniem wód opadowych z terenu zakładu ubojowego do rowu R-14a poprzez istniejący wylot o średnicy ∅ 500.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.3.14.2017.PS

Łęczyca, dnia 14.12.2017r


Znak sprawy: GKN.6824.12.2017.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, Starosta Łęczycki orzekł o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położonych w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Witów, jako działki oznaczone numer 39, 47, 70, 288 i 318 o łącznej powierzchni 5,0800 ha, stanowiących drogi wewnętrzne oraz nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 90/3 i 256 o łącznej powierzchni 1,4700 ha, stanowiące place.

Pełna treść decyzji GKN.6824.12.2017.ED

Łęczyca, dnia 8.12.2017 r


Znak sprawy: AB.6743.412.2017.ISz

Informacja
o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że wniesiono sprzeciw w sprawie zgłoszenia Gminy Miasto Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia do przebudowy drogi gminnej nr 104362 (ul. Górnicza) wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudową odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia i przebudową sieci TP na działce nr ewid. 322/1 w Łeczycy.

   Łęczyca, dnia 08.12.2017r


 Znak sprawy: AB.6743.486.2017.ISz

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 05.12.2017r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ENERGA - OPERATOR S.A., ODDZIAŁ w PŁOCKU ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia nN, przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia nN, budowy szafek kablowo-pomiarowych oraz demontażu linii napowietrznej niskiego napięcia nN dla zasilania budynku mieszkalnego nn działce nr ewid. 105/4 w Łęczycy ul. Lotnicza, na działkach nr ewid. 117/6, 101, 32/3, 32/5, 28/1, 24, 1419, 30, 1421/2, 1421/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/1 w Łęczycy.

   Łęczyca, dnia 08.12.2017r


Znak sprawy: AB. 6743.437.2017.RM

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia z dnia 16.10.2017 r. Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami kablowo- pomiarowymi, przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z linią oświetlenia ulic dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 166/5, 166/6, 166/7 w miejscowości Błonie, gm. Łęczyca na działkach o nr ewid.: 150/2, 151, 152/1, 152/4, 153, 154/2, 154/3, 155, 156, 157/1, 157/3, 157/4, 158, 159, 160, 166/8, 166/6, 166/3, 166/4, 166/5, 166/7

   Łęczyca, dnia 08.12.2017r


Informacja

Z dniem 01.01.2018 r. strona Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy będzie pod nowym adresem www.leczyca.biuletyn.net, na której zostaną umieszczone informacje dotyczące funkcjonowania urzędu, natomiast dotyczachasowe w zakładce "Archiwum BIP" która dostępna będzie w późniejszym terminie.

Łęczyca, dnia 07.12.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.15.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz.1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek BORGA Sp. z o.o., ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu zlokalizowanego w Górze Św. Małgorzaty 92 do ziemi ze zlewni działek nr 93/1 i 95/1 położonych w obrębie Góra Św. Małgorzaty poprzez istniejący system skrzynek rozłączających wspomagany drenażem, przy współrzędnych geograficznych: N: 52o 03’41,20” i E: 19o08,29” oraz wygaszenia decyzji wodnoprawnej wydanej przez Starostę Łęczyckiego z dnia 07.01.2009 r. znak: ROS.6223-II/11/09.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.3.15.2017.PS

Łęczyca, dnia 07.12.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.17.2017.MP

Zawiadomienie

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Andrzeja Bartosika i Pana Krzysztofa Kołdziejczyka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu poprzez wykonanie stawu ziemnego urządzenia melioracji wodnej szczegółowej na rowie melioracyjnym R-27 w Hm 0+6 do 0+21 w obrębie 0017 Łubnica położonego na działce ew. nr 158 w ramach zwykłego korzystania z wód.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.17.2017.MP

Łęczyca, dnia 01.12.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.16.2017.PS

Zawiadomienie

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz.1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Małgorzaty Przybysz zam. Bryski 25, 99-122 Góra Św. Małgorzaty w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowania na działkach nr 356, 362 i 363/1 w m. Zagaj, gm. Góra Św. Małgorzaty.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.16.2017.PS

Łęczyca, dnia 01.12.2017r


 Znak sprawy: ROS.6341.1.18.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Tadeusza Bulskiego zam. Wola Popowa 46, 99-320 Żychlin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego przez odcinkową zmianę trasy rowu melioracyjnego R-H w hm 4+68 – 5+26 wraz wykonaniem zabudowy rowu rurociągiem ∅ 800 w hm 4+75 – 4+77 oraz z ubezpieczeniem stopy skarpy kiszką faszynową i darnią na odcinku hm 4+68 – 4+75 i 4+77 – 5+26 przy jednoczesnej likwidacji istniejącego odcinka row R-H w hm 4+68-5+13 w obrębie działek nr 184 i 166 w miejscowości Wola Popowa gm. Żychlin.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.18.2016.PS

Łęczyca, dnia 28.11.2017r


INFORMACJA

W dniu 15.11.2017r. o godz.12.30 dokonano otwarcia i wyboru oferty w postępowaniu, którego przedmiotem było zamówienie publiczne na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Wybrana została jako najkorzystniejsza oferta EUROTAB Sp. z o. o Skarbimierzyce 16, której cena netto wynosi łącznie za wszystkie rodzaje tablic 82510,57 netto.
Zakończenie postępowania nastąpi po podpisaniu umowy tj. w ciągu 30 dni.

  Łęczyca, dnia 23.11.2017r


Znak sprawy: AB.6743.412.2017.ISz

INFORMACJA
O WNIESIENIU SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że wniesiono sprzeciw w sprawie zgłoszenia Gminy Miasto Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia do przebudowy drogi gminnej nr 104362 (ul. Górnicza) wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, przebudową odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia i przebudową sieci TP na działce nr ewid. 322/1 w Łeczycy.

   Łęczyca, dnia 22.11.2017r


Znak sprawy: AB.6743.380.2017.KB

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia ITV MEDIA Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 6, 99-400 Łowicz, z dnia 24.10.2017 r. dotyczącego budowy kablowej sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych w gminie Góra św. Małgorzaty, na działkach położonych w miejscowościach: Ambrożew, Bogdańczew, Bryski, Karsznice, Kolonia Bryski, Kolonia Moraków, Konstancin, Kosin, Kosiorów, Mętlew, Moraków, Nowy Gaj, Orszewice, Rogulice, Sługi oraz Zagaj położonych w gminie Góra św. Małgorzaty.

   Łęczyca, dnia 21.11.2017r


 Znak sprawy: AB. 6743.449.2017.RM

INFORMACJA
O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm. ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia z dnia 27.10.2017 r. Energa Oświetlenie sp. z o.o., ul. Rzemieśłnicza 17/19, 81-855 Sopot o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Borów, gm. Łęczyca na działkach o nr ewid.: 78, 275, 298.

  Łęczyca, dnia 20.11.2017r


Znak sprawy: AB.6743.447.2017

INFORMACJA
O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU NA ZGŁOSZENIE BUDOWY

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy linii napowietrznej niskiego napięcia nN, przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia nN z linią oświetlenia ulic wraz z przebudową przyłączy napowietrznych dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 420, na nieruchomościach położonych w miejscowości Pokrzywnica, gm.Piątek, nr ewid. działek: 370, 420, 421, 422/1, 422/2, 423, 406 i 164/3 przez Spółkę Akcyjną ENERGA - OPERATR, Oddział w Płocku, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.
 

   Łęczyca, dnia 17.11.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.13.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1112) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że po wyznaczaniu Starosty Łęczyckiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do załatwienia niniejszej sprawy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Łódź na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem nr Ł-17 do rzeki Łódki z rejonu ul. Brzeskiej w Łodzi oraz w sprawie wygaszenia decyzji nr 25/Ws/08 Prezydenta Miasta Łodzi znak: OŚR.III.62105/29-4/08 / OŚR.III.62110/17-4/08 z dnia 08.08.2008 r. Lokalizacja wylotu przy współrzędnych geograficznych: N: 51o47’15.5” i E: 19o28’32.8”

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.3.13.2017.PS

Łęczyca, dnia 16.11.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.12.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1112) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że po wyznaczaniu Starosty Łęczyckiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do załatwienia niniejszej sprawy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Łódź na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem nr J-23b do rzeki Jasień z rejonu ul. Batorego w Łodzi oraz w sprawie wygaszenia decyzji nr 23/Ws/08 Prezydenta Miasta Łodzi znak: OŚR.III.62105/27-4/08 / OŚR.III.62110/15-4/08 z dnia 29.07.2008 r. Lokalizacja wylotu przy współrzędnych geograficznych: N: 51o45’47.2” i E: 19o30’56.9”

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.3.12.2017.PS

Łęczyca, dnia 16.11.2017r

 


Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Łęczycy zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości powyżej 10 000 euro netto do 30 000 euro netto – wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz wtórników dla potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęczycy, odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania. Termin składania ofert 15 listopada 2017r. do godz. 12.00 – sekretariat Starostwa Powiatowego w Łęczycy, pok. 22, I piętro.

Treść dokumentu dotycząca zapytania ofertowego
Formularz Oferty

Łęczyca, dnia 09.11.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.14.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Tomasza Pionko w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – stawu ziemnego w obrębie 0049 Pusta położonego na działkach o nr 4/1 i 5 w ramach zwykłego korzystania.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.14.2017.MP

Łęczyca, dnia 07.11.2017r


 Znak sprawy: ROS.6341.4.7.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1257). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy PPHU „OD A DO Z” Małgorzata Frątczak, ul. Belwederska 48b, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o. z myjni zlokalizowanej przy ul. Belwederskiej 48b w Łęczycy zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.4.7.2017.PS

Łęczyca, dnia 07.11.2017r


ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016 r. poz.1629 ze zmianami ) Starosta Łęczycki zawiadamia , że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a, pokój nr 5 w dniach od 27.11.2017 do 15.12.2017 r w godzinach od 9.00 - 13.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo- kartograficzny w sprawie kompleksowej  modernizacji  ewidencji  gruntów  i  budynków  obrębu:
Góra Św. Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj, w jednostce ewidencyjnej Góra Świętej Małgorzaty.

Projekt operatu opisowo- kartograficznego obejmuje;
1. Rejestr gruntów
2. Rejestr budynków
3. Rejestr lokali
4. Mapy ewidencyjne
Projekt operatu opisowo-kartograficznego został opracowany na podstawie  przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016 r. poz.1629. ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001  r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2016, poz.1034 ze zmianami).
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z odpowiednimi danymi ewidencyjnymi oraz zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń. Przyjęte do wiadomości dane  zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz zgłoszone zastrzeżenia zostaną spisane w  formie protokołu oraz podpisane przez zainteresowane osoby.
Zawiadomienie o terminie wyłożenia projektu będzie wywieszone również na tablicach ogłoszeń w:
1. Urzędzie Gminy  Góra Św. Małgorzaty
2. Starostwo Powiatowe w Łęczycy – Plac T. Kościuszki 1 i Aleje Jana Pawła II 1a oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej Starostwa  leczyca.bip.cc.
Zainteresowane osoby proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości wraz z numerem PESEL.
Nie zapoznanie się z danymi ewidencyjnymi w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody kontynuowania postępowania w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

  Łęczyca, dnia 06.11.2017r


 Znak sprawy: AB. 6743.449.2017.RM

INFORMACJA
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 27.10.2017 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa Oświetlenie sp. z o.o., ul. Rzemieśłnicza 17/19, 81-855 Sopot o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Borów, gm. Łęczyca na działkach o nr ewid.: 78, 275, 298.

  Łęczyca, dnia 03.11.2017r


 Informacja o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu powiatu Łęczyckiego

 Łęczyca, dnia 30.10.2017r


Znak sprawy: AB.6743.447.2017

INFORMACJA
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 26.10.2017r., do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Spółki Akcyjnej ENERGA - OPERATR, ODDZIAŁ W PŁOCKU, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock działającej poprzez pełnomocnika, o zamiarze przystąpienia do budowy linii napowietrznej niskiego napięcia nN, przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia nN z linią oświetlenia ulic wraz z przebudową przyłączay napowietrznych dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 420, na nieruchomościach położonych w miejscowości Pokrzywnica, gm.Piątek, nr ewid. Działek: 370, 420, 421, 422/1, 422/2, 423, 406 i 164/3.
 

  Łęczyca, dnia 30.10.2017r


Znak sprawy: AB.6743.380.2017.KB

INFORMACJA
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 24.10.2017r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ITV MEDIA Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 6, 99-400 Łowicz, o zamiarze budowy kablowej sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych w gminie Góra Św. Małgorzaty, na działkach położonych w miejscowościach: Ambrożew, Bogdańczew, Bryski, Karsznice, Kolonia Bryski, Kolonia Moraków, Konstancin, Kosin, Kosiorów, Mętlew, Moraków, Nowy Gaj, Orszewice, Rogulice, Sługi oraz Zagaj położonych w gminie Góra Św. Małgorzaty.

  Łęczyca, dnia 25.10.2017r


Komunikat Starosty Łęczyckiego
Uprzejmie informuję, iż Starostwo Powiatowe w Łęczycy w dniach:

 • 31 października 2017 r. (wtorek) będzie nieczynne
 • 2 listopada 2017 r. (czwartek) będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Łęczyca, dnia 25.10.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.10.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla
A. Machudera Sp. z o.o. ul. Ozorkowskie Przedmieście 73, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów: WI w rowie R-Ł w hm 4+25 toru jego biegu i WII w rowie R-Ł1 w hm 2+85 toru jego biegu oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu firmy A. Machudera Sp z o.o. położonej na działkach nr 834/10, 840/2, 1857, 1433/3, 1433/12, 1433/10, 840/4 w miejscowości Łęczyca

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.3.10.2017.PS

Łęczyca, dnia 25.10.2017r


 Znak sprawy: ROS.6341.2.24.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1157) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Michała Szymczaka zam. Boguszyce 24 wskazanego jako podmiot główny oraz Pana Janusza Jatczaka zam. Boguszyce 12, Pani Beaty Jatczak zam. Boguszyce 12, Pana Marcina Nowaka zam. Boguszyce 25, Pana Grzegorza Banasiaka zam. Boguszyce 26, Pana Pawła Kmieciaka zam. Boguszyce 6, Pana Czesława Pietrzaka zam. Boguszyce 7, Pana Mariusza Skowrona zam. Boguszyce 8, Jacka Kubiaka zam. Boguszyce 17, Pana Krzysztofa Stróżewskiego zam. Boguszyce 10, Pana Marka Stróżewskiego zam. Boguszyce 11, Pana Krzysztofa Stróżewskiego zam. Boguszyce 15, Pani Katarzyny Jóźwiak zam. Boguszyce 18, Pana Rafała Wujcika zam. Boguszyce 19, Pana Jarosława Stróżewskiego zam. Boguszyce 24, Pani Grażynie Snopkowskiej zam. Boguszyce 1 i Pana Sławomira Mrowińskiego zam., Boguszyce 46 działających w ramach Społecznego Komitetu Odbudowy Ujęć wodnych w miejscowości Pokrzywnica i Boguszyce w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód dla potrzeb nawodnieniowych upraw rolniczych dla gruntów położonych w miejscowości Boguszyce gm. Piątek.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.24.2017.PS

Łęczyca, dnia 20.10.2017r


 Znak sprawy: AB.6743.406.2017.ISz

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o zamiarze przystąpienia do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach nr ewid. 149/8, 149/4, 149/6, 151/6 i 151/2 w Łeczycy.

   Łęczyca, dnia 20.10.2017r


 Odpowiedź na petycję z dnia 1 września 2017 r.

Łęczyca, dnia 20.10.2017r


Znak sprawy: ROS. 6341.2.23.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1157) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Łęczycy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód w zalewie miejskim znajdującym się na działce nr 399/7 obręb Miasto Łęczyca przy rzędnej maksymalnego piętrzenia 103,30 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne lokalizacji piętrzenia : N: 52o03’16”; E 19o11’56,4”

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.23.2017.PS

Łęczyca, dnia 19.10.2017r


Znak sprawy: AB. 6743.437.2017.RM

INFORMACJA
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 16.10.2017 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz z szafkami kablowo- pomiarowymi, przebudowy linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z linią oświetlenia ulic dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 166/5, 166/6, 166/7 w miejscowości Błonie, gm. Łęczyca na działkach o nr ewid.: 150/2, 151, 152/1, 152/4, 153, 154/2, 154/3, 155, 156, 157/1, 157/3, 157/4, 158, 159, 160, 166/8, 166/6, 166/3, 166/4, 166/5, 166/7.

  Łęczyca, dnia 18.10.2017r


Znak sprawy: ROS. 6341.3.9.2017.PS

Zawiadomienie

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 1257). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek IMP COMFORT Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 9a, 58-100 Świdnica w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wspólne wprowadzanie wód opadowych i roztopowych terenu zakładu IMP COMFORT Sp. z o.o. i zakładu IMP POLOWAT Sp. z o.o. znajdujących się w Łęczycy do rowu melioracyjnego R-G1 w km 1+097 toru jego biegu przy rzędnej posadowienia dna wylotu 106,92 m n.p.m. Jako zakład główny zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo wodne został wskazany
IMP COMFORT Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 9a, 58-100 Świdnica.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.3.9.2017.PS

Łęczyca, dnia 18.10.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.22.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z póź. zm. ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie
wodnoprawne w zakresie:
1. wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni ( ujęcia) w obrębie geodezyjnym 0010 Kolonia Moraków działka nr 45/1 współrzędne geograficzne otworu studziennego wynoszą: 520 03’ 08 ” szerokości geograficznej N 190 23’ 53” długości geograficznej;
2. poboru wód podziemnych z utworów jurajskich. z ww. studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 45/1 w obrębie geodezyjnym 0010 Kolonia Moraków w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw rolniczych okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku; Wnioskodawcami w tej sprawie są Państwo Malgorzata i Jarosław Olescy.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.22.2017.MP

Łęczyca, dnia 17.10.2017r


Zawiadomienie 5
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
na terenie gminy Góra św. Małgorzaty

Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U. 2015.542)
oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODG i K w Łęczycy - nr ewid, zgłosz.GKN.6642.1.835.2017
uprzejmie zawiadamiam że:

Pełna treść zawiadomienia Zagaj

 Łęczyca, dnia 16.10.2017r


Zawiadomienie 4
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
na terenie gminy Góra św. Małgorzaty

Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U. 2015.542)
oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODG i K w Łęczycy - nr ewid, zgłosz.GKN.6642.1.831.2017
uprzejmie zawiadamiam że:

Pełna treść zawiadomienia Góra św. Małgorzaty

 Łęczyca, dnia 10.10.2017r


Zawiadomienie 3
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
na terenie gminy Góra św. Małgorzaty

Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U. 2015.542)
oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODG i K w Łęczycy - nr ewid, zgłosz.GKN.6642.1.833.2017
uprzejmie zawiadamiam że:

Pełna treść zawiadomienia Podgórzyce

 Łęczyca, dnia 6.10.2017r


Zawiadomienie 2
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
na terenie gminy Góra św. Małgorzaty

Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U. 2015.542)
oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODG i K w Łęczycy - nr ewid, zgłosz.GKN.6642.1.832.2017
uprzejmie zawiadamiam że:

Pełna treść zawiadomienia Orszewice

 Łęczyca, dnia 3.10.2017r


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Uprzejmie informuję, iż Starostwo Powiatowe w Łęczycy w dniach:

 • 7 października 2017 r. (sobota) - będzie czynne w godz. 7.30- 14.30

 • 31 października 2017 r. (wtorek) - będzie nieczynne

 • 2 listopada 2017 r. (czwartek) - będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 Łęczyca, dnia 02.10.2017r


Znak sprawy: AB.6743.406.2017.ISz                                                                           

INFORMACJA
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 28.09.2017r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o zamiarze przystąpienia do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach nr ewid. 149/8, 149/4, 149/6, 151/6 i 151/2 w Łeczycy.

  Łęczyca, dnia 29.09.2017r


Znak sprawy: AB.6743.372.2017.KB

INFORMACJA
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, o zamiarze wykonania wymiany słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr S3-1231, budowy linii napowietrznej izolowanej 0,4 kV z przyłączami i obwodem oświetlenia drogowego na terenach leżących w obrębach 07 Góra św. Małgorzaty i 20 Podgórzyce, gm. Góra św. Małgorzaty, oraz wykonania demontażu istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr S3-1231, demontażu istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV z przyłączami i obwodem oświetlenia drogowego na terenach leżących w obrębach 07 Góra św. Małgorzaty i 20 Podgórzyce, gm. Góra św. Małgorzaty, na działkach nr ewid. 6 i 12 obręb Góra św. Małgorzaty oraz 307/1, 308/1, 309/1, 310/1, 311/1, 311/4, 312/1, 313/1 i 2 obręb Podgórzyce.

   Łęczyca, dnia 29.09.2017r


Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
na terenie gminy Góra św. Małgorzaty

Działając na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j.Dz.U. 2015.542)
oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODG i K w Łęczycy - nr ewid, zgłosz.GKN.6642.1.834.2017
uprzejmie zawiadamiam że:

Pełna treść zawiadomienia

 Łęczyca, dnia 29.09.2017r


Znak sprawy: GKN.6824.6.2017.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Grabów, Starosta Łęczycki orzekł o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położonej w jednostce ewidencyjnej Grabów obręb Chorki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98 o powierzchni 0,9300 ha, stanowiącej nieużytek.

Pełna treść decyzji GKN.6824.6.2017.ED

Łęczyca, dnia 29.09.2017r


Zarządzenie konsultacji programu współpracy Powiatu Łęczyckiego
z organizacjami pozarządowymi

Treść zarządzenia konsultacji

Łęczyca, dnia 28.09.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.8.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Gminy Miasto Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie: przebudowy rowów przydrożnych znajdujących się w pasie drogi ulicy Górniczej polegającej na wykonaniu przepustu pod drogą o średnicy ∅ 800 mm w km drogi 0+669,40 wraz z likwidacją rowu przydrożnego na długości 559 m na odcinku ulicy od km 0+135,50 do 0+694,50 oraz przebudowy rowu o nazwie ciek Czartówka polegającej na wykonaniu wylotu kanalizacji deszczowej otwartej w postaci przepustu  o wymiarach 1000 mm x 3000 mm i na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Górniczej do rowu o nazwie ciek Czartówka
w miejscowości Łęczyca

Pełna treść zawiadomienia: ROS. 6341.3.8.2017.PS

Łęczyca, dnia 28.09.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.21.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:
1. wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni ( ujęcia)
w obrębie geodezyjnym 0015 Łętków działka nr 189/2 współrzędne geograficzne otworu studziennego wynoszą: 520 05’ 20 ” szerokości geograficznej N 190 22’ 30” długości geograficznej;
2. poboru wód podziemnych z utworów jurajskich. z ww. studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 189/2 w obrębie geodezyjnym 0015 Łętków, w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw rolniczych okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku;

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.21. 2017.MP

Łęczyca, dnia 18.09.2017r


 Petycja

Treść petycji

Łęczyca, dnia 15.09.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.15.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r poz. 1257) informuje, że po wyznaczaniu Starosty Łęczyckiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do załatwienia niniejszej sprawy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Kutnowskiego na wykonanie przebudowy rowów melioracyjnych R-C i R-D oraz rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 2142E polegającej na przebudowie trzech przepustów pod koroną w/w drogi położonej w miejscowości Gołębiew, gm. Kuto, relacji Kutno-Łanięta-Kąty.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.15.2017.PS

Łęczyca, dnia 13.09.2017r


INFORMACJA
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 07.09.2017r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, o zamiarze wykonania wymiany słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr S3-1231, budowy linii napowietrznej izolowanej 0,4 kV z przyłączami i obwodem oświetlenia drogowego na terenach leżących w obrębach 07 Góra św. Małgorzaty i 20 Podgórzyce, gm. Góra św. Małgorzaty, oraz wykonania demontażu istniejącej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr S3-1231, demontażu istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV z przyłączami i obwodem oświetlenia drogowego na terenach leżących w obrębach 07 Góra św. Małgorzaty i 20 Podgórzyce, gm. Góra św. Małgorzaty, na działkach nr ewid. 6 i 12 obręb Góra św. Małgorzaty oraz 307/1, 308/1, 309/1, 310/1, 311/1, 311/4, 312/1, 313/1 i 2 obręb Podgórzyce.

Łęczyca, dnia 12.09.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.13.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz.1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marioli Grzelak zam. ul. 60 P.P Wielkopolskiej 31, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowania na działkach nr 354/6, 356/6 i 358/6 w m. Borki, gm. Łęczyca.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.13.2017.PS

Łęczyca, dnia 04.09.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.4.6.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Pieprzyk Sp. z o.o., ul. Sarnowska 18A, 63-900 Rawicz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych ze stacji paliw poprzez drenaż rozsączający do ziemi, położonej w miejscowości Ogrodzona na działkach nr 128/3 i 128/4 obręb Daszyna.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.4.6.2017.PS

Łęczyca, dnia 30.08.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.11.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marcina Nowakowskiego zam. Borki 72, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – stawu ziemnego rybnego w obrębie 0003 Borki położonego na działce nr 144 w ramach zwykłego korzystania z wód na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.11.2017.MP

Łęczyca, dnia 25.08.2017r


Znak sprawy: AB.6743.236.2017.ISz

Informacja
o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolityDz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że wniesiono sprzeciw w sprawie zgłoszenia ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o zamiarze przystąpienia do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr ewid. 149/8, 149/4, 149/6, 151/6 i 151/2 w Łeczycy.

Łęczyca, dnia 22.08.2017r


 PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W ŁĘCZYCY
NA WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Pełna treść protokołu z wyboru partnera

Łęczyca, dnia 17.08.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.20.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.20.2017.PS

Łęczyca, dnia 11.08.2017r


PROTOKÓŁ Z WYBORU PARTNERA NA WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Pełna treść protokołu z wyboru partnera

Łęczyca, dnia 11.08.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.18.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.18.2017.MP

Łęczyca, dnia 03.08.2017r


Znak sprawy: AB.6743.265.2017 

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu
na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia nN, przebudowy linii napowietrznej nN wraz z linią oświetlenia ulic ze stacji transformatorowej S3-1449 Śladków Kurniki obwód kierunek Małachowice, przebudowa przyłącza napowietrznego nN, budowa przyłącza kablowego nN, budowa kablowej rozdzielni naziemnej zintegrowanej, dla zasilania budynków inwentarskich położonych na działkach 99/6 i 99/8, na nieruchomościach położonych w miejscowości Śladków Podleśny, gm.Piątek, nr ewid. działek: 91, 94/1, 101, 100, 99/7, 99/1 i 55 przez Spółkę Akcyjną ENERGA - OPERATR, Oddział w Płocku, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.

Łęczyca, dnia 26.07.2017r


Informacja
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację
ewidencji gruntów i budynków dla obrębu :
Góra Świętej Małgorzaty ,Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj, Gmina Góra Świętej Małgorzaty; Powiat Łęczycki

    Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z dnia 06.10. 2016r. poz.1629 ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gruntów  położonych w gminie Góra Św. Małgorzaty obejmujących obręby: Góra Świętej Małgorzaty, Orszewice, Podgórzyce, Rogulice, Zagaj.
Postępowanie  prowadzone będzie w trybie art. 24a z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tj. DZ. U. z dnia 06.10.2016 r. poz. 1629 ze zm.), przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 poz. 1034 ze zm.), oraz w oparciu o uzgodniony z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Góra Św. Małgorzaty ”
    Do wykonania czynności technicznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla w/w obrębów upoważniono pracowników Firmy GEOMAR Spółka Akcyjna, AL. Piastów 30, Piastów Office Center, 71-064 Szczecin
    Informuję również, że opracowany w ramach modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art.24a ust.4 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a 99-100 Łęczyca
Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art.24a ust.5 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne zostanie podana do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty, oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym
Planowany termin zakończenia prac został określony na dzień 06.11.2017, zgodnie z umową nr 90/2017 z dnia 11.07.2017.
Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy i Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty a ponadto zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa www. leczyca. bip.cc.

Łęczyca, dnia 26.07.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.19.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.11257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Anety Krysiak zam. Pokrzywnica 42 wskazanej jako podmiot główny oraz Pana Pawła Szymczaka zam. Pokrzywnica 45, Pana Krzysztofa Nowaka zam. Pokrzywnica 44, Pana Krzysztofa Brzoska zam. Pokrzywnica 15, Pana Roberta Matusiaka zam. Pokrzywnica 44A, Pana Stanisława Kmieciaka zam. Pokrzywnica 45A, Pana Grzegorza Kubiaka zam. Pokrzywnica 46A, Pana Krzysztofa Stencela zam. Boguszyce 5, Pana Marka Stróżewskiego zam. Boguszyce 11 i Pana Mariusza Chlebny zam. Pokrzywnica 43 działających w ramach Społecznego Komitetu Odbudowy Ujęć wodnych w miejscowości Pokrzywnica i Boguszyce w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wspólne
korzystanie z wód dla potrzeb nawodnieniowych upraw rolniczych dla gruntów położonych w miejscowości
Pokrzywnica gm. Piątek w następującym zakresie:

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.19.2017.PS

Łęczyca, dnia 24.07.2017r


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/17, który został ogłoszony w dniu 30.05.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Pełna treść ogłoszenia o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI

Łęczyca, dnia 19.07.2017r


Powiat Łęczycki
ogłasza otwarty nabór partnera/ów krajowego/ych na wspólne
przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść pisma

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Łęczyca, dnia 18.07.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.17.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.17.2017.MP

Łęczyca, dnia 10.07.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.4.5.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Krzysztofa Darulewskiego zm. przy ul. Kaliskiej 44/28, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu w rowie R-G1 położonego na działce nr 255 w m. Leszcze o średnicy ∅ 110 mm przy rzędnej dna wylotu 108,25 m n.p.m. wraz z umocnieniem skarpy i dna rowu w okolicy wylotu oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi poprzez w/w wylot z budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w m. Leszcze.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.4.5.2017.PS

Łęczyca, dnia 07.07.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.15.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.15.2017.MP

Łęczyca, dnia 06.07.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.16.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.16.2017.MP

Łęczyca, dnia 06.07.2017r


 Znak sprawy: ROS.6341.1.10.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.14.2017.MP

Łęczyca, dnia 30.06.2017r


  Znak sprawy: ROS.6341.2.13.2017.MP                                                                                                

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.13.2017.MP

Łęczyca, dnia 30.06.2017r


Znak sprawy: AB.6743.265.2017                                                                                            

 

INFORMACJA
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 28.06.2017r., do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Spółki Akcyjnej ENERGA - OPERATR, ODDZIAŁ W PŁOCKU, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia nN, przebudowy linii napowietrznej nN wraz z linią oświetlenia ulic ze stacji transformatorowej S3-1449 Śladków Kurniki obwód kierunek Małachowice, przebudowa przyłącza napowietrznego nN, budowa przyłącza kablowego nN, budowa kablowej rozdzielni naziemnej zintegrowanej, dla zasilania budynków inwentarskich położonych na działkach 99/6 i 99/8, na nieruchomościach położonych w miejscowości Śladków Podleśny, gm.Piątek, nr ewid. działek: 91, 94/1, 101, 100, 99/7, 99/1 i 55.

Łęczyca, dnia 30.06.2017r


 Znak sprawy: ROS.6341.2.12.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolityz 2017 r. Dz. U. 1121 ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353z póź. zm.). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23z póź. zm. ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.12.2017.MP

Łęczyca, dnia 29.06.2017r


Informacja

Informuje się, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej
oraz Promocji Rady Powiatu Łęczyckiego
odbędzie się w dniu
27 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 11.00

Pełna treść informacji o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej oraz Promocji Rady Powiatu Łęczyckiego

Łęczyca, dnia 28.06.2017r


Informacja

Informuje się, że posiedzenie Komisji Planu, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa Rady Powiatu Łęczyckiego
odbędzie się w dniu
27 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 11.00

Pełna treść informacji o posiedzeniu Komisji Planu, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Powiatu Łęczyckiego

Łęczyca, dnia 28.06.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.10.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Pawła Skonieczka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – stawu ziemnego rybnego w obrębie Ambrożew położonego na działce nr 146 w ramach zwykłego korzystania z wód na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.10.2017.MP

Łęczyca, dnia 27.06.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.11.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolityz 2017 r. Dz. U. 1121) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w zakresie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej: współrzędne geograficzne studni: 52o 08’00” N; 19o 08’ 10” E zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolno - Hodowlanego „Słowianin” Lech Błaszczyk Goszczynno 14, gm. Daszyna w obrębie 0004 Goszczynno działka nr 36, dla potrzeb prowadzonej działalności rolnej. Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Gospodarstwo Rolno - Hodowlane „Słowianin” Lech Błaszczyk Goszczynno 14, 99-107 Daszyna.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.11.2017.MP

Łęczyca, dnia 26.06.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.10.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
z 2015 r. Dz. U. 469 z późn. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353ze zm. ). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poź. zm. ). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.10.2017.MP

Łęczyca, dnia 23.06.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.9.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.9.2017.MP

Łęczyca, dnia 21.06.2017r


 Znak sprawy: GKN.6852.15.2017.AM

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.124 ust.1, 2 i 4, art.124a w zw. z art.6 pkt 2 ,art.113 ust.6 art.114 ust.4 i 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. .Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku ES Sunfield 4 Spółka z o. o. 71-612 Szczecin ul.Malczewskiego 26 reprezentowanej przez Panią Aleksandrę Józefiak, o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Pełna treść decyzji GKN.6852.15.2017.AM

Łęczyca, dnia 21.06.2017 r


Komunikat
Komisarza Wyborczego
w Skierniewicach
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Komisarz Wyborczy w Sierniewicach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Skierniewicach informują, że konsultacje społeczne z wyborcami w zakresie rodzajów kart do głosowania, a także możliwości ich dostosowania do potrzeb wyborców z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności odbędą się 27 czerwca 2017 r. o godzinie 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 (II piętro, sala nr 230).
 

Pełna treść komunikatu Komisarza Wyborczego

Łęczyca, dnia 14.06.2017r


Znak sprawy: AB.6743.236.2017.ISz                                                                                  Łęczyca, dnia 09.06.2017r.

INFORMACJA
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 08.06.2017r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ENERGA - OPERATOR S.A.,
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o zamiarze przystąpienia do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach nr ewid. 149/8, 149/4, 149/6, 151/6 i 151/2 w Łeczycy.

Łęczyca, dnia 10.06.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.8.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z późn. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.8.2017.MP

Łęczyca, dnia 10.06.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.7.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Sebastiana Węclewskiego pełnomocnika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi krajowej Nr 91 przebiegającej w km 296+332 – 297+853 oraz 298+057 – 317+102 na terenie powiatu łęczyckiego.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.3.7.2017

Łęczyca, dnia 06.06.2017r


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Uprzejmie informuję, iż Starostwo Powiatowe w Łęczycy w dniach:

10 czerwca 2017 r. (sobota) - będzie czynne w godz. 7.30- 14.30

16 czerwca 2017 r. (piątek) - będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Uprzejmie informuję, iż punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

zlokalizowane przy ul. Kaliskiej 13 w Łęczycy w dniu

16 czerwca 2017 r. (piątek) będą nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy.


Znak sprawy: ROS.6341.5.3.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Państwa Bożeny i Józefa Mikołajczyk zam. w w Piątku przy ul. Rynek 8 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby obiektu stawowego położonego w miejscowości Pokrzywnica, gm. Piątek

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.5.3.2017.PS

Łęczyca, dnia 26.04.2017r


Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Działając na podstawie art. 39 ust. 1-5 w zw. z art. 32 ust. 1-4 i art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), oraz § 36-39 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęczycy o identyfikatorze GKN.6642.548.2017 zawiadamiam że: w dniu 24 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w miejscowości Kraski, gm. Świnice Warckie zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych.

Pełna treść zawiadomienia o ustaleniu przebiegu granic

Łęczyca, dnia 31.05.2017r


O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Uprzejmie  informuję, że XXVI Sesja Rady Powiatu Łęczyckiego odbędzie się w dniu

31  maja  2017  roku  (środa)  o  godz.  9.00

w  sali konferencyjnej Starostwa  Powiatowego w Łęczycy, Plac T. Kościuszki  1.

 

 

Porządek  obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie  protokołu  z XXV sesji.
 3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 4. Informacja    Starosty  o   działalności   Zarządu  Powiatu    w   okresie   między   sesjami.
 5. Interpelacje  i  zapytania  Radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łęczyckiego.
 7. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Łęczyckiego za 2016 rok.
 8. Ocena  stanu  bezpieczeństwa i porządku  publicznego na  terenie Powiatu  za  rok 2016.
 9. Podjęcie uchwał  w sprawach:  
 1. wprowadzenia  zmian   w  Uchwale XXI/152/2016 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia  28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łęczyckiego na 2017 rok
 2. wprowadzenia zmian  w   Uchwale   Nr  XXI/151/2016 Rady   Powiatu   Łęczyckiego z  dnia  28  grudnia   2016  roku   w   sprawie   uchwalenia  Wieloletniej   Prognozy   Finansowej Powiatu  Łęczyckiego  na  lata  2017 – 2027
 3. wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane   z  budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 1. Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  Radnych.
 2. Sprawy  różne.
 3. Zakończenie  obrad.  

 


Znak sprawy: ROS.6341.2.7.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.7.2017.MP

Łęczyca, dnia 24.05.2017r


Znak sprawy: AB. 6743.161.2017.RM

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje,  że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia z dnia 26.04.2017 r. Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 335/3, 335/4, 335/5 w miejscowości Zduny, gm. Łęczyca na działkach nr ewid.: 326, 188/2, 335/2, 335/3, 335/4, 335/5

Łęczyca, dnia 22.05.2017r

 


Znak sprawy: ROS.6341.1.9.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jerzego Kołomaka działającego w imieniu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Poddębice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przebudowę zbiornika wodnego ziemnego na zbiornik szczelny oraz na przebudowę rowu polegającej na jego zabudowie rurociągiem o średnicy ∅ 400 mm na długości 30 m, położonych na działce nr 387 obręb Zduny.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.9.2017.PS

Łęczyca, dnia 16.05.2017 r


Znak sprawy: ROS.6341.2.6.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

Pełna treść dokumentu: ROS.6341.2.6.2017.MP

Łęczyca, dnia 12.05.2017r

 


Znak sprawy: GKN.6824.4.2017.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, o uznaniu z dniem 5 lipca  1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Konarzew, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: numer  42, 43/2, 133, 154/2, 171, 206, 283/1, 334, 376, 387, 411, 520, 537, 613, 640, 650, 671, 677, 681, 682, 684, 691 o łącznej powierzchni  10,7937 ha, stanowiących drogi wewnętrzne  oraz nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 347/1 o powierzchni 1,2800 ha, stanowiącej plac.

Pełna treść decyzji GKN.6824.4.2017.ED

Łęczyca, dnia 10.05.2017 r


Znak sprawy: AB.6743.161.2017.RM

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje,  że w dniu 26.04.2017 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działkach nr 335/3, 335/4, 335/5 w miejscowości Zduny, gm. Łęczyca na działkkach nr eid.: 326, 188/2, 335/2, 335/3, 335/4, 335/5

Łęczyca, dnia 05.05.2017r

 


Znak sprawy: ROS.6341.4.4.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika Pana Jarosława Połczyńskiego dla BioVege Sp. z o.o. Wilczkowice Dolne 38, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PGKiM w Łęczycy sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z projektowanej hali przetwórstwa warzyw położonej na działkach nr 117/45, 117/46 i 117/27 w m. Lubień gm. Łęczyca poprzez punkt zlewny położony na terenie oczyszczalni ścieków w Łęczycy.

Pełna treść dokumentu: ROS.6341.4.4.2017PS

Łęczyca, dnia 04.05.2017r


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Uprzejmie informuję, iż Starostwo Powiatowe w Łęczycy w dniach:

2 maja 2017 r. (wtorek) będzie nieczynne

20 maja 2017 r. (sobota) - będzie czynne w godz. 7.30- 14.30.

Za utrudnienia przepraszamy.

Łęczyca, dnia 26.04.2017


Znak sprawy: ROS.6341.2.4.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
 z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

Pełna treść dokumentu: BIB. ROS.6341.2.4. 2017.MP

Łęczyca, dnia26.04.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.8.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

    

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity:
Dz. U. poz.23 z 2016 r.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika Pana Jarosława Połczyńskiego dla Biovege Sp. z o.o. Wilczkowice Dolne 38, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego drogi gminnej położonej na działce nr 117/27 w miejscowości Lubień polegającej na zabudowie rowu rurociągiem betonowym o średnicy
∅ 1000 i długości 17,7 m w postaci dwóch zjazdów komunikacyjnych na teren działek nr 117/45 i 117/46 obręb Lubień.

Pełna treść dokumentu: ROS.6341.1.8.2017.PS

Łęczyca, dnia24.04.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.3.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
 z 2015 r. Dz. U. 469 z późn. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

:

Pełna treść dokumentu: ROS.6341.2.3.2017.MP

Łęczyca, dnia 13.04.2017r

 


Znak sprawy: ROS.6341.2.2.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
 z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

Pełna treść dokumentu: ROS.6341.2.2.2017.MP

Łęczyca, dnia 11.04.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.4.3.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Firmy „DOREX”, ul. Poznańska 40, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych
w Grabowie będących własnością Gminy Grabów, ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków z myjni samochodowej oraz ścieków bytowych z terenu obiektu myjni położonej na działce nr 98/52 obręb Grabów Wieś, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, przy współrzędnych geograficznych wlotu do kanalizacji: N: 52°7'53,87"; E: 19°00'07,35"

Pełna treść pisma: ROS.6341.4.3.2017.PS

Łęczyca, dnia 06.04.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.5.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.267 z 2013 r.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy HTL Strefa S.A. ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków siedziba zakładu Lotnicza 21h, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu o nazwie ciek Czartówka w km 3+950 toru jego biegu, poprzez wspólny kolektor, istniejącym wylotem o średnicy ∅, 500 mm przy rzędnej posadowienia wylotu 103,20 m n.p.m. przy współrzędnych geograficznych wylotu:
N: 52o 02’34” i E: 19o 11’6” oraz w sprawie wygaszenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego wydanego w dniu 13.05.2015 r. znak ROS.6341.3.2.2015.PS

Pełna treść pisma: ROS.6341.3.5.2017.PS

Łęczyca, dnia 06.04.2017r


 Mammografia Łęczyca 12 kwietnia 2017

Łęczyca, dnia 05.04.2017r


INFORMACJA PCPR

Łęczyca, dnia 04.04.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.6.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Kamila Marciniaka zam. Ambrożew 1, 99-122 Góra Św. Małgorzaty w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – stawu ziemnego rybnego w obrębie Ambrożew położonego na działce nr 35i 602/1 w ramach zwykłego korzystania z wód na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego.

Pełna treść pisma: ROS. 6341.1.6.2017.PS

Łęczyca, dnia 31.03.2017r

 


Znak sprawy: ROS.6341.2.1.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
 z 2015 r. Dz. U. 469 z późn. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni ( ujęcia)
  w obrębie geodezyjnym Sługi działka nr 199/1, współrzędne geograficzne otworu studziennego wynoszą: N: 52005’06” i E: 19022’00”;
 2. poboru wód podziemnych z utworów górnej jury z ww. studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 199/1 w obrębie geodezyjnym Sługi w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw warzywnych okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku;

Pełna treść pisma ROS.6341.2.1.2017.MP

Łęczyca, dnia 28.03.2017r


Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy

 Uchwała Nr 255/2017 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 8 marca 2017 r


Znak sprawy: ROS.6233.6.2015.MMJ

Zawiadomienie
o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy

Starosta Łęczycki, stosownie do art.42 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.1987), art.33 ust.1 pkt.5, 6, 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r, poz. 1235) oraz art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.23, z późn. zm.), w związku z prawomocną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 17 lutego 2017 r. znak SKO.4177.1.2016 o uchyleniu decyzji wydanej przez Starostę Łęczyckiego w dniu 05.01.2016 r. znak ROS. 6233.6.2015.MMJ oraz przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez tut. organ

Pełna treść pisma: ROS.6233.6.2015.MMJ

Łęczyca, dnia 07.03.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.3.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PIEPRZYK Sp. z o.o., ul. Sarnowska 18a, 63-900 Rawicz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie w zakresie odprowadzania istniejącym wylotem do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw położonej na dz. nr 128/3 i 128/4 w miejscowości Ogrodzona, gm. Daszyna. Lokalizacja wylotu przy współrzędnych geograficznych: N: 52o 12’13” i E: 19o10’38”

Pełna treść pisma:ROS. 6341.3.3.2017

Łęczyca, dnia 07.03.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.5.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Tomasza Wasika zam. ul. Szwajcera 47, 91-357 Łódź  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – stawu ziemnego rybnego w obrębie Konarzew położonego na działkach nr 601/1 i 602/1 w ramach zwykłego korzystania z wód na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego.

Pełna treść dokumentu ROS. 6341.1.5.2017

Łęczyca, dnia 07.03.2017r


Znak sprawy: ROS. 6341.3.2.2017

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że po wyznaczaniu Starosty Łęczyckiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do załatwienia niniejszej sprawy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu wód opadowych i roztopowych do rowu otwartego przydrożnego drogi powiatowej nr 2109E Dobrzelin – Grabów o średnicy ∅ 250, przy rzędnej posadowienia dna wylotu 106,36 m n.p.m., położonego na działce nr 72 obręb Dobrzelin, oraz ich odprowadzania z części przebudowanej drogi do w/w rowu przydrożnego.

Pełna treść pisma: ROS. 6341.3.2.2017

Łęczyca, dnia 03.03.2017r


Znak sprawy: AB. 6743.34.2017.RM

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy sieci linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0.4 kV w miejscowości Borki, gm. Łęczyca, na działkach o nr ewid.: 328 i 326, gm. Łęczyca.

Łęczyca, dnia 03.03.2017r


Znak sprawy: AB. 6743.36.2017.RM

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy kablowej linii niskiego napięcia nN 0,4 kV, budowy szafek kablowo- pomiarowych niskiego napięcia dla zasilania kompleksu działek w miejscowości Borki i budynków letniskowych położonych na działkach nr 347/4, 347/5 w miejscowości Borki, gm. Łęczyca na działkach o nr ewid.: 347/3, 347/4, 347/5, 349/1, 349/2, 349/3, 349/4, 349/5, 349/6, 349/7.

Łęczyca, dnia 03.03.2017r


 


 Znak sprawy: AB.6743.29.2017.ISz

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o zamiarze przystąpienia do budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  na  działkach nr ewid. 126/19, 126/11, 126/23, 126/24, 126/25 i 126/9 w Łeczycy.

Łęczyca, dnia 02.03.2017r


Znak sprawy: AB. 6743.19.2017.RM

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia 0.4 kV w miejscowości Leszcze, gm. Łęczyca w celu zasilania dz. Nr 130/7, na działkach o nr ewid. : 130/6, 130/7, 130/5,           gm. Łęczyca.

Łęczyca, dnia 02.03.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.4.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marcina Szewczyka zam. Żabokrzeki gm. Piątek
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przebudowę rowu melioracyjnego R-G na długości 106 m polegającej na zmianie jego przebiegu na działce nr 58 obręb Czerników wraz z przebudową wylotu melioracyjnego W-4.

ROS.6341.4.2.2017.PS

Łęczyca, dnia 27.02.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.4.2.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późniejszymi zmianami) w nawiązaniu do ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 267 z 2013 r.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Grabów, ul. 1-go Maja 21, 99-150 Grabów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rzeki Ołówki położonej na działce nr 2 obręb Srebrna w km 22+747 toru jej biegu o średnicy ∅ 160 mm przy rzędnej dna wylotu 120,35 m n.p.m. oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do wód poprzez w/w wylot z budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w miejscowości Srebrna. Przy współrzędnych geograficznych wylotu: N: 52o9’2,56”i E: 18o59’41,9”. Niniejsze postępowanie obejmuje również wniosek o wygaszenie decyzji Starosty Łęczyckiego z dnia 18.03.2015 r. znak: ROS.6341.4.10.2014.PS.

ROS.6341.4.2.2017.PS

Łęczyca, dnia 27.02.2017r


OGŁOSZENIE STAROSTY ŁĘCZYCKIEGO

z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie podstawowej kwoty dotacji i jej aktualizacji oraz aktualnej liczbie uczniów.

Pełna treść ogłoszenia Starosty Łęczyckiego

 Łęczyca, dnia 27.02.2017r


Znak sprawy: GKN.6843.23.2016/17.AM

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej  wieczystego użytkownika

1. Położenie nieruchomości                                  - Łęczyca ul. Kopalniana
2. Oznaczenie nieruchomości  wg ewid. gruntów    - dz.nr 399/26 o pow.0,2180 ha
3. Oznaczenie nieruchomości wg kw.                    - LD1Y/00035641/2
4. Wartość rynkowa nieruchomości                       - 61 000,00 zł
5. Wartość prawa użytkowania wieczystego          - 36 700,00 zł
6. Przeznaczenie - brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy, działka zlokalizowana w jednostce planistycznej Ua -strefie urbanizacji oraz Ur -strefie rozwoju- priorytet- funkcja produkcyjno - usługowa.
Nieruchomość stanowi teren zabudowany budynkiem użytkowym.
Zgodę na sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego – HURTAP-u wyraził Wojewoda Łódzki Zarządzeniem Nr 21/2017  z dnia  1 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości Skarbu Państwa.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Łęczyca, dnia 17.02.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.2.43.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
 z 2015 r. Dz. U. 469 z późn. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

Pełna treść dokumentu: ROS.6341.2.43.2016.MP

Łęczyca, dnia 16.02.2017r

 


 UCHWAŁA NR XXII/175/2017 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 09.02.2017 r.

Łęczyca, dnia 14.02.2017r


Znak sprawy: GKN.6852.1.2017.AM

Ogłoszenie

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b  oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.), w przedmiocie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Łęczyca  województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1209/1 o pow. 0,8928 ha, w celu remontu istniejącej linii napowietrznej SN-15-kV „Łęczyca-Piątek”
      Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia t.j. do dnia 10 lutego 2017 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 10.02.2017r


Znak sprawy: AB.6743.29.2017.ISz

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 08.02.2017r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ENERGA - OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o zamiarze przystąpienia do budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowym  na  działkach nr ewid. 126/19, 126/11, 126/23, 126/24, 126/25
w Łeczycy.

Łęczyca, dnia 09.02.2017r


Znak sprawy: AB. 6743.19.2017.RM

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje,  że w dniu 25.01.2017 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia 0.4 kV w miejscowości Leszcze, gm. Łęczyca w celu zasilania dz. Nr 130/7, na działkach o nr ewid. : 130/6, 130/7, 130/5, gm. Łęczyca.

Łęczyca, dnia 09.02.2017r


Ogłoszenie

Starosty Łęczyckiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, w związku z Zarządzeniem nr 225/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 września 2016 r.


Wykaz nieruchomości lokalowej – lokal nr 3 w budynku położonym w obrębie Łęka gm.Piątek na działce nr 234/3 o powierzchni 0,4726 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łęczycy prowadzona jest księga wieczysta Kw. LD1Y/00031991/2.

1. Położenie nieruchomości lokalowej - Łęka ul.Łowicka 11
2. Powierzchnia użytkowa lokalu - 57,68 m2
3. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych - 50,62 m2
4. Udział w częściach wspólnych i w gruncie - 10830/38407
5. Cena lokalu - 62 000,00 zł

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Łęczyca, dnia 6.02.2017r


Znak sprawy: ROS.6222.1.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61, art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016,
poz. 23 z późn. zm.) i art. 201 i 214 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak ROS.7644-Z/1/09 z dnia 26.05.2009 r. na wniosek złożony w dniu 03.01.2017 r. przez De HEUS Sp.
z o.o. ul. Lotnicza 21B, 99- 100 Łęczyca.

Pełna treść dokumentu ROS.6222.1.2017.PS

Łęczyca, dnia 31.01.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.1.1.2017.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.
469 z póż. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

Pełna treść pisma: ROS.6341.1. 1. 2017.MP

Łęczyca, dnia 24.01.2017r


 Znak sprawy: ROS.6341.5.2.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 353) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Państwa Jadwigi i Witolda Sołtyszewskich zam. w Pokrzywnicy 31A w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na potrzeby gospodarstwa hodowlanego oraz na potrzeby nawodnień upraw rolnych realizowanych w miejscowości Pokrzywnica, gm. Piątek 

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.5.2.2016.PS

Łęczyca, dnia 23.01.2017r


Znak sprawy: ROS.6341.3.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Piątek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągiem o średnicy ∅ 90 mm pod dnem kanału Moszczenica-Malina w km 2 + 435 toru jej biegu metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej PEHD
o średnicy ∅ 160 mm , na działce nr 371 obręb Pokrzywnica.

Pełna treść pisma ROS. 6341.1.3.2017.PS

Łęczyca, dnia 18.01.2017 r


 Znak sprawy: ROS.6341.2.2017.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Piątek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście wodociągiem o średnicy ∅ 90 mm pod dnem rzeki Moszczenicy w km 11 + 955 toru jej biegu metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej PEHD ∅ 160 mm, na działce nr 230/14 obręb Piekary.

Pełna treść pisma ROS. 6341.1.2.2017.PS

Łęczyca, dnia 18.01.2017 r


Znak sprawy: ROS.6341.2.44.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w zakresie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego i wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 zlokalizowanej na terenie Zakładu Masarskiego Józef Karolczak w Topoli Szlacheckiej 5a gm. Łęczyca w obrębie 0034 Topola Szlachecka działka nr  197/1, dla potrzeb zakładu marskiego.

ROS.6341.2.44.2016.MP

Łęczyca, dnia 02.01.2017 r


 Znak sprawy: ROS.6341.4.10.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Daszyna w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu melioracyjnego.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.4.10.2016.PS

Łęczyca, dnia 22.12.2016 r


Znak sprawy: GKN.6824.58.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn. zm.)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Goślub, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr nr  1, 9, 67, 115, 149, 192, 193, 258, 267 i 278 o łącznej pow. 4,2200 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.58.2016.ED

Łęczyca, dnia 21.12.2016 r


 Znak sprawy: ROS.6341.1.23.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.
469 z póż. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.23.2016.MP

Łęczyca, dnia 20.12.2016 r


 Znak sprawy: ROS.6341.2.41.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolityz 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.41. 2016.MP

Łęczyca, dnia 14.12.2016 r


 Znak sprawy: ROS.6341.3.5.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz.267 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek De Heus Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21B, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.3.5.2016.PS

Łęczyca, dnia 08.12.2016 r


Znak sprawy: ROS.6341.4.9.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Katmar Sp. z o.o. w Sierpowie 1A, 95 – 035 Ozorków (wskazany we wniosku jako zakład główny) i Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Łęczycy, ul. Belwederska 7a, 99-100 Łęczyca, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.4.9.2016.PS

Łęczyca, dnia 08.12.2016 r


 Znak sprawy: ROS.6341.2.40.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne 

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.40.2016.MP

Łęczyca, dnia 06.12.2016 r


Informacja Starosty Łęczyckiego
w sprawie kompleksowej modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) Starosta Powiatu Łęczyckiego informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali, przeprowadzonej dla obrębu: Krzyszkowice, Piekary, gm. Piątek, wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, stał się z dniem 02.12.2016 operatem ewidencji gruntów i budynków.
   Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ww. operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Łęczyca, dnia 05.12.2016r


 Odpowiedź na petycję

Pełna treść odpowiedzi na petycję

Łęczyca, dnia 05.12.2016 r


Znak sprawy: ROS.6341.1.22.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.
469 z póż. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.22.2016.MP

Łęczyca, dnia 02.12.2016 r


PETYCJA
w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy
bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej

Pełna treść petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej.

Łęczyca, dnia 01.12.2016 r


Informacja

Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuję, że w dniu 30.11.2016r. zakończono postępowanie w przedmiocie zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Wybrana została jako najkorzystniejsza oferta EUROTAB Sp. z o. o Skarbimierzyce 16, której cena netto wynosi łącznie za wszystkie rodzaje tablic  62 731,71 netto.

Łęczyca, dnia 30.11.2016 r


Informacja Starosty Łęczyckiego
w sprawie kompleksowej modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) Starosta Powiatu Łęczyckiego informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali, przeprowadzonej dla obrębu:  Piątek, Łęka, gm. Piątek, wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, stał się z dniem 15.11.2016 operatem ewidencji gruntów i budynków.
      Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ww. operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Łęczyca, dnia 28.11.2016r


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa bezwypadkowego, używanego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy.

Pełna treść dokumentu dotyczącego zapytania ofertowego

Łęczyca, dnia 25.11.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.21.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź.zmianami) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne 

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.21.2016.MP

Łęczyca, dnia 23.11.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.20.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póż. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.20.2016.MP

Łęczyca, dnia 21.11.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.39.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.39.2016.MP

Łęczyca, dnia 17.11.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.19.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.23 z 2016 r.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Roberta Małolepszego zam. ul. Borki 46A, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 5168 E w miejscowości Borki polegającej na zabudowie rurociągiem betonowym o średnicy ∅ 300 na długości 2,2 m. 

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.1.19.2016.PS

Łęczyca, dnia 17.11.2016r


 Znak sprawy: ROS.6341.2.38.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolityz 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.38.2016.MP

Łęczyca, dnia 15.11.2016r


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest:

 • wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz wtórników  dla  potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęczycy,
 • odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania.

Pełna treść dokumentu dotyczącego zapytania ofertowego
Formularz oferty

Łęczyca, dnia 14.11.2016r


Informacja w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych oraz wtórników  dla  potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania” w trybie zapytania ofertowego:

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu  udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO postępowanie w sprawie wykonania zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych oraz wtórników  dla  potrzeb Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Łęczycy oraz odbiór tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania” w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione bez podania przyczyny.

Łęczyca, dnia 10.11.2016r 


Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych tj. odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości, za pomocą wymienionego w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia sprzętu, na drogach powiatowych będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy.

Pełna treść dokumentu dotyczącego zapytania ofertowego
                                                                                                                                               Łęczyca, dnia 10.11.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.37.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.37.2016.MP

Łęczyca, dnia 10.11.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.33.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w zakresie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych  na terenie SUW w miejscowości Świnice Warckie współrzędne geograficzne urządzeń wodnych studni  - 52°01’ 20” N 18°56´05” E w obrębie działki nr 100/5 oraz na odprowadzanie  przez odstojnik wód popłucznych  do  rowu  melioracyjnego nr 105 w km 3 + 900   przy rzędnej dna wylotu o Ø 200 mm 102,36 m n. p. m.  we współrzędnych  geograficznych wylotu  - 52°02’ 41” N 18°55´10” E  dla potrzeb wodociągu zbiorowego „Świnice Warckie ” gm. Świnice Warckie. 

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.33.2016.MP

Łęczyca, dnia 04.11.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.32.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w zakresie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na terenie SUW w miejscowości Chwalborzyce  współrzędne geograficzne urządzenia wodnego - 52°03’ 01” N 8°52´12” E w obrębie działki nr 320/3 oraz na odprowadzanie  po wstępnym oczyszczeniu w odstojniku  wód popłuczynych  do stawu w obrębie działki nr 320/4 współrzędne geograficzne wylotu  do stawu 52°03’ 30” N 18°51´34”E dla potrzeb wodociągu zbiorowego „Chwalborzyce”  gm. Świnice Warckie.

Pełna treść zawiadomienia: ROS.6341.2.32.2016.MP

Łęczyca, dnia 04.11.2016r


Zapytanie ofertowe Starostwa Powiatowego dotyczące tablic rejestracyjnych

Pełna treść dokumentu dotyczącego zapytania ofertowego
Formularz oferty


Znak sprawy: ROS.6341.2.36.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie.

Pełna treść pisma: ROS.6341.2.36.2016.MP

Łęczyca, dnia 24.10.2016r


Znak sprawy: AB.6743.538.2016.ISz

INFORMACJA

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 19.10.2016r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Krzysztofa Krawczyka o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 171 w Świnicach Warckich Kolonia, gm. Świnice Warckie.

 Łęczyca, dnia 21.10.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.17.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.23 z 2016 r.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marcina Grzelaka zam. ul. 60 P.P Wielkopolskiej 31, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenowania na działkach nr 348/2, 350/1 i 352/1 w m. Borki.

Pełna treść pisma: ROS.6341.1.17.2016.PS

Łęczyca, dnia 21.10.2016r

 


Znak sprawy: ROS. 6341.2.35.2016. MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
z 2015 r. Dz. U. 469) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego
z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.23 ) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w zakresie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 3 zlokalizowanej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu  w obrębie działki nr 8510/4 oraz  o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Łowiczu. Wnioskodawcą
w przedmiotowej sprawie jest   Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Ułańska 28, 99-400 Łowicz.

Pełna treść pisma: ROS. 6341.2.35.2016. MP

Łęczyca, dnia 21.10.2016r


Znak sprawy: GKN.6821.13.2016.AM

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1, i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23 z późn.zm.), na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku,  reprezentowanej przez Pana Leszka Pupeckiego – pracownika Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego Teltor-Pol Północ S.A. w Gdańsku
zawiadamiam o wszczęciu, na podstawie art.124b i 124a, w związku z art.6 pkt 2 i art. 113 ust.7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), postępowania administracyjnego, w przedmiocie wydania decyzji o zobowiązaniu do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Łęczyca, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1193 i nr 1194 o całkowitej powierzchni 1,6598 ha w celu remontu istniejącej linii napowietrznej SN-15kV Łęczyca-Piątek.

Pełna treść zawiadomienia GKN.6821.13.2016.AM

Łęczyca, dnia 20.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

   Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości położonej w obrębie   Łęczyca województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1183 o pow.0,84 ha o nieuregulowanym stanie prawnym.
Na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. złożony przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej SN-15 kV.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 17 grudnia   2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie  w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 17.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

   Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości położonej w obrębie   Witonia gmina Witonia województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 363 o pow. 0,2513 ha.
Na wniosek z dnia 04 października 2016 r. złożony przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w  nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej 0,4 kV.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 17 grudnia 2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 17.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z  art.124b  oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości położonej w obrębie   Witonia gmina Witonia województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 357 o pow. 0,1305 ha.
Na wniosek złożony w dniu 12 sierpnia 2016 r., uzupełniony pismem z dnia 30 września 2016 r. przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z s. w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w  nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej 0,4 kV.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 17 grudnia  2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 17.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

   Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości  położonej w obrębie   Sługi gmina Góra Św. Małgorzaty województwo łódzkie,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 271 o pow. 0,3500 ha.
Na wniosek złożony w dniu 12 sierpnia 2016 r., uzupełniony pismem z dnia 30 września 2016 r. przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z s. w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej 0,4 kV.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 17 grudnia  2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 17.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości położonej w obrębie   Witonia gmina Witonia województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 359/1 i nr 359/2 łącznej pow. 0,1687 ha.
Na wniosek złożony w dniu 12 sierpnia  2016 r., uzupełniony pismem z dnia 30 września 2016 r. przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z s. w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w  nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej 0,4 kV.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 17 grudnia 2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 17.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z  art.124b  oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości położonej w obrębie   Witonia gmina Witonia województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 356/1 o pow. 2,4695 ha.
Na wniosek złożony w dniu 12 sierpnia 2016 r., uzupełniony pismem z dnia 30 września 2016 r. przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z s. w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w  nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej 0,4 kV.
Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 17 grudnia 2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 17.10.2016r


WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z póżn.zm-.) Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Właściciel- Skarb Państwa
Położenie- Łęczyca ul. Pocztowa 12, woj. łódzkie.

Pełna treść wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Informacja Starosty Łęczyckiego

w sprawie kompleksowej modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) Starosta Powiatu Łęczyckiego informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach  kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali, przeprowadzonej dla obrębu: Jacków, Koryta, Krężelewice, PGR Koryta, Upale, Zagróbki, Zieleniew, Zabokrzeki gm. Daszyna, wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, stał się z dniem 30.09.2016 operatem ewidencji gruntów i budynków.
      Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww.  ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ww. operacie ewidencji gruntów i budynków, może  w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych..

Łęczyca, dnia 7.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

    Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości  położonej w obrębie Gaj Nowy gmina Góra Świętej Małgorzaty województwo łódzkie,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 169/1 o pow.4,0700 ha.
Na wniosek złożony w dniu 12 września 2016 r. przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z s. w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej SN-15kV.
    Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w 12/96 częściach, w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 05 grudnia 2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie  w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 5.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

   Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b  oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości  położonej w obrębie Gaj Nowy gmina Góra Świętej Małgorzaty województwo łódzkie,  oznaczonej  w ewidencji gruntów  jako działka  nr 158/1 o pow. 1,1500 ha.
Na wniosek złożony w dniu 12 września 2016 r. przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z s. w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w  nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej SN-15kV.
   Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 05 grudnia 2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie  w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 5.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

    Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości  położonej w obrębie Łęczyca gmina Łęczyca województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka  nr 620 o pow. 1,2496 ha.
Na wniosek złożony w dniu 12 września 2016 r. przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z s. w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej SN-15kV.
    Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia  05 grudnia  2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie  w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 5.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje  o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości  położonej w obrębie Gaj Nowy gmina Góra Świętej Małgorzaty województwo łódzkie,  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr 239/3 o pow. 1,6000 ha.
Na wniosek złożony w dniu 12 września 2016 r. przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z s. w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej SN-15kV.
  Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
   Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 05 grudnia 2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie  w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 5.10.2016r


Ogłoszenie
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie przepisów art.124a w związku z art.124b oraz na podstawie art.113 ust. 5 i 7 i art.114 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.), w przedmiocie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości  położonej w obrębie  Gaj Nowy gmina Góra Św. Małgorzaty  województwo łódzkie,  oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka  nr 162/1 o pow. 0,6300 ha.
Na wniosek złożony w dniu 12 września 2016 r. przez pełnomocnika Energa Operator S.A. z s. w Gdańsku, przeprowadzone zostanie postępowanie w przedmiocie udostępnienia w/w nieruchomości, w celu remontu istniejącej linii energetycznej SN-15kV.
   Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art.113 ust.7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
    Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej informacji t.j. do dnia 05 grudnia 2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na udostępnienie  w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 5.10.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.3.4.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek INPROGEO Sp. z o.o. ul. Ozorkowska 9, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych.

Pełna treść sprawy: ROS.6341.3.4.2016.PS

Łęczyca, dnia 03.10.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.4.8.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek INPROGEO Sp. z o.o. ul. Ozorkowska 9, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie wylotu ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych.

Pełna treść sprawy:ROS.6341.4.8.2016.PS

Łęczyca, dnia 03.10.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.4.7.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Schraner Polska Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21 G, 99-100 Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych będących mieszaniną wód opadowych i roztopowych oraz wód chłodniczych z terenu SCHRANER POLSKA Sp. z o.o. do rowu o nazwie ciek Czartówka.

Pełna treść sprawy: ROS.6341.4.7.2016.PS

Łęczyca, dnia 03.10.2016r


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁĘCZYCY

99-100 Łęczyca, ul. Mickiewicza 12

Tel. / fax. (0-24) 721 – 27 – 41

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: wykonanie dokumentacji projektu budowlano - wykonawczego pod nazwą „Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej
nr 2515E w km 13+205 w miejscowości Pokrzywnica, gm. Piątek.”

Informacja dot. oferty

Łęczyca, dnia 30.09.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.31.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne.

Pełna treść sprawy: ROS.6341.2.31.2016.MP

Łęczyca, dnia 26.09.2016r


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Uprzejmie informuję, iż Starostwo Powiatowe w Łęczycy w dniach:

 • 1 października 2016  r. (sobota)  -  będzie czynne w godz. 7.30- 15.30,
 • 31 października 2016 r. (poniedziałek)  -  będzie  nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy. 


Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy

Zapytanie ofertowe

Zarząd Dróg Powiatowych  w Łęczycy zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektu - budowlano wykonawczego pod nazwą „Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2515E w km 13+205 w miejscowości Pokrzywnica, gm. Piątek.”

Pełna treść dokumentacji dotyczącej zapytania ofertowego

Łęczyca, dnia 19.09.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.36.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości, położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Piątek, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr nr 557, 684, 721, 731, 765/1, 765/2, 766/3, 766/4, 766/5, 766/6, 767/3, 767/4, 807, 814, 869 o łącznej powierzchni  1,9058 ha, stanowiące drogi wewnętrzne oraz działka nr 817 o powierzchni  0,4090 ha stanowiąca plac z zabudowaniami.

Pełna treść decyzji GKN.6824.36.2016.ED

Łęczyca, dnia 16.09.2016r 


Znak sprawy: AB. 6743.442.2016.RM

INFORMACJA

O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU NA  ZGŁOSZENIE BUDOWY

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia 0.4 kV zasilamnej ze stacji S3-1441 Borki IV, budowa szafki kablowo- pomiarowej dla zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Borki, gm. Łęczyca na działkach nr ewid. :  364/2, 344/2, 359/1.

Łęczyca, dnia 15.09.2016r


Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu operatu opisowo–kartograficznego

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287  ze zmianami) Starosta Łęczycki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a, pokój nr 5 w dniach od 10.10.2016 do 28.10.2016 r. w godzinach od 09.00 - 13.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo- kartograficzny w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Krzyszkowice, Piekary w jednostce ewidencyjnej Piątek

Pełna treść zawiadomienia o wyłożeniu

Łęczyca, dnia 15.09.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.30.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

Pełna treść dokumentu:ROS. 6341. 2. 30. 2016. MP

Łęczyca, dnia 14.09.2016r


Informacja

Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęczycy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. do dnia 5 października 2016 r.
Informacje dotyczące wydzierżawienia nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy – Aleje Jana Pawła II 1a pokój nr 1.

 

 Łęczyca, dnia 14.09.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.28.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
 z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w zakresie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej studni we współrzędnych lokalizacyjnych: 52o 03’ 45” N 19o28’22” E zlokalizowanej na terenie gospodarstwa rolnego gm. Piątek w obrębie 0025 Pokrzywnica działka nr 204, dla potrzeb hodowlanych drobiu. Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest  Pan Mariusz Gabryelczak, 99 -120 Piątek.

Pełna treść dokumentu:ROS. 6341. 2. 28. 2016. MP

Łęczyca, dnia 13.09.2016r


Znak sprawy: 6341.4.6.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Lubień 35” w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu w postaci studni chłonnej wspomaganej filtrem chłonno-odparowującym położonym na działce nr 117/49 obręb Lubień oraz na wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków  bytowych z budynku wielorodzinnego położonego w miejscowości Lubień poprzez w/w wylot.

Pełna treść sprawy: 6341.4.6.2016.PS

Łęczyca, dnia 09.09.2016r


ROS. 6341. 2. 29. 2016. MP

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w zakresie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych z trzech studni głębinowych Nr 1, nr 2 i nr 3 zlokalizowanych na terenie SUW przy ul. Stodolnianej
w Piątku  w obrębie działek nr 580/2, 581/3, 585/3, 583, 582 dla potrzeb wodociągu gminnego w Piątku.

Pełna treść dokumentu:ROS. 6341. 2. 29. 2016. MP

Łęczyca, dnia 07.09.2016r


Znak sprawy: ROS. 6341.4.5.2016.PS

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Piątek dla ZGKiM w Piątku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Piątku istniejącym wylotem o średnicy ∅ 220 mm przy rzędnej posadowienia wylotu 101,60 m n.p.m. do rzeki Moszczenicy w 13+795 toru jej biegu.

Pełna treść pisma: ROS.6341.4.5.2016.PS

Łęczyca, dnia 06.09.2016r


Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu operatu opisowo–kartograficznego

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287  ze zmianami) Starosta Łęczycki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a, pokój nr 5 w dniach od 26.09.2016 do 14.10.2016 r. w godzinach od 09.00 - 13.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo- kartograficzny w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Piątek, Łęka w jednostce ewidencyjnej Piątek.

Pełna treść zawiadomienia o wyłożeniu

Łęczyca, dnia 2.09.2016r


Znak sprawy: ROS. 6341.4.4.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek HT LANCET S.A. w Łęczycy, ul. Lotnicza 21h...

Pełna treść dokumentu: ROS. 6341.4.4.2016.PS

Łęczyca, dnia 31.08.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.27.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 

       Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.23 z 2016 r.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Mariusza Gabryelczaka zam. w Pokrzywnicy 5, 99-120 Piątek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie składającego się ze studni czerpalnej i rurociągu doprowadzającego wody z rzeki Moszczenicy w km 15+975 toru jej biegu wraz umocnieniem skarp w obrębie ujęcia oraz poboru wód bez piętrzenia z rzeki Moszczenicy w km 15+975 toru jej biegu poprzez ujęcie brzegowe w celu realizacji nawodnień deszczownianych upraw polowych w obrębie działki nr 204 obręb Walewice w terminie od 15 kwietnia do 30 września w ilości

Pełna treść dokumentu ROS.6341.2.27.2016.PS

 Łęczyca, dnia 30.07.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.26.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 

         Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie.

Pełna treść sprawy: ROS.6341.2.26.2016.MP

 Łęczyca, dnia 30.07.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.25.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

   Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie.

Pełna treść sprawy: ROS.6341.2.25.2016.MP

 Łęczyca, dnia 30.07.2016r

 


Znak sprawy: GKN.6824.51.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Witonia, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Witonia obręb Gozdków, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 49/3 i 50 o łącznej powierzchni 1,1663 ha, nieruchomości położonych w obrębie Olesica, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 29, 30 i 34 o łącznej powierzchni 0,3005 ha, nieruchomości położonych w obrębie Szamów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 102/2, 103, 104, 105, 120 i 121 o łącznej powierzchni 1,2617 ha oraz nieruchomości położonych w obrębie Wargawa Młoda, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 2, 59/3 i 59/4  o łącznej powierzchni 1,2195 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.51.2016.ED

Łęczyca, dnia 25.08.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.50.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Witonia, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Witonia obręb Gledzianówek, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 33, 43, 53, 69, 92, 105, 140, 144/3, 148, 157, 199, 262, 282, 296 i 297 o łącznej powierzchni 2,6796 ha oraz nieruchomości położonych w obrębie PGR Gledzianówek , oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 22, 33, 37/1, 37/2, 42, 51, 53 i  54 o łącznej powierzchni 1,8447 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.50.2016.ED

Łęczyca, dnia 25.08.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.49.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Witonia, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Witonia obręb Romartów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 8, 62, 153, 236, 263, 269, 270 i 279 o łącznej powierzchni 2,4405 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.49.2016.ED

Łęczyca, dnia 25.08.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.48.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Witonia, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Witonia obręb Węglewice, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 58,131 i 132 o łącznej powierzchni 0,5448 ha oraz nieruchomości położone w obrębie Józefów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 7 o pow. 0,1520 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.48.2016.ED

Łęczyca, dnia 25.08.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.47.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Witonia, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Witonia obręb Wargawa Stara, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 28 i 44/5 o łącznej powierzchni 0,4614 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.47.2016.ED

Łęczyca, dnia 25.08.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.46.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Witonia, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, położoną w jednostce ewidencyjnej Witonia obręb Gajew, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 7 o  powierzchni 0,2061 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.46.2016.ED

Łęczyca, dnia 25.08.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.43.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Witonia, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Witonia obręb Oraczew, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 3, 13, 50, 57, 62  i 101 o łącznej powierzchni 0,7994 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.43.2016.ED

Łęczyca, dnia 25.08.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.44.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Witonia, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, położone w jednostce ewidencyjnej Witonia obręb Budki Kostusin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki numer 50, 57, 93/6  i 114 o łącznej powierzchni 0,8265 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.44.2016.ED

Łęczyca, dnia 25.08.2016r 


Znak sprawy: ROS.6341.1.16.2016. MP

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

           Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.
469 z póż. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)
i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

1. likwidacji drenażu melioracyjnego w obrębie geodezyjnym 0011 Kuchary  na działce nr 155.

2. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym 0011 Kuchary    
    na działce nr 155 gm.  Witonia  oraz zwykłego korzystania z wód na cele własne.

    Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Pan Łukasz Matusiak.

Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie informacji publicznej
i uzyskać informację o środowisku i jego ochronie w ramach planowanego przedsięwzięcia w Wydziale Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego (pok. Nr 33) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez urząd.

     Po tym okresie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody posiadane przez tut. urząd.

 Łęczyca, dnia 23.08.2016r


Znak sprawy: AB.6743.401.2016                                       

INFORMACJA O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2016r., poz. 290) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, przyłączy kablowych niskiego napięcia i szafek kablowo-pomiarowych  na  działkach nr ewid. 636/2, 1324/1, 631/2, 634 i 611 w Łeczycy.

Łęczyca, dnia 23.08.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.3.3.2016.PS

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity:Dz. U. z 2016 r., poz 23 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Tarczyńska 121, 96-320 Mszczonów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy krytego rowu poprzez wykonanie studni zrzutowej z wylotem kanalizacji deszczowej o ∅ 250 mm w hm 3+20 toru jego biegu położonego na działce nr 23 obręb Piątek  oraz na szczególne korzystanie polegające na odprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych z utwardzonego terenu działek nr 590/3, 600/5, 600/4, 599/4 i 599/5 obręb Piątek oraz z powierzchni dachu sklepu Biedronka, położonego w miejscowości Piątek.

Pełna treść sprawy: ROS.6341.3.3.2016.PS

Łęczyca, dnia 23.08.2016r 


ROS.6341.2.24.2016.MP

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

Pełna treść: BIB. ROS.6341.2.24. 2016.MP

Łęczyca, dnia 12.08.2016r

 


Znak Sprawy: AB.6743.733.2015.KP                                

INFORMACJA

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 07.12.2015r.do tut.  organu wpłnęło zgłoszenie Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TOLMET Piotr Wawrzyniak, ul. Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie
o zamiarze przystąpienia do budowy przyłącza kablowego SN 15 kV oraz abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej dla zasilania Zakładu PUH TOLMET Piotr Wawrzyniak, zlokalizowanych na działce nr ewid. 264/3 w obrębie Świnice Osiedle, gmina Góra św. Małgorzaty.

 Łęczyca, dnia 12.08.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.22.2016.MP 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzeń wodnych  służących do poboru wód podziemnych – studni ( ujęcia) Nr I  w m. w obrębie geodezyjnym 0024Tum działka nr 812; – studni ( ujęcia) Nr II  w m. w obrębie geodezyjnym 0024 Tum działka nr 790;
 2. poboru wód podziemnych z utworów górnojurajskich z ww. studni głębinowych  zlokalizowanych na działce nr 812  studnia Nr I i  na działce nr 790  studnia Nr II w obrębie geodezyjnym 0024 Tum  w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania warzyw okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku;

Pełna treść sprawy: ROS.6341.2.22.2016.MP

Łęczyca, dnia 11.08.2016r


Znak sprawy: AB. 6743.442.2016.RM

INFORMACJA
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje,  że w dniu .08.08.2016 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia 0.4 kV zasilamnej ze stacji S3-1441 Borki IV, budowa szafki kablowo- pomiarowej dla zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Borki, gm. Łęczyca na działkach nr ewid. :  364/2, 344/2, 359/1.

Łęczyca, dnia 10.08.2016r


Znak sprawy: GKN.6821.13.2016.AM

Informacja

    Na podstawie art. 124b i 124a w związku z art.113 ust. 6 i 7, art.114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1774), na wniosek Przedsiębiorstwa Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanego przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor – Pol Północ S.A. w Gdańsku.

GKN.6821.13.2016.AM

 Łęczyca, dnia 5.08.2016r


Znak sprawy: GKN.6821.13.2016.AM

Informacja

    Na podstawie art. 124b i 124a w związku z art.113 ust. 6 i 7, art.114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1774), na wniosek Przedsiębiorstwa Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowanego przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor – Pol Północ S.A. w Gdańsku Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie  udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym  Łęczyca woj. łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1193 i nr 1194 o powierzchni 1,6598 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łęczycy prowadzona jest księga wieczysta nr LD1Y/00000105/9. W Dziale II księgi jako współwłaściciele wpisani są: Ireneusz Matusiak s. Tadeusza i Haliny w 2/3 częściach i Władysław Olejniczak s. Marcina i Marianny w 1/3 części. Władysław Olejniczak zmarł w 2013 roku. Spadkobiercy po zmarłym nie zostali ustaleni.
Zgodnie z treścią art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
Udostępnienie nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa Energa Operator S.A. następuje  w celu realizacji projektu planowanego remontu linii napowietrznej  SN-12 – 15 kV Łęczyca-Piątek.
    Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Starostwa  tj. do dnia 13 października 2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie jej udostępnienia.

 Łęczyca, dnia 5.08.2016r


Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu operatu opisowo–kartograficznego

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287 ze zmianami) Starosta Łęczycki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a, pokój nr 5 w dniach od 29.08.2016 do 16.09.2016 r w godzinach od 10.00 - 13.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo- kartograficzny w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Jacków, Koryta, Krężelewice, PGR Koryta, Upale, Zagróbki, Zieleniew, Zabokrzeki w jednostce ewidencyjnej Daszyna.

Pełna treść zawiadomienia o wyłożeniu

Łęczyca, dnia 4.08.2016r


Zawiadomienie nr 3
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
na terenie gminy Piątek

Zgodnie z art.39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 15 maja 2015r.(tj. Dz. U 2015r , poz.520 z późniejszymi zmianami) oraz par.38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r. poz.542) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015 poz.2109) i zgłoszenia pracy geodezyjnej Id. GKN.6642.1.733.2016 do wykonania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: 0014- Krzyszkowice, 0024-Piekary Michałów, gmina Piątek zawiadomienia się o czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Pełna treść zawiadomienia PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH S.C.

 Łęczyca, dnia 01.07.2016r


Zawiadomienie nr 2
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
na terenie gminy Piątek

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015; Poz.542 i Poz.2109), oraz upoważnienia Starosty Powiatu Łęczyckiego nr GKN.6642.1.589.2016 z dn. 18.05.2016 r. do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uprzejmie zawiadamiam, że w dniach wymienionych w poniższych zawiadomieniach odbędzie się ustalenie, granic działek podanych w zawiadomieniach.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie w terminie i godzinach ustalonych w zawiadomieniu.

Pełna treść zawiadomienia 2 Geokart - International Sp. z o.o..pdf

 Łęczyca, dnia 01.07.2016r


Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
na terenie gminy Piątek

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015; Poz.542 i Poz.2109), oraz upoważnienia Starosty Powiatu Łęczyckiego nr GKN.6642.1.589.2016 z dn. 18.05.2016 r. do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uprzejmie zawiadamiam, że w dniach wymienionych w poniższych zawiadomieniach odbędzie się ustalenie, granic działek podanych w zawiadomieniach.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic nastąpi na gruncie w terminie i godzinach ustalonych w zawiadomieniu.

Pełna treść zawiadomienia Geokart - International Sp. z o.o..pdf

 Łęczyca, dnia 29.07.2016r


Zarząd Powiatu Łęczyckiego
informuje,

że na tablicach  ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy  Plac T.Kościuszki 1, i w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Aleje Jana Pawła II 1a wywieszono  wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łęczyckiego:
- położonych w obrębie Łęczyca przy ul. Górniczej 7, oznaczonych  jako działki nr 805/1, 805/2 i 805/3, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,  
- położonej w obrębie Łęczyca przy ul. Mickiewicza 18, oznaczonej jako działka nr 879/18,   przeznaczonej do sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  
Wykaz zostanie  wywieszony w dniach od  22 lipca 2016 r. do dnia 05 września 2016 r.
GKN.6845.17.2016.AM Tel. kontaktowy: 024 388 7204.

 Łęczyca, dnia 25.07.2016r


Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
informuje,

że na tablicach  ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy  Plac T.Kościuszki 1 i w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa  Aleje Jana Pawła II 1a wywieszono wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Mazew gm.Daszyna, oznaczonej jako działka nr 202/1 o pow.0,7230 ha , przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  
Wykaz zostanie  wywieszony w dniach od  22 lipca 2016 r. do dnia 05 września 2016 r.
GKN.6845.4.2016.AM Tel. kontaktowy: 024 388 7204.

 Łęczyca, dnia 25.07.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.15.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz 23z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Państwa Marzeny i Sebastiana Graczyk...

Pełna treść pliku: ROS.6341.1.15.2016.PS

 Łęczyca, dnia 22.07.2016r


Znak sprawy: GKN.6824.41.2016

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Piątek, o uznaniu z dniem 1963 r. za mienie gminne nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Orenice, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 308/5 o pow. 0,0081 ha (obecnie działka nr 332) i nr 308/6 o pow. 0,0301 ha (obecnie działka nr 332) stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 0,0382 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.41.2016.ED

Łęczyca, dnia 19.07.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.329.2016.KP

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Michała Mikołajczyka zam. Zatorze 11, 99-140 Świnice Warckie o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 263/3 w obrębie Świnice Osiedle, w  gminie Świnice Warckie

 Łęczyca, dnia 18.07.2016r


Znak sprawy: AB.6743.401.2016

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

 

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 12.07.2016r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy linii kablowej niskiego napięcia, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, przyłączy kablowych niskiego napięcia i szafek kablowo-pomiarowych  na  działkach nr ewid. 636/2, 1324/1, 631/2, 634 i 611 w Łeczycy.

 Łęczyca, dnia 14.07.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.3.2.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz 23z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marcina Sobczaka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego...

ROS. 6341.3.2.2016.PS

 Łęczyca, dnia 12.07.2016r

 


Znak sprawy: ROS.6341.2.21.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w zakresie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 2 zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Goślub gm. Piątek w obrębie 0006 Goślub działka nr 305, dla potrzeb prowadzonej działalności rolnej.

BIB. ROS.6341.2.21. 2016.MP

 Łęczyca, dnia 06.07.2016r


Informacja
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację
ewidencji gruntów i budynków dla obrębu :
KRZYSZKOWICE, PIEKARY Gmina Piątek; Powiat Łęczycki

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 520, ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gruntów  położonych w gminie Piątek obejmujących obręby: KRZYSZKOWICE, PIEKARY.

Pełna treść informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Łęczyca, dnia 05.07.2016r


Znak sprawy: AB.6743.313.2016

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

 

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV z przyłączem kablowym dla zasilania działki 329, na nieruchomościach położonych w miejscowości Balków, gm.Piątek, nr ewid. działek 329, 652 i 654 przez Spółkę Akcyjną ENERGA - OPERATR, ul.Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

 

 Łęczyca, dnia 04.07.2016r


Znak sprawy: AB.6743.313.2016

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

 

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 24.05.2016r., do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Spółki Akcyjnej ENERGA - OPERATR, ul.Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o zamiarze przystąpienia do budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV z przyłączem kablowym dla zasilania działki 329, na nieruchomościach położonych w miejscowości Balków, gm.Piątek, nr ewid. Działek 329, 652 i 654.

 

 Łęczyca, dnia 04.07.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.20.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

BIB. ROS.6341.2.20. 2016.MP

 Łęczyca, dnia 04.07.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.19.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

ROS.6341.2.19.2016.MP

 Łęczyca, dnia 06.07.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.18.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.18.2016.MP

 Łęczyca, dnia 30.06.2016r

 


Znak sprawy: ROS.6341.2.17.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

     

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni ( ujęcia)
  w obrębie geodezyjnym 0001Ambrożew działka nr 5;
 2. poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych z ww. studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 5 w obrębie geodezyjnym 0001 Ambrożew w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania warzyw okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku;

BIB. ROS.6341.2.17. 2016.MP

Łęczyca, dnia 28.06.2016r


Znak sprawy: GKN.6824.40.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Góra Św. Małgorzaty, o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Góra Św. Małgorzaty  obręb Kwiatkówek, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 133 o pow. 0,1260 ha, nr 134 o pow. 0,0280 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.40.2016.ED

Łęczyca, dnia 23.06.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.38.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Piątek  obręb Górki Pęcławskie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 147/1 o pow. 0,0203 ha, nr 147/2 o pow. 0,0370 ha (obecnie działka nr 207), nr  147/3 o pow. 0,1227 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.38.2016.ED

Łęczyca, dnia 22.06.2016r 


Znak sprawy: ROS.6341.2.16.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

1. poboru wód podziemnych z utworów jurajskich ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 150 w obrębie geodezyjnym 0019 Orszewice w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw rolniczych ( warzyw )w okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku w ilości;

BIB. ROS.6341.2.16. 2016.MP

Łęczyca, dnia 22.06.2016r


Znak sprawy: GKN.6642.1.412.2016

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 15 maja 2015 r. (tj. Dz. U.2015 r., poz. 520 z późniejszymi zm.) oraz § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. Poz. 542) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2015 poz. 2109 ) i zgłoszenia pracy geodezyjnej nr ewid.GKN.6642.1.412.2016 z dn. 06.04.2016 r. do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: 0006 Jacków, 0012 Koryta, 0013 Krężelowice, 0021 PGR Koryta, 0028 Upale, 0030 Zagrubki, 0031 Zieleniew, 0032 Żabokrzeki, gmina Daszyna odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek objętych niżej umieszczonym wykazem.

Pełna treść zawiadomienia

Łęczyca, dnia 21.06.2016r 


 

Komunikat

dotyczący Stowarzyszeń ujętych w ewidencji Starosty Łęczyckiego

Niniejszym informuję, iż 20 maja 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1923).

Zgodnie z § 8 w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosują swoje statuty do wymagań ustawy zmienionej.

Przepis art. 10 stanowi, że w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji.

Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ustawa stanowi również, że stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej 7 członków może przekształcić się w stowarzyszenie rejestrowe w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do KRS.

Wojciech Zdziarski

Starosta Łęczycki

 


Znak sprawy: AB.6743.295.2016

Informacja

o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy napowietrznej sieci oświetlenia drogowego, na nieruchomościach położonych w Piątku przy ulicy Kutnowskiej, nr ewid. działek 165/2, 165/3 i 166 przez Spółkę Akcyjną ENERGA - OPERATR.

 

Łęczyca, dnia 21.06.2016r 


 

Znak sprawy: AB.6743.295.2016

Informacja

o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23 ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 16.05.2016r., do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Spółki z o.o. ENERGA – OŚWIETLENIE, ul.Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej sieci oświetlenia drogowego, na nieruchomościach położonych w Piątku przy ulicy Kutnowskiej, nr ewid. działek 165/2, 165/3 i 166

 

Łęczyca, dnia 21.06.2016r 


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy informuje, iż odbędzie się sprzedaż samochodu służbowego: Daewoo / FSO SX800, osobowy, rok produkcji 1997, 5 miejsc. Szgółowe informacje dostępne są w ZSP nr1 w Łęczycy.

 Łęczyca, dnia 15.06.2016r


Znak sprawy: GKN.6824.37.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Piątek  obręb Pęcławice, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 82/1 o pow. 0,1005 ha, nr 82/2 o pow. 0,0417 ha (obecnie działka nr 251), nr  82/3 o pow. 0,0373 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.37.2016.ED

Łęczyca, dnia 08.06.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.34.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23)  po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Piątek  obręb Śladków Podleśny, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 94/2 o pow. 0,3900 ha, nr 110 o pow. 0,1000 ha, nr  89 o pow. 0,3500 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.34.2016.ED

Łęczyca, dnia 08.06.2016r 


Znak sprawy: 6743.269.2016.RM

 Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r., poz. 290) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Violetty Bindas i Jacka Bindas, zam.Szarowizna 14, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia do rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w miejscowości Szarowizna, gm. Łęczyca, na działce nr ewid. 143.

Łęczyca, dnia 07.06.2016r


Znak sprawy: AB.6743.329.2016.KP

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 03.06.2016r. do tut. organu wpłnęło zgłoszenie Michała Mikołajczyka zam. Zatorze 11,
99-140 Świnice Warckie o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 263/3 w obrębie Świnice Osiedle, w gminie Świnice Warckie.

 

Łęczyca, dnia 06.06.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.14.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

  1. poboru wód podziemnych z utworów jurajskich ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 221 w obrębie geodezyjnym 0019 Orszewice w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw rolniczych (warzyw) w okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku w ilości

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.14.2016.MP

Łęczyca, dnia 03.06.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.13.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

     

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

  1. poboru wód podziemnych z utworów górnojurajskich ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 238 w obrębie geodezyjnym 0024 Tum w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw warzywniczych w okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku w ilości;

     Wnioskodawcą w tej sprawie jest Pan Paweł Kaźmierski.

ROS.6341.2.13. 2016.MP

Łęczyca, dnia 01.06.2016r


Znak sprawy: AB.6743.313.2016

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

     

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 24.05.2016r., do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Spółki Akcyjnej ENERGA - OPERATR, ul.Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o zamiarze przystąpienia do budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV z przyłączem kablowym dla zasilania działki 329, na nieruchomościach położonych w miejscowości Balków, gm.Piątek, nr ewid. Działek 329, 652 i 654.

 

Łęczyca, dnia 30.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.12.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

     

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

  1. poboru wód podziemnych z utworów górnojurajskich ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 155 w obrębie geodezyjnym 0014 Kwiatkówek w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw warzywniczych w okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku w ilości;

 

     Wnioskodawcami w tej sprawie są Państwo Wioletta i Paweł Olejniczak. 

     Pobór wód podziemnych prowadzony będzie na cele poprowadzonego gospodarstwa rolnego
 w terminie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku, w ilości:

ROS.6341.2.12. 2016.MP

Łęczyca, dnia 30.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.11.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

     

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni ( ujęcia)
  w obrębie geodezyjnym Wargawka Młoda działka nr 4;
 2. poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowo - neogeńskich. z ww. studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 4 w obrębie geodezyjnym Wargawka Młoda w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw polowych okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku;

ROS.6341.2.11. 2016.MP

Łęczyca, dnia 30.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.8.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

     

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

  1. poboru wód podziemnych z utworów górnojurajskich ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 168 w obrębie geodezyjnym 0021 Rogulice w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw rolniczych ( warzyw )w okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku;

ROS.6341.2.8. 2016.MP

Łęczyca, dnia 30.05.2016r


Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu służbowego marki LUBLIN II

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy ogłasza przetarg otwarty

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu służbowego marki LUBLIN II

Łęczyca, dnia 30.05.2016r


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 27 maja  2016 roku  (piątek)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Łęczyca, dnia 23.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.10.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

     

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni ( ujęcia)
  w obrębie geodezyjnym 0018 Moraków działka nr 8;
 2. poboru wód podziemnych z utworów jurajskich z ww. studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 8 w obrębie geodezyjnym 0018 Moraków w ramach szczególnego korzystania
  z wód do nawadniania warzyw okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku;

BIB. ROS.6341.2.10. 2016.MP

Łęczyca, dnia 23.05.2016r


Znak sprawy: AB.6743.295.2016

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 23 ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 16.05.2016r., do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Spółki z o.o. ENERGA – OŚWIETLENIE, ul.Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej sieci oświetlenia drogowego, na nieruchomościach położonych w Piątku przy ulicy Kutnowskiej, nr ewid. działek 165/2, 165/3 i 166.

 

Łęczyca, dnia 18.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.9.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity
z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

  1. poboru wód podziemnych z utworów górnojurajskich ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 199/3 w obrębie geodezyjnym 0019 Orszewice w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw rolniczych ( warzyw )w okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku w ilości;

ROS.6341.2.9. 2016.MP

Łęczyca, dnia 19.05.2016r

 


Informacja
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację
ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. Nr 520, ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej  modernizacji ewidencji gruntów i budynków , gruntów  położonych w gminie Piątek obejmujących  obręby: Piątek, Łęka.

Pełna treść informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Łęczyca, dnia 18.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.14.2016.PS 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity:
Dz. U. poz.23 z 2016 r.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Tumie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego położonego przy drodze powiatowej 2511E relacji Kwiatkówek-Bryski w miejscowości Tum w obszarze działki nr 306 obręb Tum polegającej na wykonaniu zabudowy rowu rurociągiem na długości 22 m o przy współrzędnych lokalizacyjnych dla: wlotu rurociągu: N: 52o3’23,67”; E 19o14’51,64” i wylotu rurociągu:
N: 52o3’23,56”; E 19o14’50,50”.

ROS.6341.1.14.2016.PS

Łęczyca, dnia 16.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.13.2016.PS 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

           

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity:
Dz. U. poz.23 z 2016 r.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Łęczyca w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego przy drodze gminnej 312343E
w miejscowości Topola Katowa gmina Łęczyca, położonego na działce nr 106 i 99/1 obręb Topola Katowa polegającej na wykonaniu zabudowy rowu rurociągiem sącząco-przepływowym o średnicy DN 400 na długości 213,50 m wraz z umocnieniem wlotu i wylotu rurociągu, przy współrzędnych lokalizacyjnych dla: wlotu rurociągu: N: 52o01’29.21”; E 19o09’50.33” i wylotu rurociągu:
N: 52o01’23.49”; E 19o09’53.83”.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.13.2016.PS

Łęczyca, dnia 11.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.7.2016.MP 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

ROS.6341. 2. 7. 2016.MP

Łęczyca, dnia 11.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.6.2016.MP 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.6.2016.MP

Łęczyca, dnia 10.05.2016r


Znak sprawy: AB. 6743.269.2016.RM                                                                         

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje,  że w dniu .05.05.2016 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Violetty Bindas,zam.Szarowizna 14, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia do rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Szarowizna, gm. Łęczyca, na działce nr ewid. 143.

Łęczyca, dnia 06.05.2016r


Znak sprawy: AB. 6743.190.2016.RM

 Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Anny Tylki o zamiarze przystąpienia do rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Dzierzbiętów Mały, gm. Łęczyca, na działce nr ewid.228.

Łęczyca, dnia 06.05.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.2.5. 2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

      Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353). i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

1. poboru wód podziemnych z utworów górnej jury ze studni głębinowej zlokalizowanej na działce nr 101 w obrębie geodezyjnym 0005 Gaj Nowy w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania szkółki krzewów ozdobnych w okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku;

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.5. 2016.MP

Łęczyca, dnia 05.05.2016r


Znak sprawy: AB. 6743.244.2016.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje,  że w dniu 27.04.2016r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu nie wyższym niz 1 kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym do działki nr 72 w miejscowości Daszyna, gm. Daszyna, na działkach nr ewid.: 54, 72, 73.

Łęczyca, dnia 29.04.2016r


Znak sprawy: AB.6743.162.2016.RM

 Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Krzysztofa Kozłowskiego o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borki, gm. Łęczyca, na działce nr ewid.: 68/7, 69/1.

Łęczyca, dnia 26.04.2016r


Znak sprawy: AB.6743.77.2016.KP

 Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak ul. Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie o zamiarze przystąpienia do budowy przyłącza kablowego SN-15kV oraz abonenckiej stacji tranformatorowej 15/0,4kV dla zasilania zakładu produkcyjnego, zlokalizowanych na działce nr ewid. 8/2 w obrębie Tolów, gmina Świnice Warckie.

Łęczyca, dnia 20.04.2016r


Znak sprawy: ROS. 6341.4.3.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pełnomocnika Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył działającej w imieniu Pana Tomasza Dobińskiego prowadzącego działalność pod nazwą Wypożyczalnia Przyczep Kempingowych w Bedlnie –Wieś 30, 99-311 Bedlno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PGKiM w Piątku ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków z myjni samochodowej oraz ścieków bytowych z terenu obiektu myjni położonej na działce nr 335 obręb Łęka, przy ul. Zgierskiej 2 w Piątku zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, przy współrzędnych geograficznych wlotu do kanalizacji: N: 52° 3' 58" ; E: 19° 29' 5"

Pełna treść zawiadomienia ROS. 6341.4.3.2016.PS

Łęczyca, dnia 22.04.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.4.2.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Grabów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej typu „Lemna” w miejscowości Grabów, gm. Grabów do rowu melioracyjnego R-1, istniejącym wylotem o Ø 200 w km 5+671 toru jego biegu przy rzędnej dna wylotu 124,33 m n.p.m.

Współrzędne lokalizacji wylotu: N: 52o7’31,68”; E: 18o58’35,78”

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.4.2.2016.PS

Łęczyca, dnia 15.04.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.10.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.267 z 2013 r.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Jacka Wojtalewicza  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejących stawów polegającej na wykonaniu: wlotu rurociągu o średnicy ∅ 200 w stawie położonym  na działce nr 33 w obrębie Stara Wargawka przy rzędnej posadowienia 135,80 m n.p.m. oraz wylotu w/w rurociągu w stawie położonym na działce nr 9/8 w obrębie Stara Wargawka przy rzędnej posadowienia 132,65 m n.p.m.

Współrzędne lokalizacyjne dla: wlotu rurociągu: - N: 52o10’52,77”; E 19o14’39,29” i wylotu rurociągu: - N: 52o10’56,57”; E 19o14’39,28”.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.10.2016.PS

Łęczyca, dnia 08.04.2016r

 


Znak sprawy: AB.6743.144.2016.KP

 Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Gminy Góra św. Małgorzaty, Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty o zamiarze przystąpienia do budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i zasialniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Kwiatkówek, Tum, Marynki, Witaszewice, Orszewice, Góra św. Małgorzaty, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 90, 91 i 93/1 w obrębie Góra św. Małgorzaty, na działkach nr ewid. 207/1, 214/1, 216, 217, 218, 220/1, 220/2, 221, 215, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212/2, 212/1 w obrębie Orszewice, na działkach nr ewid. 491, 490, 489, 488, 487, 485, 484, 483, 482, 449/1, 448, 447, 446, 445, 444, 449/2, 450, 452, 442, 441, 440, 439, 477, 476, 475, 474/3, 474/1, 473, 472, 471/1, 470, 469, 468/2, 468/1, 467, 481, 480, 479, 478, 437, 436, 417, 415, 414, 412, 411, 410, 409, 408, 466, 401/6, 401/4, 401/5, 400, 399, 398, 397, 394, 460, 459, 458, 457, 453, 463 w obrębie Witaszewice, na działkach nr ewid. 260, 230/1, 114/1, 114/2, 229/1, 113, 228/1, 227/1, 226/1, 225/1, 224, 223/6, 222/1, 255, 220, 218, 216, 214, 212/1, 210, 111/2, 208, 108/2, 264, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 200, 198, 196, 194, 138, 98, 97, 96, 182, 95/2, 186, 176, 174, 172, 94/2, 94/1, 170, 168, 165, 166/1, 89/3, 88/3, 87/2, 86/2, 163, 161, 85/4, 82/2, 159, 157, 155, 143, 141, 140, 131/2, 131/1, 130, 118, 117, 116, 115, 80/4, 80/3, 79/2, 78/1, 77/3, 76/2, 75/4, 74/2, 74/1, 73, 72/2, 88/2, 84/2, 77/4, 72/6, 70/3, 69/2, 68/2, 66/5, 65/2, 64/4, 60, 184, 188, 190, 192 
w obrębie Marynki, na działkach nr ewid. 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 1022, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167,  166, 165, 164, 163, 162, 161, 149, 1018, 159, 157, 155, 150, 145, 142, 139, 136, 133, 131, 129, 59 w obrębie Tum oraz na działkach nr ewid. 81/2, 81/1, 80, 79, 78, 77, 76/3, 75, 155, 71 i 70/1 w obrębie Kwiatkówek, poza działkami drogi wojewódzkiej nr 703, w  gminie Góra św. Małgorzaty.

Łęczyca, dnia 14.04.2016r


Znak sprawy: AB.6743.143.2016.KP

 Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 290) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Gminy Góra św. Małgorzaty, Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty o zamiarze przystąpienia do budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
i zasialniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Bryski i Nowy Gaj, zlokalizowanych na działkach
nr ewid. 152, 157, 160 i 5 w obrębie Bryski oraz na działkach nr ewid. 295, 92, 93/2, 94, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 121/2, 123/1, 125/4, 127/1, 128/2, 134/2, 135, 137/1, 142, 116, 163/1, 165/1, 185, 187, 189, 294, 301/3, 301/7, 301/6, 299/1, 301/5, 297, 45, 46, 47/4, 47/3, 47/5, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/3, 51/4, 52/3, 52/4, 53, 47/7, 47/8, 55/2, 300, 301/1, 61/1, 61/2, 62/5, 62/4, 64/2, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 68, 69/1, 69/2, 73/1, 74, 77, 78, 237, 221, 239/4, 240/3, 240/4, 240/2, 242/1, 230/3, 231/1, 232/1, 233/1, 79/1, 79/3, 81/1, 82/1, 55/5, 75, 243/1, 100 w obrębie Nowy Gaj, poza działkami drogi wojewódzkiej nr 703, w gminie Góra św. Małgorzaty.

Łęczyca, dnia 14.04.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.12.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.469 z póź. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz.353) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne
w zakresie:

1. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym Dzierzbiętów Duży na działce nr 121 gm. Łęczyca oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby siedliska gospodarstwa rolnego.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.12.2016.MP

Łęczyca, dnia 15.04.2016r


Informacja
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację
ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 520 ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gruntów położonych w gminie Daszyna obejmujących obręby: Jacków, Koryta, Krężelewice, PGR Koryta, Upale, Zagróbki, Zieleniew, Zabokrzeki.

Pełna treść informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Łęczyca, dnia 14.04.2016r


Znak sprawy: AB.6743.124.2016.RM

 Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Łukasza
i Małgorzaty Estal o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borki, gm. Łęczyca, na działce nr ewid. 135/2.

Łęczyca, dnia 11.04.2016


Znak sprawy: AB.6743.135.2016

 Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409
ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym  na  działkach nr ewid. 399/27, 1293/102 w Łeczycy.

Łęczyca, dnia 11.04.2016


Znak sprawy: AB.6743.190.2016.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 05.04.2016 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Anny Tylki o zamiarze przystąpienia do rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Dzierzbiętów Mały, gm. Łęczyca, na działce nr ewid. 228.

Łęczyca, dnia 06.04.2016r


Informacja

Starosta Łęczycki, jako organ reprezentujący Skarb  Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęczycy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. do dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacje dotyczące wydzierżawienia nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łęczycy – Aleje  Jana Pawła II 1a pokój nr 1.

Łęczyca, dnia 06.04.2016r


Znak sprawy: GKN.6824.26.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej Piątek  obręb Sułkowice II, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka: nr 151 o pow. 0,0056 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.26.2016.ED

Łęczyca, dnia 30.03.2016r 


Znak sprawy: ROS.6341.2.4. 2016.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Łęczyckiego znak: ROS.6223-Z/6/06 z dnia
  10. 04. 2006 r. na pobór wód z utworów jurajskich poprzez studnię głębinową zlokalizowaną
  w obrębie geodezyjnym Witaszewice  dz. ew. nr 267 obowiązującą do dnia 10. 04. 2016 r.;
 2. poboru wód podziemnych z utworów jurajskich z ww. studni w ramach szczególnego korzystania z wód do nawadniania upraw warzywnych w okresie od 15. 04. do 15.09. każdego roku;

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.4. 2016.

Łęczyca, dnia 30.03.2016r


 Znak sprawy: AB. 6743.162.2016.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 23.03.2016 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Krzysztofa Kozłowskiego o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borki, gm. Łęczyca, na działkach nr ewid.: 68/7 i 69/1.

Łęczyca, dnia 25.03.2016r


Znak sprawy: ROS.6341.1.8. 2016. MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póż. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:
1. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym 0004 Boguszyce na działce nr 200/1 gm. Piątek oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego  m. Boguszyce.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.8. 2016.MP

Łęczyca, dnia 23.03.2016r

 


Znak sprawy: GKN.6824.22.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Świnice Warckie, o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Świnice Warckie w obrębie Świnice Warckie, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: nr nr 77, 127, 153, 261, 285, 328 stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 1,0400 ha, nr 180 o pow. 0,1900 ha, stanowiąca  nieużytek i las.

Pełna treść decyzji GKN.6824.22.2016.ED

Łęczyca, dnia 22.03.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.144.2016.KP

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 14.03.2016r. do tut.  organu wpłnęło zgłoszenie Gminy Góra św. Małgorzaty, Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty o zamiarze przystąpienia do budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i zasialniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Kwiatkówek, Tum, Marynki, Witaszewice, Orszewice, Góra św. Małgorzaty, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 90, 91 i 93/1 w obrębie Góra św. Małgorzaty, na działkach nr ewid. 207/1, 214/1, 216, 217, 218, 220/1, 220/2, 221, 215, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212/2, 212/1 w obrębie Orszewice, na działkach nr ewid. 491, 490, 489, 488, 487, 485, 484, 483, 482, 449/1, 448, 447, 446, 445, 444, 449/2, 450, 452, 442, 441, 440, 439, 477, 476, 475, 474/3, 474/1, 473, 472, 471/1, 470, 469, 468/2, 468/1, 467, 481, 480, 479, 478, 437, 436, 417, 415, 414, 412, 411, 410, 409, 408, 466, 401/6, 401/4, 401/5, 400, 399, 398, 397, 394, 460, 459, 458, 457, 453, 463 w obrębie Witaszewice, na działkach nr ewid. 260, 230/1, 114/1, 114/2, 229/1, 113, 228/1, 227/1, 226/1, 225/1, 224, 223/6, 222/1, 255, 220, 218, 216, 214, 212/1, 210, 111/2, 208, 108/2, 264, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 200, 198, 196, 194, 138, 98, 97, 96, 182, 95/2, 186, 176, 174, 172, 94/2, 94/1, 170, 168, 165, 166/1, 89/3, 88/3, 87/2, 86/2, 163, 161, 85/4, 82/2, 159, 157, 155, 143, 141, 140, 131/2, 131/1, 130, 118, 117, 116, 115, 80/4, 80/3, 79/2, 78/1, 77/3, 76/2, 75/4, 74/2, 74/1, 73, 72/2, 88/2, 84/2, 77/4, 72/6, 70/3, 69/2, 68/2, 66/5, 65/2, 64/4, 60, 184, 188, 190, 192 w obrębie Marynki, na działkach nr ewid. 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 1022, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167,  166, 165, 164, 163, 162, 161, 149, 1018, 159, 157, 155, 150, 145, 142, 139, 136, 133, 131, 129, 59 w obrębie Tum oraz na działkach nr ewid. 81/2, 81/1, 80, 79, 78, 77, 76/3, 75, 155, 71 i 70/1 w obrębie Kwiatkówek, poza działkami drogi wojewódzkiej nr 703, w  gminie Góra św. Małgorzaty.

Łęczyca, dnia 17.03.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.143.2016.KP

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 14.03.2016r. do tut.  organu wpłnęło zgłoszenie Gminy Góra św. Małgorzaty, Góra św. Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty o zamiarze przystąpienia do budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i zasialniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Bryski i Nowy Gaj, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 152, 157, 160 i 5 w obrębie Bryski oraz na działkach nr ewid. 295, 92, 93/2, 94, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 121/2, 123/1, 125/4, 127/1, 128/2, 134/2, 135, 137/1, 142, 116, 163/1, 165/1, 185, 187, 189, 294, 301/3, 301/7, 301/6, 299/1, 301/5, 297, 45, 46, 47/4, 47/3, 47/5, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/3, 51/4, 52/3, 52/4, 53, 47/7, 47/8, 55/2, 300, 301/1, 61/1, 61/2, 62/5, 62/4, 64/2, 65/1, 65/2, 66, 67/1, 68, 69/1, 69/2, 73/1, 74, 77, 78, 237, 221, 239/4, 240/3, 240/4, 240/2, 242/1, 230/3, 231/1, 232/1, 233/1, 79/1, 79/3, 81/1, 82/1, 55/5, 75, 243/1, 100 w obrębie Nowy Gaj, poza działkami drogi wojewódzkiej nr 703, w gminie Góra św. Małgorzaty.

Łęczyca, dnia 17.03.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.135.2016

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 10.03.2016r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym  na  działkach nr ewid. 399/27, 405, 1293/102 w Łeczycy.

Łęczyca, dnia 14.03.2016r 


Znak sprawy: 6743.73.2016.RM

 INFORMACJA
O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU NA ZGŁOSZENIE BUDOWY

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Agnieszki i Mariusza Owczarków o zamiarze przystąpienia do nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Lubień, gm. Łęczyca, na działce nr ewid. 210/1.

Łęczyca, dnia 14.03.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.67.2016

 INFORMACJA
O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU NA ZGŁOSZENIE BUDOWY

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Krystyny Stróżewskiej działającej poprzez pełnomocnika o zamiarze przystąpienia do rozbudowy budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej w Śladkowie Podleśnym 18, gm. Piątek, nr ewid. dz. 24/3.

Łęczyca, dnia 14.03.2016r 


Znak sprawy: AB. 6743.124.2016.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 07.03.2016 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Łukasza i Małgorzaty Estal o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borki, gm. Łęczyca, na działce nr ewid. 135/2.

Łęczyca, dnia 09.03.2016r 


Znak sprawy: GKN.6824.21.2016.ED

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. Nr 28, poz.169 z późn.zm.) oraz art.104 i 107 ustawy  z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Piątek, o uznaniu z dniem 05 lipca 1963 r. za mienie gminne nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne, położone  w jednostce ewidencyjnej Piątek obręb Sułkowice I, oznaczone  w ewidencji gruntów jako działki: nr nr 32, 119, 179, 190, 255, 256, 257, 258, 259  o łącznej powierzchni 1,4300 ha.

Pełna treść decyzji GKN.6824.21.2016.ED

Łęczyca, dnia 10.03.2016r 


Znak sprawy: ROS.6341.1.7.2016. MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póż. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

1. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym 0001Balków na działce nr 393 gm. Piątek oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego m. Balków;
2. wykonania przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ( drenowania ) w miejscu ww. projektowanego stawu zbieracza o Ø 7,5 cm i sączek drenarskich o Ø 5 cm.
3. wykonania typowego wylotu W-1 do rowu R-C10, którym będą odprowadzane wody ze zbieracza „a” nowo przebudowanego o Ø 8,0 cm i L= 6 m oraz istniejącego zbieracza o Ø 7,5 cm. rzędna dna wylotu wynosi 99,15m n. p. m.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.7. 2016.MP

Łęczyca, dnia 07.03.2016r 


Znak sprawy: ROS.6522.1.2014.GSz

INFORMACJA

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa Starosta Łęczycki informuje, że na wniosek Pana Dariusza Kulczaka, pełnomocnika firmy P.U.H. "ROMEX" Roman Kamiński z siedzibą 87-162 Lubicz, Krobia, ul. Dolina Drwęcy 2, wszczęto postępowanie w sprawie zmiany udzielenia przez Starostę Łęczyckiego koncesji z dnia 1.08.2014 r, znak: ROS.6522.1.2014.GSz, na wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego...

Pełna treść informacji ROS.6522.1.2014.GSz

Łęczyca, dnia 04.03.2016r 

 


Znak sprawy: ROS.6341.1.5.2016. MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póż. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym 0012 Nędzerzew na działce nr 57 gm.  Witonia oraz zwykłego korzystania z wód na cele własne...

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.5. 2016.MP

Łęczyca, dnia 01.03.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.25.2016

INFORMACJA
O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU NA ZGŁOSZENIE BUDOWY

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy kablowej linii niskiego napięcia ze złączem kablowo - pomiarowym dla zasilania działki nr 87/2, na nieruchomościach położonych w miejscowości Piekary, gm.Piątek, nr ewid. działek 87/2, 87/4 i 87/6 przez Spółkę Akcyjną ENERGA - OPERATOR, ul.Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.

Łęczyca, dnia 29.02.2016r 


Znak sprawy: GKN.6821.28.2015/16.AM

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Na podstawie art.124b w związku z art.124a i art.6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U z 2015 r., poz.1774)  oraz art.104 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23), po rozpatrzeniu wniosku  firmy  AZAKO Andrzej Zalega  reprezentowanej przez Pawła Kowalczyka,  działającej w imieniu Energa Operator S.A. w Gdańsku, o wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z przebudową  istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Pełna treść decyzji GKN.6821.28.2015/16.AM

Łęczyca, dnia 25.02.2016r 


Znak sprawy: AB. 6743.24.2016.RM

 INFORMACJA
O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU NA ZGŁOSZENIE BUDOWY

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia "Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku" budowy kablowej linii niskiego napięcia nN 0,4kV ze złączami kablowo- pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Topola Królewska, gm. Łęczyca, na działkach o nr ewid.: 66/6, 66/8, 42, 60, 66/7, 43/2.

Łęczyca, dnia 22.02.2016r 


Znak sprawy: ROS.6341.3.1.2016.PS

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz. 23 z 2016 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że po wyznaczaniu Starosty Łęczyckiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do załatwienia niniejszej sprawy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Oporowskiej 27 w Kutnie na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych...

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.3.1.2016.PS

Łęczyca, dnia 22.02.2016r 


Znak sprawy: ROS.6341.1.4.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

    Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póż. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:
1. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym 0028 Sułkowice I na działce nr 67 gm. piątek oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego.
Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Pan Piotr Mikołajczyk;
Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie informacji publicznej i uzyskać informację o środowisku i jego ochronie w ramach planowanego przedsięwzięcia w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego (pok. Nr 33) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez urząd.
Po tym okresie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody posiadane przez tut. urząd.

 

Łęczyca, dnia 19.02.2016r 


Znak sprawy: ROS.6341.1.3.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

    Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póż. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:
1. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym 0039 Wilczkowice   
Górne na działce nr 113/3 gm. Łęczyca oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego.
Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Pan Kamil Wikaryjczak.
Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie informacji publicznej i uzyskać informację o środowisku i jego ochronie w ramach planowanego przedsięwzięcia w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego (pok. Nr 33) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez urząd.
Po tym okresie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody posiadane przez tut. urząd.

 

Łęczyca, dnia 18.02.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.73.2016.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 10.02.2016 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Agnieszki i Mariusza Owczarków o zamiarze przystąpienia do nadbudowy budynki mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Lubień, gm. Łęczyca, na działce nr ewid. 210/1.

Łęczyca, dnia 15.02.2016r


Znak sprawy: AB.6743.77.2016.KP

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 11.02.2016r. do tut.  organu wpłnęło zgłoszenie ZPUH TOLMET Piotr Wawrzyniak ul. Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie o zamiarze przystąpienia do budowy przyłącza kablowego SN-15kV oraz abonenckiej stacji tranformatorowej 15/0,4kV dla zasilania zakładu produkcyjnego, zlokalizowanych na działce nr ewid. 8/2 w obrębie Tolów, gmina Świnice Warckie.

Łęczyca, dnia 11.02.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.6.2016

 Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV z przyłączem napowietrznym oraz szafką pomiarową naścienną dla zasilania działki nr 447/6 w Łeczycy przy ul. Belwederskiej, na działkach nr ewid. 447/6, 449 i 455.

Łęczyca, dnia 11.02.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.67.2016

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 08.02.2016r.,  do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Krystyny Stróżewskiej działającej poprzez pełnomocnika o zamiarze przystąpienia do rozbudowy budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej w Śladkowie Podleśnym 18, gm.Piątek, nr ewid. dz. 24/3.

Łęczyca, dnia 10.02.2016r 


Znak sprawy: ROS.6341.1.1.2016.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póż. zm. ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)
i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:
1. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym 0001 Ambrożew na działce nr 363 gm. Góra Św. Małgorzaty oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego m. Karsznice.
Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Pan Sławomir Milczarek.
Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem niniejszego postępowania w zakresie informacji publicznej i uzyskać informację o środowisku i jego ochronie w ramach planowanego przedsięwzięcia w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego (pok. Nr 33) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez urząd.
Po tym okresie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o dowody posiadane przez tut. urząd.

Łęczyca, dnia 03.02.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.25.2016

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 21.01.2016r., do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Spółki Akcyjnej ENERGA - OPERATR, ul.Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk o zamiarze przystąpienia do budowy kablowej linii niskiego napięcia ze złączem kablowo – pomiarowym dla zasilania działki nr ew 87/2, na nieruchomościach położonych w miejscowości Piekary, gm.Piątek, nr ewid. działek 87/2, 87/4 i 87/6.

Łęczyca, dnia 25.01.2016r 


Znak sprawy: OA.152.1.2015.2016.AW

 Odpowiedź na petycję
 

złożoną dnia 16 listopada 2015 r. przez Kancelarię Prawną "Świeca i Wspólnicy" sp.k. z żądaniem wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężnym, silnik Diesla) wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienie, jakie czynności w strawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Pełna treść odpowiedzi na petycję w zakresie prwidłowości wykonywania badań technicznych

Łęczyca, dnia 26.01.2016r 


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1,  i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.23),  na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku,  reprezentowanej przez Pawła Kowalczyka reprezentującego firmę AZAKO Andrzej Zalega   
z a w i a d a m i a m:
o wszczęciu, na podstawie art.124b w związku  z art.124a i art.6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz.1774), postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Daszyna w obrębie Jarochów.

Pełna treść zawiadomienia GKN.6821.28.2015/16.AM

Łęczyca, dnia 25.01.2016r 


Znak sprawy: OKZ.120.2.2016.PG

 Ogłoszenie Starosty Łęczyckiego
w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyckim.

 

Na podstawie art. 44b i 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1273; poz. 1359) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 62 poz. 560) Starosta Łęczycki informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łęczyckim.

Pełna treść ogłoszenia OKZ_120_2_2016_PG

Łęczyca, dnia 20.01.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.24.2016.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje,  że w dniu .21.01.2016 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy kablowej linii nN 0,4 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych w miejscowości Topola Królewska, gm. Łęczyca, na działkach nr ewid.: 66/6, 66/8, 42, 60, 66/7, 43/2.

Łęczyca, dnia 22.01.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.735.2015

 INFORMACJA
O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU NA ZGŁOSZENIE BUDOWY

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z  2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy kablowej linii nN 0,4 kV ze złączem  kablowo - pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego na działkach położonych w miejscowości Pokrzywnica gm.Piątek, nr ewid. 213, 88/3, 219 i 612/2 przez  Spółkę Akcyjną  ENERGA - OPERATR, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.

Łęczyca, dnia 18.01.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.6.2016

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 11.01.2016r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV z przyłączem napowietrznym oraz szafką pomiarową naścienną dla zasilania działki nr 447/6 w Łeczycy przy ul. Belwederskiej, na działkach nr ewid. 447/6, 449 i 455.

Łęczyca, dnia 13.01.2016r 


Znak sprawy: AB.6743.733.2015.KP

 Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TOLMET Piotr Wawrzyniak, ul. Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie, z dnia 07.12.2015r. o zamiarze przystąpienia do budowy przyłącza kablowego SN 15 kV oraz abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej dla zasilania Zakładu PUH TOLMET Piotr Wawrzyniak, zlokalizowanych na działce nr ewid. 264/3
w obrębie Świnice Osiedle, gmina Góra św. Małgorzaty.

Łęczyca, dnia 07.01.2016r 


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego 


Znak sprawy: ROS.6341.2.15.2015.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zmianami) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych w obrębie geodezyjnym 0023 Piątek
  nr  działki 111 i 112 :
  -  studni ( ujęcia) ;
  -  rurociągu podziemnego;

2.  poboru wód podziemnych z  ww. studni  ramach szczególnego korzystania z wód ;

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.15. 2015.MP

Łęczyca, dnia 28.12.2015r 


Znak sprawy: ROS.6341.1.25.2015.MP

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.469 ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jedn.: Dz. U. z 2013 Dz. U. poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym Dzierzbiętów Mały na działce nr 170 gm. Łęczyca oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby siedliska gospodarstwa rolnego.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.25. 2015.MP

Łęczyca, dnia 17.12.2015r 


Znak sprawy: AB.6743.719.2015.RM

INFORMACJA
O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU NA ZGŁOSZENIE BUDOWY

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia "Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku" budowy kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi w miejscowości Topola Szlachecka, gm. Łęczyca, na działkach o nr ewid.: 203/2, 204/2, 205.

Łęczyca, dnia 14.12.2015r 


Znak sprawy: AB.6743.735.2015.BD

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 09.12.2015r., do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Spółki Akcyjnej ENERGA - OPERATR, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy kablowej linii nN 0,4 kV ze złaczem kablowo pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego na działkach położonych w miejscowości Pokrzywnica gm.Piątek, nr ewid. 213, 88/3, 219 i 612/2.

Łęczyca, dnia 14.12.2015r 


Znak sprawy: AB.6743.733.2015.KP

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 07.12.2015r.do tut. organu wpłnęło zgłoszenie Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TOLMET Piotr Wawrzyniak, ul. Dworcowa 3, 99-140 Świnice Warckie o zamiarze przystąpienia do budowy przyłącza kablowego SN 15 kV oraz abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej dla zasilania Zakładu PUH TOLMET Piotr Wawrzyniak, zlokalizowanych na działce nr ewid. 264/3 w obrębie Świnice Osiedle, gmina Góra św. Małgorzaty.

Łęczyca, dnia 10.12.2015r 


Informacja o wyniku naboru partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Łęczycki informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 29 października 2015 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy, została złożona jedna oferta

Pełna treść informacji o wynikach naboru

Łęczyca, dnia 03.12.2015r


Informacja o wyniku naboru partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Powiat Łęczycki informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 29 października 2015 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, została złożona jedna oferta

Pełna treść informacji o wynikach naboru

Łęczyca, dnia 03.12.2015r


Petycja

Działając w imieniu własnym, w interesie publicznym, mając na uwadze, że starosta sprawuje nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, na podstawie art. 2 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) żądam wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo do ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych...

Petycja w zakresie prwidłowości wykonywania badań technicznych

Łęczyca, dnia 26.11.2015r


Informacja Starosty Łęczyckiego
w sprawie kompleksowej modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm) Starosta Powiatu Łęczyckiego informuje, że projekt operatu opisowo-kartograficznego, opracowany w ramach kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali, przeprowadzonej dla obrębu: Drzykozy, Gąsiorów, Goszczynno, Kolonia Mazew, Mazew, Miroszewice, PGR Miroszewice, Siedlew, Skrzynki gm. Daszyna, wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęczycy, stał się z dniem 20.11.2015 operatem ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ww. operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Łęczyca, dnia 23.11.2015r


Znak sprawy: AB.6743.676.2015.RM

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

 Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia "Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku" budowy napowietrznej linii niskiego napięcia oraz kablowych przyłączy energetycznych ze złączami kablowo- pomiarowymi na działkach nr ewid.: 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/2, 56, 39, obręb Kolonia Łęka, gm. Łęczyca.

Łęczyca, dnia 19.11.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym Tum na działce nr 453 gm. Góra Św. Małgorzaty oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego m. Tum.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.24.2015.MP

Łęczyca, dnia 19.11.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.267 z 2013 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu miejscowości Piątek odprowadzalnikiem o długości 150 m do rzeki Maliny w km  7+811 toru jej biegu (poprzedni kilometraż km 3+750), przy rzędnej wylotu 99,60 m n.p.m.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.4.8.2015.PS

Łęczyca, dnia 19.11.2015r


Znak sprawy: AB.6743.661.2015.RM

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje,  że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Gminy Daszyna budowy sieci i przyłącza wod.- kan. oraz sieci i przyłącza rozprowadzające czynnik grzewczy na terenie gminy Daszyna w obrębach:
- Walew, na działkach nr ewid.: 120/3, 120/5, 114/3, 121/5;
- Daszyna, na działkach nr ewid.: 41, 42, 43, 27, 25;

Łęczyca, dnia 18.11.2015r


Znak sprawy: AB. 6743.719.2015.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje,  że w dniu .13.11.2015 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy kablowej linii nN 0,4 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi w miejscowości Topola Szlachecka, gm. Łęczyca, na działkach nr ewid.: 203/2, 204/2, 205.

 Łęczyca, dnia 18.11.2015r


Znak sprawy: AB.6743.619.2015r.

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Kingi i Kamila Fałdzińskich zam. Tum 7, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego „Zx45L”, zlokalizowanego na działce  nr ewid. 37/5 w obrębie Kwiatkówek,  gmina Góra św. Małgorzaty.

Łęczyca, dnia 17.11.2015r


Znak sprawy: AB.6743.618.2015r.

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Pauliny i Artura Fałdzińskich zam. Tum 7, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego „BELFAST II”, zlokalizowanego na działce  nr ewid. 37/4 w obrębie Kwiatkówek,  gmina Góra św. Małgorzaty.

Łęczyca, dnia 17.11.2015r


Ogłoszenie Starosty Łęczyckiego
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 124 i 124a w związku z  art.113 ust. 5, 6 i 7, art.114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1774)
Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Jarochów  gmina Daszyna  oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 74/2 o powierzchni 0,8826 ha, dla której brak jest założonej księgi wieczystej. Zgodnie z  zapisem w ewidencji gruntów nieruchomość stanowi własność  nieżyjącej Marianny Matusiak. Spadkobiercy po zmarłej nie zostali ustaleni. Ograniczenie sposobu korzystania polega na udzieleniu firmie  AZAKO Andrzej Zalega, reprezentowanej przez Pawła Kowalczyka, zezwolenia na przebudowę  istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz wymiany  istniejącego słupa linii  niskiego napięcia.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 20 stycznia 2016 r., nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z w/w nieruchomości.

Łęczyca, dnia 12.11.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.469 ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jedn.: Dz. U. z 2013 Dz. U. poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym Gawrony na działce nr 225 gm. Łęczyca oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego w miejscowości Gawrony.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.23.2015.MP

Łęczyca, dnia 03.11.2015r


AB.6743.653.2015.RM

 Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowo- pomiarowym na działkach nr ewid.: 102/15, 141/3, obręb Wilczkowice Dolne i nr ewid. 45, obręb Leszcze, gm. Łęczyca.

Łęczyca, dnia 03.11.2015r


Powiat Łęczycki
ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Powiat Łęczycki poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(...)

Grupa docelowa: nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy.

(...)

Pełna treść ogłoszenia

 Załącznik nr 1 - wymagania formalne

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Łęczyca, dnia 29.10.2015r


Powiat Łęczycki
ogłasza otwarty nabór partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Powiat Łęczycki poszukuje partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

(...)

Grupa docelowa: nauczyciele kształcenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz uczniowie Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół  im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy.

(...)

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 - wymagania formalne

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Łęczyca, dnia 29.10.2015r


  Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. 145 z póź. zmianami) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowych – ziemnego stawu w obrębie geodezyjnym 0023 Świnice Warckie na działce nr 7/2 gm. Świnice Warcie oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby gospodarstwa rolnego.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.22.2015.MP

Łęczyca, dnia 29.10.2015r


 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, budziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. bz 2013 r. poz.267 z póź. zm.), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie:

 1. wykonania urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych – studni ( ujęcia) w obrębie geodezyjnym 0011 Konstancinn dz. Nr 206 gm. Góra Św. Małgorzaty ;
 2. poboru wód podziemnych z ww. studni w ramach szczególnego korzystania z wód ;
 3. wykonania urządzenia melioracji szczegółowej rurociągu podziemnego w obrębie geodezyjnym 0011 Konstancin dz. o nr 206 oraz w obrębie geodezyjnym 0022 Sługi dz. o nr 129 i 260;

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.14.2015.MP

Łęczyca, dnia 26.10.2015r


Znak sprawy: AB.6743.661.2015.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu .05.10.2015 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Gminy Daszyna, Daszyna 34A, reprezentowanej przez Wójta Gminy o zamiarze przystąpienia do budowy sieci i przyłącza gazu ziemnego, sieci i przyłącza wod.- kan. oraz sieci i przyłącza rozprowadzające czynnik grzewczy na terenie gminy Daszyna w obrębach:

 • Osędowice, na działkach nr ewid.: 110, 102, 47, 78, 77, 76, 74, 73, 41, 26, 12, 13, 6/1;
 • Żelazna Stara, na działkach nr ewid.: 184, 175;
 • Walew, na działkach nr ewid.: 88, 89, 91, 116, 119, 120/4, 120/3, 120/5, 120/6, 79, 114/3, 121/5;
 • Daszyna, na działkach nr ewid.: 41, 42, 43, 27, 25;

Łęczyca, dnia 21.10.2015r


WYKAZ
nieruchomości zabudowanej
przeznaczonej do wynajmu na czas określony w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Z 2015 r., poz.782 z  późn.zm.),  Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości (garażu), przeznaczonej  do wynajmu na czas określony do trzech lat, w trybie bezprzetargowym:                 
1) położenie – obręb Łęka gm .Piątek
2) oznaczenie wg księgi wieczystej – Kw.LD1Y/00031991/2  prowadzona w Sądzie  Rejonowym w Łęczycy,
2)  oznaczenie wg ewidencji gruntów – działka nr 234/1 o pow.0,8148 ha,
3) stan własności – własność  Skarbu Państwa,
4) przeznaczenie w planie zagospodarowania - brak planu, funkcja mieszkalno - usługowa,
5) powierzchnia garażu  25  m2,
7) wysokość opłat - 2,47 zł/1 m2, + obowiązujaca stawka podatku vat.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łęczycy w dniach 15.10 – 6.11. 2015 roku.
Informacja   o wywieszeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej  oraz umieszczeniu  na stronie internetowej  właściwego urzędu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Łęczycy Plac T.Kościuszki. Tel.(24) 388 7227.

 


Znak sprawy: AB.6743.676.2015.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu .15.10.2015 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej linii niskiego napięcia oraz kablowych przyłączy energetycznych ze złączami kablowo- pomiarowymi na działkach nr ewid.: 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/2, 56, 39, obręb Kolonia Łęka, gm. Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 19.10.2015r


 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.469 ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jedn.: Dz. U. z 2013 Dz. U. poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym Borki w obszarze działek o nr 68/3, 68/4, 68/5, 68/9, 68/10, 68/11, 69/3, 69/4 i 69/5, gm. Łęczyca oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa w miejscowości Borki.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.21.2015.MP

 Łęczyca, dnia 15.10.2015r


Znak sprawy: AB.6743.625.2015

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z  2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz kablowego przyłacza elektroenergetycznego ze złączem kablowo – pomiarowym na działkach położonych w miejscowości Łęka gm.Piątek, nr ewid. 296, 303 i 359 przez  Spółkę Akcyjną  ENERGA - OPERATR, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.

 Łęczyca, dnia 15.10.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie poboru wód podziemnych ze studni w obrębie geodezyjnym Tum działka ew. nr 286 w ramach szczególnego korzystania w gospodarstwie rolnym w miejscowości Tum 92,gm. Góra Św. Małgorzaty.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.13.2015.MP

Łęczyca, dnia 13.10.2015r


Znak sprawy: AB.6743.613.2015.KP

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Karoliny Puchalskiej zam. Orszewice 19, 99-122 Góra św. Małgorzaty o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 134 w obrębie Orszewice, gmina Góra św. Małgorzaty.

 Łęczyca, dnia 09.10.2015r


Znak Sprawy: AB.6743.592.2015.KP

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV z napowietrznym przyłączem elektroenergetycznym oraz szafką pomiarową naścienną, zlokalizowanego na działkach  nr ewid. 329/2 i 455/2 w obrębie Witonia,  gmina Witonia.

 Łęczyca, dnia 08.10.2015r


 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.469 ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jedn.: Dz. U. z 2013 Dz. U. poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu w obrębie geodezyjnym Leszcze na działce nr 234 gm. Piątek oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego w miejscowości Leszcze.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.20.2015.MP

 Łęczyca, dnia 06.10.2015r


Znak sprawy: AB.6743.597.2015.KP

Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Stanisława Kmieciaka zamiaru przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ewid. 9/4 w obrębie Kolonia Bryski, gmina Góra św. Małgorzaty.

 Łęczyca, dnia 5.10.2015r


Znak Sprawy: AB.6743.653.2015.RM

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu .01.10.2015 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowo- pomiarowym na działkach nr ewid.: 102/15, 141/3, obręb Wilczkowice Dolne i nr ewid. 45, obręb Leszcze, gm. Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 5.10.2015r


Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu operatu opisowo–kartograficznego

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287  ze zmianami) Starosta Łęczycki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a , pokój nr 5 w dniach od 20.10.2015 do 06.11.2015 r w godzinach od 9.00 - 13.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo- kartograficzny w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Łubno, Opiesin, PGR Opiesin w jednostce ewidencyjnej Daszyna.

Pełna treść zawiadomienia o wyłożeniu

Łęczyca, dnia 2.10.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.469 ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jedn.: Dz. U. z 2013 Dz. U. poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu w obrębie geodezyjnym Witów na działce nr 203/2 gm. Piątek oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.19.2015.MP

 Łęczyca, dnia 22.09.2015r


 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.469 ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jedn.: Dz. U. z 2013 Dz. U. poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu w obrębie geodezyjnym Balków na działce nr 485 gm. Piątek oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego w miejscowości Balków.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.18.2015.MP

 Łęczyca, dnia 17.09.2015r


Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu operatu opisowo–kartograficznego

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287  ze zmianami) Starosta Łęczycki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a, pokój nr 5 w dniach od 01.10.2015 do 20.10.2015 r w godzinach od 10.00 - 13.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Drzykozy, Gąsiorów, Goszczynno, Kolonia Mazew, Mazew, Miroszewice, PGR Miroszewice, Siedlew, Skrzynki w jednostce ewidencyjnej Daszyna.

Pełna treść zawiadomienia o wyłożeniu

Łęczyca, dnia 17.09.2015r


Komunikat
Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2015.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolnożyjących  przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz 1737) informuje, że na terenie województwa łodzkiego w okresie pomiędzy 22 i 27 września 2015 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepie obejmie cały teren województwa łodzkiego z wyłączeniem obszarów zabudowanych i akwenów wodnych.

W celu zapoznania się ze szczegółami proszę kliknąć w poniższy link
Pełna treść komunikatu w sprawie szczepienia lisów

 Łęczyca, dnia 17.09.2015r


Znak Sprawy: AB.6743.619.2015.KP

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 11.09.2015r.do tut.  organu wpłnęło zgłoszenie Kamila Fałdzińskiego zam. Tum 7, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 37/5 w miejscowości Kwiatkówek, gmina Góra św. Małgorzaty.

 Łęczyca, dnia 15.09.2015r


Znak Sprawy: AB.6743.618.2015.KP

 Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 11.09.2015r.do tut.  organu wpłnęło zgłoszenie Artura Fałdzińskiego zam. Tum 7, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu typowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 37/4 w miejscowości Kwiatkówek, gmina Góra św. Małgorzaty.

 Łęczyca, dnia 15.09.2015r


Znak sprawy: AB.6743.625.2015.BD

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art.30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 11.09.2015r., do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Spółki Akcyjnej ENERGA - OPERATR, ul.Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz kablowego przyłacza elektroenergetycznego ze złączem kablowo – pomiarowym na działkach położonych w miejscowości Łęka gm.Piątek, nr ewid. 296, 303 i 359.

Łęczyca, dnia 14.09.2015r


Znak sprawy: AB.6743.592.2015.KP

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 01.09.2015r.do tut.  organu wpłnęło zgłoszenie Energi-Operator S.A.Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock o zamiarze przystąpienia do budowy napowietrznej linii nN 0,4 kV z napowietrznym przyłączem elektroenergetycznym oraz szafką pomiarową naścienną zlokalizowanych na działkach nr ewid. 329/2 i i455/2 w miejscowości Witonia, gmina Witonia.

 Łęczyca, dnia 14.09.2015r


 Informacja

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa Starosta Łęczycki informuje, że na wniosek Pana Dariusza Kulczaka - pełnomocnika firmy SORTPOL Sp. z o.o., z siedzibą  09-500 Gostynin, ul. Treli 1, wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża SŁAWĘCIN-KLINY zlokalizowanego na obszarze 1,1 ha, w obrębie działek: nr ewid. 98 (Pole Kliny) i nr ewid. 115/2 (Pole Sławęcin), gm. Grabów, powiat łęczycki, woj. łódzkie,.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6522.6.2015.GSz

 Łęczyca, dnia 11.09.2015r


Znak sprawy: AB.6743.547.2015.ISz

Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Katarzyny i Radosława Gałązka zamiaru przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 901 w Łęczycy.

 Łęczyca, dnia 11.09.2015r


 Ogłoszenie

Na podstawie art. 124 i 124a w związku z  art.113 ust. 5 i 6, art.114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.782) Starosta Łęczycki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul. Zastawnej w obrębie G-51, oznaczonej jako działka nr 75/5 o pow. 7151 m2, w celu posadowienia w gruncie kanału sanitarnego oraz przepompowni ścieków, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.211.2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi do nieruchomości na terenie przy ulicy Zastawnej  w Łodzi wraz z rurociągiem  tłocznym, przepompownią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą oraz zasileniem energetycznym, w granicach działek ewidencyjnych nr nr 76/2, 68/3, 69/2, 70/1, 71/7, 72/6, 73/2 i 75/5 w obrębie G-51.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Łęczyca, dnia 10.09.2015r


Znak sprawy: AB.6743.543.2015.RM

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr ewid.1, obręb Pilichy, gm. Łęczyca- inwestor: Maria Michałowska, zam. Pilichy 7, 99-100 Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 10.09.2015r


Znak sprawy: AB.6743.613.2015.KP

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 08.09.2015r.do tut.  organu wpłnęło zgłoszenie Karoliny Puchalskiej zam. Orszewice 19 99-122 Góra św. Małgorzaty o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 134 w miejscowości Orszewice, gmina Góra św. Małgorzaty.

 Łęczyca, dnia 10.09.2015r


Znak sprawy: AB.6743.535.2015.KP

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Kamila Cieślaka zam. Stemplew 40, 99-140 Świnice Warckie o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, zlokalizowanego na działce nr ewid. 428/1 w obrębie Stemplew, gmina Świnice Warckie.

 Łęczyca, dnia 07.09.2015r


 Znak sprawy: AB.6743.597.2015.KP

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 03.09.2015r.do tut. organu wpłnęło zgłoszenie Stanisława Kmieciaka zam. Bryski Kolonia 10 99-122 Góra św. Małgorzaty o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 9/4 w miejscowości Bryski Kolonia, gmina Góra św. Małgorzaty.

 Łęczyca, dnia 04.09.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.469 ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jedn.: Dz. U. z 2013 Dz. U. poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym Śladów Rozlazły na działce nr 265 gm. Piątek oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego w miejscowości Śladów Rozlazły.

 Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.17.2015.MP

Łęczyca, dnia 03.09.2015r


 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.469 ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jedn.: Dz. U. z 2013 Dz. U. poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu w obrębie geodezyjnym Łęka na działce nr 85 gm. Piątek oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego w miejscowości Łęka.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.16.2015.MP

Łęczyca, dnia 31.08.2015r


Znak sprawy: AB.6743.512.2015.ISz

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. o zamiarze przystąpienia do budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Księżnej Salomei w Łęczycy, na działce nr ewid. 293/3.

 Łęczyca, dnia 28.08.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu rybnego w obrębie geodezyjnym Bogdańczew na działce nr 85 gm. Góra Św. Małgorzaty oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego m. Bogdańczew.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.15. 2015.MP

 Łęczyca, dnia 24.08.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu w obrębie geodezyjnym Moraków na działce nr 56 gm. Góra Św. Małgorzaty oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego m. Moraków.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.14.2015.MP

 Łęczyca, dnia 21.08.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.267 z 2013 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że po wyznaczaniu Starosty Łęczyckiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do załatwienia niniejszej sprawy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z działalności Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach, gmina Bedlno. Odprowadzanie ścieków będzie prowadzone poprzez istniejący wylot o średnicy fi 100, przy rzędnej posadowienia dna wylotu 106,70 m n.p.m. do Kanału Stradzewskiego w km 11 + 085 toru jego biegu.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.4.6.2015.PS

 Łęczyca, dnia 21.08.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity  z 2015 r. Dz. U. 469) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż wszczęte zostało postępowanie wodnoprawne w zakresie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych Nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wojszycach w obrębie działek nr 150/12 , 150/5 dla potrzeb zaopatrzenia stałego w wodę.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.12.2015.MP

 Łęczyca, dnia 19.08.2015r


 

Informacja
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację
ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej  modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gruntów położonych w gminie Daszyna obejmujących obręby: Łubno, Opiesin, PGR Opiesin.

Pełna treść informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Łęczyca, dnia 18.08.2015r


Znak sprawy: AB.6743.479.2015.RM

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy kablowej linii niskiego napięcia, kablowych szafek pomiarowych dla zasilania w energię elektryczną budynków letniskowych na działkach nr ewid.: 152/2, 153, 58/5, 58/1, 58/2, obręb Borek, gm. Łęczyca- inweswtor: "Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku", ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.

 Łęczyca, dnia 18.08.2015r


Znak sprawy: AB.6743.480.2015.RM

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV z napowietrznym przyłączem elektroenergetycznym oraz szafką pomiarową naścienną na działkach nr ewid.: 18, 35/1, 442, obręb Topola Szlachecka, gm. Łęczyca- inwestor: "Energa- Operator S.A. Oddział w Płocku", ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock.

 Łęczyca, dnia 18.08.2015r


Znak sprawy: AB.6743.477.2015.ISz

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Michała Matusiaka zamiaru przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego  jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków na działce nr ewid. 293/24 w Łęczycy.

 Łęczyca, dnia 18.08.2015r


 Znak sprawy: AB.6743.547.2015

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 11.08.2015r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Katarzyny i Radosława Gałązka o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 901 w Łęczycy.

 Łęczyca, dnia 14.08.2015r


Znak sprawy: AB.6743.468.2015.RM

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity   Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie nadbudowy i przebudowy konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 84, obręb Kozuby,  gm. Łęczyca- inwestorzy:  Halina i Sławomir Kicińscy, zam. Kozuby 47, 99-100 Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 14.08.2015r


Znak sprawy: AB.6743.467.2015.RM

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr ewid. 92, obręb Chrząstówek, gm. Łęczyca- inwestorzy: Edyta Michalak i Radosław Michalak, zam. ul. Belwederska 85/55, 99-100 Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 13.08.2015r


Znak sprawy: AB.6743.459.2015.RM

Informacja
o nie wniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie budowy

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że nie wniesiono sprzeciwu w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr ewid. 130/8, obręb Leszcze, gm. Łęczyca- inwestorzy: Marzena Naporowska i Jarosław Naporowski, zam. ul. Belwederska 79A/89, 99-100 Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 12.08.2015r


Znak sprawy: AB.6743.543.2015.RM

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 10.08.2015 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Marii Michałowskiej, zam. Pilichy 9, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia do rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr ewid. 1 w obrębie ewidencyjnym Pilichy, gm. Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 12.08.2015r


Komunikat Starosty Łęczyckiego

Starosta Łęczycki informuje, że w dniu
17 sierpnia 2015 roku (poniedziałek)
Starostwo Powiatowe w Łęczycy będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.


Znak sprawy: AB.6743.535.2015.KP

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia


Zgodnie z art. 30a ustawy 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 06.08.2015r.do tut. organu wpłnęło zgłoszenie Dominiki Cieślak zam. Szarów 6, 99-200 Poddębice i  Kamila Cieślaka zam. Stemplew 40, 99-140 Świnice Warckie o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków na działce nr ewid.  428/1 w miejscowości Stemplew, gmina Świnice Warckie.

 Łęczyca, dnia 10.08.2015r


Znak sprawy: AB.6743.512.2015

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 28.07.2015r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. o zamiarze przystąpienia do budowy sieci wodociagowej rozdzielczej w ulicy Księżnej Salomei w Łęczycy, na działce nr ewid. 293/3.

 Łęczyca, dnia 30.07.2015r


 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z póżn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że po wyznaczaniu Starosty Łęczyckiego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do załatwienia niniejszej sprawy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika Pana Łukasza Tarnowskiego (EKOINSTAL Projektowanie Instalacyjne z siedzibą w Kutnie), działającego w imieniu Powiatu Zgierskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacyjno do rzeki Lindy.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.3.4.2015.PS

 Łęczyca, dnia 27.07.2015r


 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.267 z 2013 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pełnomocnika Pana Artura Szymańczyka dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z terenu kompleksu koszarowego Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej gm. Parzęczew.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.4.5.2015.PS

 Łęczyca, dnia 27.07.2015r


Znak sprawy: AB.6743.477.2015

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 15.07.2015r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Michała Matusiaka o o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków na działce nr ewid. 293/24, obręb m. Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 17.07.2015r


 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu w obrębie geodezyjnym Błonie na działce  nr 1 gm. Łęczyca oraz w zakresie zwykłego korzystania z wód.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.13.2015.MP

 Łęczyca, dnia 16.07.2015r


 Znak sprawy: AB.6743.468.2015.RM

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 13.07.2015 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Haliny i Sławomira Kicińskich, zam. Kozuby 47, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia  do nadbudowy i przebudowy konstrukcji dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 84, obręb Kozuby,  gm. Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 16.07.2015r


 Znak sprawy: AB.6743.467.2015.RM

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami ) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 13.07.2015 r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Edyty i Radosława Michalaków, zam. ul. Belwederska 85/55, 99-100 Łęczyca o zamiarze przystąpienia  do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr ewid. 92, obręb Chrząstówek, gm. Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 16.07.2015r


Znak sprawy: AB.6743.459.2015

Informacja
o dokonaniu zgłoszenia

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1409 ze zmianami) Starosta Łęczycki informuje, że w dniu 10.07.2015r. do tut. organu wpłynęło zgłoszenie Marzeny Naporowskiej i Jarosława Naporowskiego o zamiarze przystąpienia do budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 130/8, obręb Leszcze, gm. Łęczyca.

 Łęczyca, dnia 13.07.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek IMP COMFORT Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 9a, 58-100 Świdnica i IMP POLOWAT Sp. z o.o. ul. Konwojowa 96, 43 – 346 Bielsko-Biała w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z Zakładu Produkcyjnego w Łęczycy IMP POLOWAT Sp. z o.o. i IMP COMFORT Sp. z o.o. do kanalizacji będącej własnością PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.4.4.2015.PS

Łęczyca, dnia 10.07.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz.267 r.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Kampmann Polska Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21f, 99-100 Łęczyca sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu, poprzez wspólny kolektor o średnicy 500 mm, przy rzędnej posadowienia wylotu 103,20 m n.p.m., do rowu o nazwie ciek Czartówka w km 3+950 toru jego biegu.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.3.3.2015.PS

Łęczyca, dnia 09.07.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz.267 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę uszkodzonych mostów rolniczych na rzece Bzurze w miejscowości Zagaj w lokalizacji 108+023 i 108+955 w miejscowości Marynki w lokalizacji 113 +172 na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty oraz na rzece Moszczenicy w miejscowości Pęcławice w lokalizacji 3+666 na terenie gminy Piątek.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.9.2015.PS

Łęczyca, dnia 06.07.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w oparciu art. 127 ust 6 i 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z 2008 r.) zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz.267 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Łodzi na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia do wysokości poziomu piętrzenia NPP=95,50 m n.p.m. oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych dla potrzeb nawadniania okolicznych użytków zielonych z wykorzystaniem budowli piętrzącej – jazu piętrzącego położonego w miejscowości Włostowice gm. Piątek w km 6+571 (wg poprzedniej ewidencji 6+490) Kanału Południowego B na okres 20 lat.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.6.2015

Łęczyca, dnia 30.06.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. ( tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1235 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie  wykonania urządzenia melioracji wodnej szczegółowej – ziemnego stawu w obrębie geodezyjnym Goślub na działce nr 124 gm. Piątek oraz zwykłego korzystania z wód na potrzeby prowadzonego gospodarstwa rolnego m. Goślub.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.12.2015.MP

Łęczyca, dnia 26.06.2015r


 Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zmianami ) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w obrębie geodezyjnym Czerników na działce nr 66 w ramach  szczególnego korzystania z wód podziemnych w gospodarstwie rolnym w miejscowości Czerników 12, gm. Piątek.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.2.10.2015.MP

Łęczyca, dnia 22.06.2015r


Informacja
o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu kompleksową modernizację
ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych polegających na wykonaniu kompleksowej  modernizacji ewidencji gruntów i budynków, gruntów położonych w gminie Daszyna obejmujących obręby: Drzykozy, Gąsiorów, Goszczynno, Kolonia Mazew, Mazew, Miroszewice, PGR Miroszewice, Siedlew, Skrzynki.

Pełna treść informacji o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Łęczyca, dnia 22.06.2015r


Zawiadomienie
o wyłożeniu projektu operatu opisowo–kartograficznego

Na podstawie art.24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287 ze zmianami) Starosta Łęczycki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Łęczycy w Wydziale Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Aleje Jana Pawła II 1a , pokój nr 5 w dniach od 14.07.2015 do 31.07.2015 r w godzinach od 10.00 - 13.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu: Jarochówek, Lipówka, Ogrodzona, Rzędków, Sławoszew, Walew, Żelazna Nowa w jednostce ewidencyjnej Daszyna.

Pełna treść zawiadomienia o wyłożeniu

Łęczyca, dnia 18.06.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 469 z póź. zmianami) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z póź. zm. ) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity  z 2013 r. Dz. U.  1235), Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, iż aktualnie prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w zakresie wykonania urządzenia wodnego –  stawu hodowlanego dla ryb słodkowodnych w obrębie geodezyjnym 0014 Krzyszkowice  na  działkach nr 21, 22/1, 22/2 gm. Piątek.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.11.2015.MP

Łęczyca, dnia 16.06.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.267 z 2013 r.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Nadleśnictwa Koło Gaj Stolarski 2, 87-865 Izbica Kujawska w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zmianę przepływu wód w rowie melioracyjnym „A” za pomocą zastawki usytuowanej w km 3+100 toru jego biegu, poboru wód z rowu melioracyjnego „A” dla obiektów stawowych o łączne powierzchni zalewowej 30.82 ha położonych w miejscowości Zbylczyce oraz na zrzut wody po okresie hodowlanym do rowu melioracyjnego „A” w km 2+070 toru jego biegu.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.5.1.2015.PS

Łęczyca, dnia 27.05.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz.267 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w wodzie polegających na ujęciu koryta rzeki Strugi w km 8+600 toru jej biegu, poprzez przejście przepustem łukowo-kołowym w ramach odbudowy na działce ewidencyjnej nr 215/2 w ciągu drogi gminnej pomiędzy działkami drogowymi 193 i 334 w miejscowości Czerników gmina Piątek.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.1.10.2015.PS

Łęczyca, dnia 26.05.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 i 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z 2008 r.) zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz.267 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Łodzi na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia do wysokości poziomu piętrzenia NPP=97,30 m n.p.m. oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych dla potrzeb nawadniania okolicznych użytków zielonych z wykorzystaniem budowli piętrzącej – jazu piętrzącego położonego w miejscowości Zbylczyce gm. Świnice Warckie w km 8+231 (wg poprzedniej ewidencji 8+100) Kanału Zbylczyckiego na okres 20 lat.

 Pełna treść zawiadomienia ROS. 6341.2.5.2015

Łęczyca, dnia 22.05.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w oparciu art. 127 ust 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) i art. 61 § 4 Ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. poz.267 z 2013 r. z późn. zm.). Starostwo Powiatowe w Łęczycy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne (...) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o.

Pełna treść zawiadomienia ROS.6341.4.3.2015.PS

Łęczyca, dnia 20.05.2015r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1,  i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.267 z późn.zm.) na wniosek   Łódzkiej  Spółki Infrastrukturalnej  sp. z o.o. w Łodzi ul.Piotrkowska 190. Zawiadamiam o wszczęciu, na podstawie art.124 w związku z art.124a i art.6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.), postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ul.Łomnickiej 32 w obrębie B-52, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 202/7 o powierzchni 152 m2.

Pełna treść zawiadomienia GKN.6821.2.2015.AM

Łęczyca, dnia 11.05.2015r


Wykaz
nieruchomości lokalowej  przeznaczonej  do wynajmu na czas określony w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Łęczyckiego  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokalu usługowego  stanowiącego własność  Powiatu łęczyckiego, usytuowanego w budynku położonym w Łęczycy na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 699/6 o pow.0,1934 ha, przeznaczonego                  do wynajmu na czas określony do trzech lat, w trybie bezprzetargowym:

1) oznaczenie wg księgi wieczystej – Kw.LD1Y/00025284/8  prowadzona w Sądzie  Rejonowym w Łęczycy,
2)  oznaczenie wg ewidencji gruntów – działka nr  699/6 o pow.0,1934 ha,
3) stan własności – własność  Powiat Łęczycki,
4) przeznaczenie w planie zagospodarowania  -  funkcja usługowa,
5) powierzchnia lokalu  14,10 m2,
6) lokal znajduje się na I piętrze budynku, składa się z jednego  pomieszczenia,
7) wysokość opłat- 12,00 zł/1 m2, ponadto najemca zobowiązany jest ponosić   
    koszty  eksploatacyjne w szczególności: koszty energii elektrycznej (ryczałt),   
    zużywanej wody, podgrzania wody, odprowadzania ścieków, centralnego   
    ogrzewania.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łęczycy w dniach 05-26 lutego 2015 roku. Informacja   o wywieszeniu wykazu podlega publikacji w prasie lokalnej  oraz umieszczeniu  na stronie internetowej  właściwego urzędu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Łęczycy Plac T.Kościuszki. Tel.(24) 388 7227.

 

Łęczyca, dnia 04.02.2015r

 
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Tarczyński dnia 28 grudzień 2017
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Kluska dnia 25 sierpień 2008 godz. 12:15
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Tarczyński dnia 28 grudzień 2017 godz. 12:05
Liczba odsłon:
  63364 od 25 sierpień 2008 godz. 12:15  (średnio 11.98 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl