0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » BUDOWNICTWO » pozwolenia na budowę, rozbiórkę


Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 

1.        złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie  z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2.        złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

 

1.        4 egz. projektu  budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem   potwierdzającym wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

2.        oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3.        decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 

1.        zgodę właściciela obiektu,

2.        szkic usytuowania obiektu budowlanego,

3.        opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

4.        opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

5.        pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

6.        w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

 

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

 

1.     budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości (rozbiórka tych obiektów wymaga uprzedniego zgłoszenia);

2.     obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 1 kwiecień 2004 godz. 21:13
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aniela Głodek dnia 31 styczeń 2005 godz. 10:42
Liczba odsłon:
  10418 od 1 kwiecień 2004 godz. 21:13  (średnio 2.41 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl