0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA » Referat Rolnictwa, Łowiectwa, Rybactwa Śródlądowego, Gospodarki Wodnej i Geologii


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

Referat Rolnictwa, Łowiectwa, Rybactwa Śródladowego, Gospodarki Wodnej i Geologii

 

Siedziba: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Pl. T. Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

tel. (24) 388 72 09, 388 72 10, 388 72 39

fax. (24) 721 32 17

 

 

Do zadań Referatu Rolnictwa, Łowiectwa, Rybactwa Śródlądowego, Gospodarki Wodnej i Geologii należy w szczególności:

 

W zakresie gospodarki wodnej:

 

 

1)     wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w rozumieniu przepisu art. 9 ust. 1 pkt 19, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne

2)     wydawania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód (np.: pobór i piętrzenie wód powierzchniowych, odprowadzanie ścieków)

3)     wydawanie krat wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego

4)     rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb

5)     nadzór nad spółkami wodnymi

6)     wykonanie pozostałych zadań wynikających z ustawy Prawo wodne, a przypisane kompetencyjnie Staroście.

 

 W zakresie geologii i hydrogeologii

 

1)       zatwierdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,

2)       przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji geologicznej złoża kopaliny,

3)       udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3 oraz prowadzonych bez użycia materiałów wybuchowych,

4)       udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3 oraz prowadzonych bez użycia materiałów wybuchowych,

5)       wyznaczanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego,

6)       stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,

7)       ustalanie zakresu i sposobu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska w decyzji o cofnięciu koncesji lub w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji,

8)       ustalanie opłaty za wydobywanie kopalin bez koncesji,

9)       nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznej,

10)    sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji.

 

 

W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rolnictwa:

 

1)       prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntu zalesienie, zadrzewienie, zakrzewienie lub założenie na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,

2)       prowadzenie co 3 lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin dla gatunków położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych,

3)       wydawanie decyzji z zakresu rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

4)       w przypadku zmiany osoby zobowiązanej do rekultywacji gruntów w drodze decyzji przekazywanie praw i obowiązków wynikających z wcześniej wydanych decyzji.

 

W zakresie łowiectwa:

 

1)       prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,

2)       wydawanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,

3)       wydawanie zgody na posiadanie i hodowlę chartów i ich mieszańców,

4)       wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, w przypadkach szczególnego zagrożenia obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

 

  

 Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 09:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Skonieczka dnia 26 listopad 2013 godz. 14:39
Liczba odsłon:
  8711 od 23 kwiecień 2004 godz. 09:23  (średnio 2.18 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl