0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA » Referat Rolnictwa, Łowiectwa, Rybactwa Śródlądowego, Gospodarki Wodnej i Geologii » Nadzór nad spółkami wodnymi


Nadzór nad spółkami wodnymi  

Tworzenie i rejestracja spółki wodnej

Spółki wodne

Spółki wodne są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami (Ustawa Prawo wodne, Dz. U. z 2012 r. poz. 145). Mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

1) zapewnienia wody dla ludności,
2) ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
3) ochrony przed powodzią,
4) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
5) wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
6) utrzymywania wód.

Spółki wodne mogą korzystać z pomocy państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznczonych na dofinansowanie działalnosci bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Spółki wodne mogą łączyć się w związki spółek wodnych, do których stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, z tym że prawa i obowiązki przysługujące wobec spółek wodnych staroście, w stosunku do związków spółek wodnych wykonuje marszałek województwa.

 

I. Etap tworzenia i rejestracji spółki wodnej

Utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej.

Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest:

1) uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki

2) dokonanie wyboru organów spółki

II. Etap tworzenia i rejestracji spółki wodnej

Starosta właściwy miejscowo dla siedziby spółki wodnej zatwierdza statut spółki w drodze decyzji; w przypadku niezgodności statutu z prawem starosta wzywa do usunięcia niezgodności statutu z prawem w określonym terminie, a jeżeli niezgodności nie zostaną usunięte - odmawia, w drodze decyzji, jego zatwierdzenia.

Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.

III. Etap tworzenia i rejestracji spółki wodnej

Zarząd spółki wodnej zgłasza utworzenie spółki w celu wpisania do katastru wodnego (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej) , w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę osobowości prawnej.

Wpis spółki wodnej do katastru wodnego obejmuje:

1) nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania spółki,
2) imiona i nazwiska członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki,
3) czas trwania spółki,
4) dane dotyczące decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.

IV. Etap tworzenia i rejestracji spółki wodnej

  • Zgłoszenie do Urzędu Statystycznego celem nadania numeru REGON,
  • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego celem nadania numeru NIP,
  • Założenie konta bankowego,
  • Wyrobienie odpowiednich pieczątek
  • Mapa obszaru działalności SW z Wydziału Geodezji odpowiedniego Starostwa z zaznaczonymi urządzeniami i budowlami melioracji wodnych szczegółowych.
  • Wykaz urządzeń i budowli melioracji szczegółowych - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Inne wiadomości dla członków SW i korzystających z działalności spółki

Spółka wodna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, a członek spółki wodnej nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z działalnością spółki.

Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną, zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, Starosta może wystąpić o organów spółki o podwyższenie wysokości tych składek i innych świadczeń, jeżeli spółka nie podejmie odpowiedniej uchwały, Starosta może w drodze decyzji podwyższyć wysokość tych składek i innych swiadczeń.

W przypadku osiągnięcia zysku netto może być on przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.

Do egzekucji składek i świadczeń, na rzecz spółki wodnej stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych.

Nadzór i kontrolę nad działalnoscią spółki sprawuje Starosta na podstawie art. 178 do art. 180 ustawy Prawo wodne.

Jeżeli osoby, które nie są członkami spółki wodnej, odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody, dla której ochrony spółka została utworzona, obowiązane są do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki. Wysokość i rodzaj w/w świadczeń, ustala, w drodze decyzji, starosta na podstawie art. 77 ustawy Prawo wodne.Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 10:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Skonieczka dnia 26 listopad 2013 godz. 15:08
Liczba odsłon:
  11941 od 23 kwiecień 2004 godz. 10:27  (średnio 2.62 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl