0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » POWIATOWY ZESPÓŁ D/S ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŁĘCZYCY

99-100 ŁĘCZYCA,

UL. KALISKA 13, TEL. (0-24) 388-36-02

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU - ELŻBIETA WENCEL

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęczycy działa w oparciu o :

 

1.       Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 roku, Nr. 123, poz.776, z póź. .zmianami),

2.       Rozporządzenie MPiPS z dnia 21. Maja 2002 r, w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 66, poz. 604),

3.       Rozporządzenie MPiPS z dnia 01.lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. Nr. 17, poz.162).

 

Przy orzekaniu osób powyżej 16 roku życia ustalone zostały trzy stopnie niepelnosprawności:

·         Znaczny,

·         Umiarkowany,

·         Lekki.

 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą , w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

 

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności składa się do powiatowego zespołu.

 

WZORY:

 

1.       Wniosek  o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - (załącznik nr 1)

2.       Wniosek w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - (załącznik nr 2)

 

 

 

Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną, w tym  zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, lub dziecko, a także inne posiadane dokumenty, mogące mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 

 

WZORY:

 

  1. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - (załącznik nr 3)
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia dorosłych wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności - (załącznik nr 4)

 

Powiatowy zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

 

W orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zawarte są wskazania dotyczące:

 

1.       Odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

2.       Szkolenia, w tym specjalistycznego,

3.       Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

4.       Uczestnictwa w terapii zajęciowej,

5.       Konieczności zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

6.       Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

7.       Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

8.       Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9.       Spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art.8 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 98, poz. 602 z póź. Zmianami).

 

 

W skład powiatowego zespołu wchodzą  przewodniczący zespołu i członkowie.

Przewodniczącego powiatowego zespołu powołuje i odwołuje starosta.

Członków powiatowego zespołu powołuje i odwołuje starosta na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu.

 

Członkami powiatowego zespołu są:

·         Przewodniczący,

·         Lekarze,

·         Psycholog,

·         Doradcy zawodowi,

·         Pracownik socjalny.

 

Powiatowy zespół orzeka o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w co najmniej dwuosobowym składzie.

Skład orzekający i jego przewodniczącego wyznacza spośród członków powiatowego zespołu przewodniczący tego zespołu.

Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.
Informacja opublikowana przez:
  Centur dnia 19 maj 2004 godz. 14:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Centur dnia 19 maj 2004 godz. 14:59
Liczba odsłon:
  18042 od 19 maj 2004 godz. 14:58  (średnio 3.46 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl