0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA » Referat Rolnictwa, Łowiectwa, Rybactwa Śródlądowego, Gospodarki Wodnej i Geologii » Geologia, Hydrologia


Geologia, hydrogeologia

 

 

Procedura uzyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża , a następnie na jego eksploatację odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 4.02.1994 r.-Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. Nr 27 , poz. 96 z późniejszymi zmianami).

 

 

I etap-uzyskanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złoża o powierzchni do 2 ha i zamierzonym rocznym wydobyciu do 20 000 m3 kruszywa.

 

1.       Należy uzyskać we właściwej terytorialnie gminie wpis o działalności gospodarczej dotyczącej wydobywania kruszywa.

2.       Należy przedłożyć w Starostwie wniosek o uzyskanie koncesji  poszukiwanie lub rozpoznanie

Do wniosku dołącza się:

·         wpis o działalności gospodarczej  dotyczącej wydobywania kruszywa .

·         akt własności działki , na której prowadzona będzie działalność koncesyjna.

·         aktualny wypis z rejestru gruntów .

·         aktualna mapa ewidencyjna - na tym etapie może być do celów opiniodawczych.

·         cztery egzemplarze projektu prac geologicznych opracowanego przez uprawnionego geologa zgodnie z  ..Rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U.Nr153,poz.1777).Wniosek zwyczajowo może opracować autor projektu .

3.       Po złożeniu  wniosku wraz z załącznikami  Starosta wszczyna zgodnie z art. 61 Kpa postępowanie koncesyjne ,z powiadomieniem zainteresowanych.

4.       Projekt prac geologicznych Starosta przekazuje do uzgodnienia właściwemu terytorialnie wójtowi. Uzgodnienie powinno nastąpić w ciągu 14 dni w formie postanowienia, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku nie wydania w terminie 14 dni postanowienia uzgadniającego przez wójta organ koncesyjny uznaje rozstrzygnięcie sprawy za pozytywne .

5.       Organ koncesyjny (Starosta) opracowuje projekt koncesji , który przesta do uzgodnienia Wojewodzie i Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Kielcach.

6.       Po uzyskaniu postanowień uzgadniających od Wojewody i OUG Starosta wydaje decyzję koncesyjną na rozpoznanie lub poszukiwanie kopaliny. Koncesja wydawana jest na czas określony , niezbędny na przeprowadzenie badań , tj. na 3-6 miesięcy. Koncesja wygasa po upływie terminu ,na jaki została wydana.

7.       Posiadając prawomocną koncesję na rozpoznanie lub poszukiwanie kopaliny, wykonawca prac geologicznych może przystąpić do ich realizacji zgodnie z projektem .Zamiar przystąpienia do prac należy zgłosić  co najmniej dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem właściwemu terytorialnie wójtowi i OUG w Kielcach.

8.       Wyniki prac należy udokumentować w formie dokumentacji geologicznej , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 19.12.2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny odpowiadać dokumentacje  geologiczne złóż kopalin. Dokumentację przedkłada się w pięciu egzemplarzach  nie później niż dwa miesiące po zakończeniu prac Staroście ,  w celu wydania zawiadomienia o jej przyjęciu.

 

Uwaga : Łączny czas trwania procedury I etapu trwa nie krócej niż cztery miesiące.

 

 

Opłaty związane z postępowaniem koncesyjnym :

Opłata skarbowa  za złożenie wniosku  - 5,- zł.

Opłata skarbowa za złożenie załączników - 0,5- zl.za każdy załącznik

Opłata skarbowa za udzielenie koncesji dla przedsiębiorcy 833,- zł, .)

Opłata eksploatacyjna - 100,- zł. ( art. 85 ust. 1 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze)

 

II etap-uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny

1.       Przeprowadzenie robót geologicznych na podstawie projektu prac geologicznych przez profesjonalną firmę wiertniczą .

2.       udokumentowanie wyników badań w formie dokumentacji złoża opracowanej przez uprawnionego geologa . Dokumentację składa się w czterech egz. Staroście wraz z wnioskiem na udzielenie koncesji na wydobywanie skonstruowanym zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego.

3.       Starosta przyjmuje dokumentację poprzez wydanie tzw. zawiadomienia o przyjęciu. Zawiadomienie dokumentujące złoże jest podstawą do uwzględnienia złoża w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

4.       Starosta uzgadnia zasięg obszaru i terenu górniczego z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego , a projekt koncesji uzgadnia z wójtem właściwej terytorialnie gminy , Dyrektorem  Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach oraz Wojewodą Łódzkim .

5.       Pozyskaniu pozytywnych uzgodnień Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopaliny maksymalnie na 10 lat .

 

Opłaty związane z postępowaniem koncesyjnym :

Oplata skarbowa  za złożenie wniosku -5,- zł.

Oplata skarbowa za złożenie załączników-0,5- zl.za każdy załącznik

Oplata skarbowa za udzielenie koncesji dla przedsiębiorcy-833 - zł, .)

Należy przedstawić wpis o działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze REGONInformacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 10:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Morawski dnia 23 kwiecień 2004 godz. 11:04
Liczba odsłon:
  10047 od 23 kwiecień 2004 godz. 10:26  (średnio 2.37 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl