0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » KOMUNIKACJA » Referat Transportu i Dróg Publicznych


Referat Transportu i Dróg Publicznych

 • sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców

 • przyjmowanie i weryfikacja wymaganych dokumentów od przedsiębiorców

 • wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 

 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli każdego ośrodka szkolenia w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, prawidłowości wykonywania szkolenia oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji

 • wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
 • wydawanie decyzji kierujących instruktorów nauki jazdy na egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę
 • wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora z ewidencji
 • sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów
 • wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 • przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stacji w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji
 • wydawanie imiennych uprawnień diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • wydawanie decyzji o cofnięciu imiennego uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • skreślanie przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej  
 • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
 • zatwierdzanie i opiniowanie projektów organizacji ruchu
 • przygotowywanie opinii o likwidacji linii kolejowej
 • sprawowanie nadzoru nad krajowym transportem drogowym
 • wydawanie, zmiana, zawieszenie lub cofanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • wydawanie, zmiana lub cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy
 • wydawanie, zmiana lub cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych  osób w krajowym transporcie drogowym na obszar powiatu
 • wydawanie zaświadczeń o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na czas określony
 • przeprowadzanie (co najmniej raz na 5 lat) kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia oraz sporządzanie protokołów pokontrolnych
 • sporządzanie dwa razy w roku, w terminach określonych w przepisach, dla ministra właściwego ds. transportu sprawozdań dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji, zezwoleń i zaświadczeń
 • udzielanie odpowiedzi urzędom i instytucjom w sprawach objętych zakresem czynności
 • prowadzenie rejestrów wydanych druków ścisłego zarachowania (licencji, zezwoleń, zaświadczeń oraz wypisów z powyższych dokumentów) oraz innych niezbędnych do właściwego funkcjonowania referatu
 • sporządzanie protokołów kasacji anulowanych druków ścisłego zarachowania oraz innych nieaktualnych dokumentów

 

 


 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 22 kwiecień 2004 godz. 15:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Lewandowski dnia 8 lipiec 2014 godz. 13:53
Liczba odsłon:
  9785 od 22 kwiecień 2004 godz. 15:31  (średnio 2.33 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl