0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


STAROSTWO POWIATOWE » GEODEZJA » Referat Gospodarki Nieruchomościami


tel. (0-24) 388 72 03

Zakres spraw załatwianych w Referacie obejmuje całokształt zagadnień związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa jak również gruntami stanowiącymi własność Powiatu Łęczyckiego.

W wydziale prowadzone są również sprawy wyłączeń z produkcji użytków rolnych.

 • Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste:
  w drodze przetargu
  bezprzetargowo w przypadkach przewidzianych przepisami prawa na wniosek zainteresowanych osób prawnych i fizycznych
 • Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaszanie trwałego zarządu na wniosek danej jednostki organizacyjnej
 • Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (ustawa z dnia 4.09.1997 rok o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - Dz. U z 1999 r. Nr 65, poz. 746 z późn. zm.)
  Termin składania wniosków upłynął z dniem 31 grudnia 2002 roku. Rozpatrywane są wnioski, które zostały złożone w ustawowym terminie.
 • Nabywanie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (ustawa z dnia 26.07.2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości - Dz. U. Nr 113, poz. 1209) na wniosek uprawnionych osób
 • Oddawanie nieruchomości w dzierżawę lub najem
  na wniosek zainteresowanych osób lub z inicjatywy Urzędu (w drodze przetargu lub bezprzetargowo)
 • Wywłaszczanie nieruchomości oraz ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
  na wniosek podmiotów realizujących zadania określone w przepisach prawa jako cele publiczne, do którego należy dołączyć:

  dokumenty z przebiegu rokowań między wnioskodawcą a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,

  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

  mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem,

  pełny odpis z księgi wieczystej bądź zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,

  wypis i wyrys z katastru nieruchomości.
 • Zwrot wywłaszczanych nieruchomości
  na wniosek zainteresowanych osób
 • Orzekanie o przeniesieniu własności działki pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, na rzecz właściciela budynków
  na wniosek zainteresowanych osób
 • Orzekanie o przeniesieniu własności działek rolnych, lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych na rzecz osób mających je w dożywotnim użytkowaniu, bądź też na rzecz ich spadkobierców 
  na wniosek uprawnionych osób
 • Wydawanie decyzji w sprawie ekwiwalentu za pozostawione mienie za granicami kraju w związku z wojną w latach 1939 - 1945
  na wniosek zainteresowanych osób, do którego należy dołączyć:

  dowody potwierdzające pozostawienie nieruchomości oraz rodzaj i powierzchnię tych nieruchomości,

  opis pozostawionych nieruchomości,

  oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień,

  oświadczenie o wartości pozostawionych nieruchomości, a jeżeli wartość tych nieruchomości przekracza 100000 zł., operat szacunkowy określający wartość pozostawionych nieruchomości w przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca lub osoba wskazana przez właściciela pozostawionych nieruchomości do wniosku należy dołączyć odpowiednio postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub oświadczenie właściciela wskazujące daną osobę.
 • Wydawanie decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych
  na wniosek zainteresowanych osób, do którego należy dołączyć:

  - kserokopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  - kserokopię aktu notarialnego,
  - kserokopię planu zagospodarowania terenu.
 • Wydawanie decyzji zatwierdzających ponowne klasyfikacje gruntów
  na wniosek zainteresowanych osób
 • Udzielanie zezwoleń na przeprowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub Powiatu
  na wniosek zainteresowanych osób, do którego należy dołączyć kserokopię projektu przebiegu inwestycji na mapie sytuacyjno-wysokościowej
 • Wydawanie zaświadczeń w celu wykreślenia hipotek i obciążeń na rzecz Skarbu Państwa
  na wniosek zainteresowanych osób, do którego należy dołączyć kserokopię zawiadomienia lub odpisu z księgi wieczystej
  w przypadku złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki należy dołączyć dokument potwierdzający spłatę należności
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających istnienie gospodarstw rolnych zarządzanych przez Niemców w okresie okupacji.
 • Sprawy związane z aktami własności ziemi wydanymi na podstawie ustawy z  dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr. 27, poz. 250) .
  - wydawanie potwierdzonych kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach spraw
  - p
  rostowanie błędów i omyłek 
 • Współpraca z Urzędem Wojewódzkim odnośnie zwrotów majątków przejętych na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. Z 1945r. Nr.3, poz 13)
  - przekazywanie protokolarne zwróconych majątków
 • Regulowanie stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa - Zakładanie ksiąg wieczystych na grunty Skarbu Państwa.
 • Udzielanie informacji z zakresu działania Wydziału.


Informacja opublikowana przez:
  Michał Morawski dnia 1 kwiecień 2004 godz. 21:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Morawski dnia 1 kwiecień 2004 godz. 21:32
Liczba odsłon:
  9280 od 1 kwiecień 2004 godz. 21:31  (średnio 2.26 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl