0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE » ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŁĘCZYCY » Przetargi 2016 » Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy » 1. Ogłoszenie - Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa odczynników do badań biochemicznych

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy
 

Numer ogłoszenia: 84771 - 2016;

data zamieszczenia: 14.06.2016
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy , ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, woj. łódzkie, tel. 0243882601 wew. 205.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozleczyca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup i dostarczenia przez Wykonawcę) do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy towaru w postaci odczynników do badań biochemicznych. Rodzaj i ilości oznaczeń jaki Zamawiający zamierza przeprowadzić w okresie trwania umowy przedstawia załącznik nr 4a do SIWZ. Do powyższego zestawienia Wykonawca zaoferuje odpowiednie odczynniki, których spektrum działania zapewni minimalizację kosztów badań. Ilość zamawianych odczynników wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego i może się różnić od podanej planowanej ilości oznaczeń nie więcej jednak niż 20%, przy czym na zwiększenie ilości zamawianych odczynników konieczna będzie dodatkowa umowa. Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość odczynników. Warunkiem zakupu odczynników będzie umożliwienie Zamawiającemu dzierżawy 2 analizatorów (główny + back up) przystosowanych do pracy na tych odczynnikach. Wykonawca dostarczy analizator automatyczny główny i analizator typu back up możliwy do postawienia na stole - w pełni kompatybilny programowo i odczynnikowo z analizatorem głównym. Podstawowe oczekiwane parametry techniczno-eksploatacyjne opisano w tabeli stanowiącej załącznik nr 4b do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 5 000,-zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - koszty eksploatacji analizatorów - 10

3 - termin dostarczenia odczynników - 5

4 - termin płatności - 5

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach: - gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposobie, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, - zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy, przy czym zmiany te będą następowały o taką samą wielkość, jaka wynika ze zmian niezależnych od Sprzedającego, bez procentowego zwiększania przysługującej mu marży, - w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. Ewentualne zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: leczyca.bip.cc/p,435,_rzetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 186.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, pok. 24 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

 • na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6,
 • w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 14.06.2016r. pod pozycją 84771 - 2016

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Załączniki:

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 • Zał. nr 1   do SIWZ – formularz oferty,
 • Zał. nr 2a do SIWZ – projekt umowy na dostawę odczynników,
 • Zał. nr 2b do SIWZ – projekt umowy dzierżawy analizatorów,
 • Zał. nr 2c do SIWZ – oświadczenie o akceptacji umowy,
 • Zał. nr 3a do SIWZ – oświadczenia o spełnianiu warunków,
 • Zał. nr 3b do SIWZ – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
 • Zał. nr 3c do SIWZ – oświadczenia o  należytym wykonaniu kontraktów,
 • Zał. nr 4a do SIWZ – tabele asortymentowo-ilościowa odczynników,
 • Zał. nr 4b do SIWZ – wykaz oczekiwanych parametrów analizatorów.

 Informacja opublikowana przez:
  Łukasz Kaźmierczak dnia 16 czerwiec 2016 godz. 12:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Łukasz Kamierczak dnia 28 czerwiec 2016 godz. 10:08
Liczba odsłon:
  1522 od 16 czerwiec 2016 godz. 12:01  (średnio 1.97 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl