0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA » Osoby uprawnione do otrzymania NPP


Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz sposób wykazania uprawnienia

Do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione  są osoby fizyczne spełniające jeden z warunków określonych w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Lp.

OSOBY UPRAWNIONE

SPOSÓB WYKAZANIA UPRAWNIENIA

1.

Osoby, którym przyznano świadczenie pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i wobec których nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

  • Przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub  zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

oraz

  • Złożenie pisemnego oświadczenia o braku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (Oświadczenie nr 2).

2.

Osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny.

Przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

3.

Osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4.

Osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

Przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat.

Przedłożenie dokumentu tożsamości.

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat.

Przedłożenie dokumentu tożsamości.

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Złożenie pisemnego oświadczenia o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej (Oświadczenie nr 1).


8.
 

Osoby, które są w ciąży.

Przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę. 

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej (wskazane w punktach 1-6 tabeli), które z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić dokumentów wykazujących uprawnienie, składają Oświadczenie nr 3.

W załączeniu dostępne są wzory oświadczeń:

Oświadczenie nr 1 – o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

Oświadczenie nr 2 – o braku wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia pomocy społecznej

Oświadczenie nr 3 – o uprawnieniu do nieodpłatnej pomocy prawnej i braku możliwości przedstawienia dokumentów wykazujących uprawnienie, ze względu na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe.

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informuje się, że :

  • administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej jest Starosta Łęczycki z siedzibą w Łęczycy przy Placu  Tadeusza Kościuszki 1,
  • dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

podanie danych jest obowiązkowe zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 6 oraz art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz 1255)


Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni osobiście w godzinach pełnienia dyżurów -  nie ma możliwości uzyskania porady drogą telefoniczną.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Tarczyński dnia 5 styczeń 2017
Informacja opublikowana przez:
  Piotr Lewandowski dnia 31 grudzień 2015 godz. 08:42
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Tarczyński dnia 5 styczeń 2017 godz. 12:01
Liczba odsłon:
  2439 od 31 grudzień 2015 godz. 08:42  (średnio 2.45 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl