0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Co sądzisz o stronie?
 


WYBORY SAMORZĄDOWE 2014


Wybory samorządowe 2014

 

Informacje ogólne (aktualizacja 30.09.2014)

 


 

Informacje i Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

 


 

Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach

 


 

POSTANOWIENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie wstąpienia w miejsce radnej Rady Powiatu Łęczyckiego, której mandat wygasł
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wstąpienia w miejsce radnej Rady Powiatu Łęczyckiego, której mandat wygasł

Łęczyca, dnia 20.07.2017


POSTANOWIENIE NR 773-4/2017
KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Łęczyckiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Łęczyca, dnia 12.07.2017


POSTANOWIENIE NR 3/2014
KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH
z dnia 4 września 2014 r. 

w sprawie podziału Powiatu Łęczyckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach na podstawie art. 17 § 2, art. 454 § 1, § 2 i § 3 w związku z art. 450 i art. 455 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz.777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.849 i poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072) – wobec niedokonania w wyznaczonym terminie do dnia 3 września 2014 r. przez Radę Powiatu Łęczyckiego podziału Powiatu Łęczyckiego w sposób zgodny z prawem

postanawia

  1. Dokonać podziału Powiatu Łęczyckiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Łęczyckiego w sposób przedstawiony w załączniku do niniejszego postanowienia.
  2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej, Wojewodzie Łódzkiemu, Radzie  Powiatu Łęczyckiego i radom gmin położonym na obszarze Powiatu Łęczyckiego.
  3. Postanowienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędów gmin położonym na obszarze Powiatu Łęczyckiego, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
  4. Od niniejszego postanowienia Radzie Powiatu Łęczyckiego w terminie 5 dni od doręczenia, a wyborcom,
    w liczbie 15, w terminie 5 dni od podania niniejszego postanowienia do publicznej wiadomości, przysługuje odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, ul. Wiejska 10, 00- 902 Warszawa.
  5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy           
w Skierniewicach             
Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek

Załącznik do postanowienia Nr 3/2014                  

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 4 września 2014 r. w  sprawie podziału Powiatu Łęczyckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Numer okręgu wyborczego 

Granica okręgu

 

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

Miasto Łęczyca

5

2

Gmina Łęczyca

3

3

Gmina Grabów
Gmina Świnice Warckie

3

4

Gmina Daszyna
Gmina Witonia
Gmina Góra Św. Małgorzaty
Gmina  Piątek

6


 

OBWIESZCZENIE
Starosty Łęczyckiego
z dnia 5 września 2014 r.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112[1]) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym utworzonych Postanowieniem Nr 3/2014 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 4 września 2014 r. w wyborach do Rady Powiatu Łęczyckiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęczycy.

Numer okręgu wyborczego 

Granica okręgu

 

Liczba radnych wybieranych

w okręgu

1

Miasto Łęczyca

5

2

Gmina Łęczyca

3

3

Gmina Grabów
Gmina Świnice Warckie

3

4

Gmina Daszyna
Gmina Witonia
Gmina Góra Św. Małgorzaty
Gmina  Piątek

6

Siedzibą Powiatowej Komisji Wyborczej jest Starostwo Powiatowe w Łęczycy.

STAROSTA ŁĘCZYCKI   
WOJCIECH ZDZIARSKI  


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072.


 OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęczycy
z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do

Rady Powiatu Łęczyckiego
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

(w celu pobrania obwieszczenia proszę kliknąć w poniższy adres)

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Łęczycy z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Łęczyckiego


Informacja

Uprzejmie informuję, iż Powiatowa Komisja Wyborcza w Łęczycy pełnić będzie dyżur w sali nr 14 (I piętro) Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Plac Tadeusza Kościuszki 1 w dniach:

  • 15 listopada 2014 r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 16:00
  • 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 9:00 do zakończenia prac związanych z ustaleniem wyników wyborów.

Kontakt telefoniczny w godzinach dyżuru: 24 388 72 40.

                            PRZEWODNICZĄCY
Powiatowej Komisji Wyborczej
Adam Kmieciak (-)

 


Wyniki wyborów do
Rady Powiatu Łęczyckiego

Protokół z wyborów do Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 18.11.2014
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w 1 okręgu wyborczym
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w 2 okręgu wyborczym
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w 3 okręgu wyborczym
Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w 4 okręgu wyborczym


 Protokół zbiorczych wyników głosowania
na obszarze Powiatu Łęczyckiego
w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego.

Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Łęczyckiego w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego


 POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego
w Skierniewicach
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Rady Powiatu Łęczyckiego

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 4, § 2 a i § 4 a oraz art 384 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach postanawia, co następuje:

§1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu Łęczyckiego, Ogórka Krzysztofa, wybranego w okręgu wyborczym Nr 3, z listy nr 3 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

(....)

Kliknij w celu zapoznania się z pełną treścią postanowienia


 POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego
w Skierniewicach
z dnia 3 lutego 2015 r.
w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Łęczyckiego, którego mandat wygasł.

(...)
§1. Stwierdza się wstąpienie w miejsce radnego Ogórka Krzysztofa, którego mandat wygasł kandydatki z tej samej listy - Prażnowskiej Sylwii, która w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 3 - KW Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Powiatu Łęczyckiego uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.
(...)

Aby zapoznać się z pełną treścią postanowienia proszę kliknąć z poniższy link
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wstąpienia w miejsce radnego którego mandat wygasł - okręg wyborczy nr 3 (lista nr 3)

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marcin Tarczyński dnia 21 lipiec 2017
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Karolak dnia 29 sierpień 2014 godz. 14:19
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Marcin Tarczyński dnia 21 lipiec 2017 godz. 14:37
Liczba odsłon:
  10267 od 29 sierpień 2014 godz. 14:19  (średnio 5.8 odsłon/dobę)

Starostwo Powiatowe w Łęczycy
sekretariat@leczyca.pl